Bốn mươi hai tay mắt
Thiên Thủ Quán Âm

Việt dịch: Huyền Thanh