12 ĐỨC SÁNG (thập nhị quang)

Ánh sáng của đức Phật A Di Đà được xưng tán có 12 đức tính:

1. Vô lượng quang: ánh sáng của đức Phật A Di Đà thật bao la, không thể lường được.

2. Vô biên quang: ánh sáng của đức Phật A Di Đà chiếu tỏa cùng khắp, tất cả chúng sinh dù có duyên hay không có duyên, đều được soi tỏ.

3. Vô ngại quang: bất cứ người nào hay sự vật  gì cũng không thể gây chướng ngại được ánh sáng của Phật.

4. Vô đối quang: ánh sáng của chư vị đại Bồ-tát cũng không bì kịp.

5. Diệm vương quang: ánh sáng của Phật rực rỡ không có gì sánh bằng.

6. Thanh tịnh quang: ánh sáng của Phật do từ thiện căn không tham dục mà phát sinh, có năng lực diệt trừ tâm tham dục của chúng sinh.

7. Hoan hỉ quang: ánh sáng của Phật do từ thiện không sân hận mà phát sinh, có năng lực diệt trừ tâm sân hận của chúng sinh.

8. Trí tuệ quang: ánh sáng của Phật do từ thiện căn không si mê mà phát sinh, có năng lực diệt trừ tâm ngu si của chúng sinh.

9. Bất đoạn quang: ánh sáng của Phật chiếu soi thường hằng không dứt.

10. Nan tư quang: hàng Nhị-thừa không thể suy lường cùng tận ánh sáng của Phật.

11. Vô xưng quang: các hàng Thanh-văn, Duyên-giác, Bồ-tát không thể xưng tán cùng tận ánh sáng của Phật.

12. Siêu nhật nguyệt quang: ánh sáng của Phật chiếu soi suốt cả ngày đêm, vượt quá ánh sáng mặt trời mặt trăng; nếu ai gặp được ánh sáng ấy thì thân tâm nhu hòa, vui vẻ, phát khởi tâm lành; nếu chúng sinh ở nơi địa ngục mà gặp được ánh sáng ấy thì sự thọ khổ ngưng lại, không còn chịu đau khổ tiếp tục, cho đến khi mạng chung liền được giải thoát.

12 đức tính của ánh sáng được xưng tán ở trên cũng là 12 danh hiệu của đức Phật A Di Đà: Vô Lượng Quang Phật; Vô Biên Quang Phật; Vô Ngại Quang Phật; Vô Đối Quang Phật; Diệm Vương Quang Phật; Thanh Tịnh Quang Phật; Hoan Hỉ Quang Phật; Trí Tuệ Quang Phật; Vô Xưng Quang Phật; Bất Đoạn Quang Phật; Nan Tư Quang Phật; Vô Xưng Quang Phật; Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật.