Phật nói Kinh Bồ Tát tu hành bốn Pháp
(Phật thuyết Bồ Tát tu hành tứ Pháp Kinh)
Hán dịch: Đại Đường Thiên Trúc Tam Tạng Địa Bà Ha La
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2015

 

Phật nói Kinh Bồ Tát tu hành bốn Pháp

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc của Nước Xá Vệ. Cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất, một nghìn hai trăm năm mươi người đi theo.

Khi đó Thế Tôn bảo các Tì Kheo. Các Ngài đã được vô lượng lợi thiện. Cần cầu Bình Đẳng Phật Bồ Đề lớn nhất. Cớ là sao ?

Phật Bồ Đề đó. Do Bậc không sánh bằng của Pháp Thế gian, ra ngoài Thế gian. Nếu các loại chúng sinh ở thời Tương lai. Phát ý muốn cầu Phật Bồ Đề đó. Nên tu bốn Pháp. Thế nào là bốn ?

Một là nên phát tâm Phật Bồ Đề. Thà mất thân mệnh, không nên chuyển lui.

Hai là cần phải thân thiết bạn thiện. Thà mất thân mệnh, không nên rời xa.

Ba là nên tu Nhẫn nhịn mềm hòa. Thà mất thân mệnh, không sinh thù giận.

Bốn là nên dựa vào nơi Tĩnh lặng. Thà mất thân mệnh, không suy nghĩ rối loạn.

Các người nam thiện ! Bốn Pháp như thế. Bồ Tát Bồ Tát lớn cần phải tu học.

Lúc đó Thế Tôn liền đọc bài kệ nói rằng:

Muốn cầu các quả tốt.
Nên phát tâm Bồ Đề.
Luôn siêng hạnh Tinh tiến.
Nên dựa Tri thức thiện.
Nhẫn nhịn được Phật khen.
Nói là được sức người.
Nơi vắng được Thánh ở.
Không sợ như Sư Tử.

Khi đó Thế Tôn nói bài kệ này xong. Lại làm lời nói như thế. Các người Đại Từ Bi có Trí tuệ. Hay tu hành bốn loại Pháp như bên trên. Người này chắc là hay Giải thoát sinh chết. Ra ngoài lưới võng Ma, thành Đẳng Chính Giác. Được Niết Bàn Phật.

Lúc đó Thế Tôn nói Kinh này xong. Các Tì Kheo đó và các Bồ Tát nghe được Phật nói. Đều rất vui mừng. Tin nhận kính thực hành. Làm lễ mà ra đi.

Phật nói Kinh Bồ Tát tu hành bốn Pháp.

Print Friendly, PDF & Email