A Di Đà Phật Thánh Điển

A Di Đà Phật Thánh Điển
Tịnh Độ Luận

A Di Đà Phật Thánh Điển
阿彌陀佛聖典

 

di-da-thanh-dien-toan-tap

 

Bài Viết Liên Quan

Tịnh Độ Luận

Chỉ Chơn Tâm

  Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Chư Tôn Bộ 5 Quyển 48 - Số 1958 LIÊN TÔNG YẾU ĐIỂN Tập V CHỈ CHƠN TÂM Soạn dịch: Sa môn Thích Hồng Nhơn   Lời đầu sách Diện mục bản lai xưa nay vốn viên...
Tịnh Độ Luận

Thiên Thân Tịnh Độ Luận

THIÊN THÂN TỊNH ĐỘ LUẬN   Nguyên tác: Vasubandhu's discourse On The Pure Land Tác giả: Thiên Thân Tôn Giả Dịch từ Hoa Ngữ: Hisao Inagaki Chuyển ngữ: Tuệ Uyển- 04/12/2010  Thi Kệ Ngưỡng Vọng Vãng Sinh: Luận Theo Kinh Vô Lượng Thọ  Ô Đức Thế...
Tịnh Độ, Tịnh Độ Luận

Vãng Sinh Tịnh Độ Luận Giảng Ký (Thích Pháp Chánh dịch)

Vãng Sinh Tịnh Độ Luận Giảng Ký  往生淨土論講記 Bồ tát Thế Thân tạo luận ::  Bồ Đề Lưu Chi dịch Hán văn  Pháp sư Ấn Thuận giảng :: Thích Pháp Chánh dịch   Thế Tôn, con nhất tâm Quy mệnh tận thập phương Vô Ngại...
1960, Bộ Chư Tông, Đại Tạng Kinh, Tạp Tạng, Tịnh Độ Luận

Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận

Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận MỤC LỤC Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Quyển 1Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Quyển 2Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Quyển 3Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Quyển 4Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Quyển 5Thích Tịnh...
Bộ Chư Tông, Đại Tạng Kinh, Tạp Tạng, Tịnh Độ Luận

Tịnh Độ Thập Nghi Luận

LỜI TỰA Đời Tống, Dương Kiệt hiệu Vô Vi Tử kính soạn. Từng nghe: Ái tâm chẳng nhiễm nặng chẳng sinh Ta-bà, niệm Phật chẳng chuyên nhất chẳng về Tịnh độ. Ta-bà là chốn uế độ, Cực lạc là miền Tịnh độ. Thọ mạng của...
Bộ Chư Tông, Đại Tạng Kinh, Tạp Tạng, Tịnh Độ Luận

Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận (LSPBĐTK dịch)

LỜI TỰA Có vị khách đến viếng thiền cốc của tôi, trước lễ phép chào, sau dùng lời rất thanh nhã hỏi tôi rằng: “Đối với người tu muốn đường tắt để thành Phật, thì hạnh Thường Bất Khinh của Pháp Hoa Tam-muội và pháp...