TĨNH PHÁP GIỚI ẤN

Dùng tay Định Tuệ (2 bàn tay ) nắm quyền , co Hư Không Luân (Ngón cái ) vào trong lòng bàn tay, duỗi Phong Luân ( Ngón trỏ ) ra. Đây là Ấn Tĩnh Pháp Giới.

Chân Ngôn là :

“ Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. Đạt ma đà đổ tát-phộc bà phộc cú ngân”

* ) NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_ DHARMA DHÀTU SVABHÀVAKA UHAM