10 Nghiệp Lành
Bản Đồ Mười Pháp Giới
 Biểu Đồ Truyền Thừa Của Các Tông Phái
 Lược Đồ Chân Như Học
 Lược Đồ Diễn Biến 12 Nhân Duyên
Lược Độ Tu Tập Bát Chánh Đạo
Lược Đồ Tu Tứ Diệu Đế
 Ngũ Uẩn
 Sơ Đồ Nhân Duyên Quả Của Pháp Môn Niệm Phật
 Sơ Đồ Giải Thích Sát Na Lâm Chung
 Thiền Tông Trung Quốc và Môn Đồ
 Tiểu Thế Giới
Biểu Đồ các Tông Phái Phật Giáo từ Ấn Độ đến Việt Nam