12 KHU VỰC (thập nhị nhập – thập nhị xứ)

Gồm chung sáu giác quan (lục căn) sáu đối tượng của giác quan (lục trần) thì chúng ta có pháp số gọi là “12 khu vực”. (Xin xem lại mục “Sáu Giác Quan, Sáu Đối Tượng của Giác Quan và Sáu Thức” ở trước.)