Phật nói Kinh Làm Tranh Ảnh Tượng Phật
(Phật thuyết Tác Phật hình tượng Kinh)
Hán dịch: Khuyết dịch nhân danh xuất Hậu Hán lục
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 10/2014

 

Phật nói Kinh Làm Tranh Ảnh Tượng Phật

Phật tới Nước Câu Diêm Quy. Có chủ các vườn cây, tên là Câu Dực.

Thời Quốc Vương tên là Ưu Điền, mười bốn tuổi. Nghe Phật sắp tới, Vua liền ra lệnh cho quần thần hai bên phải trái, đều cùng trang nghiêm xe ngựa, Vua liền đi đón rước Phật. Từ xa thấy Phật, trong tâm vui mừng dũng mãnh. Vua liền xuống xe đi bộ, bỏ quần thần hai bên phải trái cầm giữ lọng, Vua đi nhanh tới đón rước Phật, dùng đầu mặt hôn chân Phật, vòng quanh Phật ba lượt, quỳ lâu bắt chéo ngón hai bàn tay, báo cáo Phật nói rằng : Nhân dân trên Trời Thế giới không có thể theo kịp Phật ! Nay Đức hạnh, thân thể, mặt mũi của Phật hiện ra, Quang sáng cao lớn tốt đẹp như thế, Con thấy Phật hết thời gian không có chán. Nay Phật là Thầy của người trên Trời Thế giới như thế, tâm Từ của Phật được nhiều yêu kính.

Phật im lặng không trả lời, Vua lại báo cáo Phật nói rằng : Người làm thiện đó, họ được Phúc giúp, đang có hướng tới ra sao ? Sau khi Phật ra đi, Con sợ không trở lại thấy Phật, Con muốn làm tranh ảnh tượng Phật, cung kính vâng theo việc. Về sau đang được Phúc ra sao ? Nguyện Phật thương xót vì Con nói nó, Con muốn nghe biết.

Phật nói rằng : Vua thiếu niên ! Ngài do hỏi thiện lớn ! Lắng nghe Ta nói. Nghe xong cần để ở trong tâm ! Vua nói rằng : Vâng ! Nhận dạy bảo.

Phật bảo Vua. Nếu làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc giúp, Ta đều vì Ngài nói nó.

Vua nói rằng : Nhận ơn !

Phật nói rằng : Người Thế giới làm tranh ảnh tượng Phật. Nơi được sinh đời sau của người đó, mắt mũi trong sạch, mặt mũi đoan chính, tay chân thân thể thường tốt đẹp. Sinh trên Trời cũng trong sạch, với các Trời rất khác, mắt mũi diện mạo tốt đẹp. Làm tranh ảnh tượng Phật, được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, nơi được sinh không có thân xấu, hình thể đều hoàn hảo. Sau khi chết sinh lên Trời Phạm tầng thứ bảy : Trời Thiểu Quang, lại hơn các Trời khác, đoan chính tuyệt đẹp không sánh, vì được các Trời cung kính. Làm tranh ảnh tượng Phật, được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, đời sau đang sinh gia đình có thế lực tôn quý, Họ thực với người Thế gian rất khác. Ở nơi sinh làm con không ở gia đình nghèo khổ. Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, thân thể đời sau thường sắc vàng đỏ tía, đoan chính không sánh. Làm tranh ảnh tượng Phật, nơi sinh đời sau đang sinh ở gia đình phú quý. Tiền vật châu báu không thể tính đếm, thường được Cha mẹ anh em thân tộc quý trọng. Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, đời sau sinh ở đất Diêm Phù Đề. Thường sinh gia đình Vương hầu, Đế vương, vì gia đình hiền thiện làm con. Làm tranh ảnh tượng Phật, đời sau làm trong số Đế vương, lại tôn quý nhất hơn các Quốc Vương, được các Quốc Vương trở về kính ngưỡng. Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, đời sau làm Vua Già Ca Việt, sau lên trên Trời, tự ý hạ xuống ở nơi giúp làm, không đâu không tới. Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, đời sau sinh lên Trời Phạm thứ bảy : Trời Thiểu Quang, thọ một Kiếp, Trí tuệ không có người theo kịp. Làm tranh ảnh tượng Phật, sau khi chết không trở lại sinh ở trong Đạo ác. Sinh thường tự giữ tiết độ, tâm thường nghĩ nhớ muốn cầu Đạo Phật. Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, sinh đời sau thường kính lễ Phật, tâm Từ với Kinh, thường giữ lụa màu hỗn tạp, hoa đẹp, hương tốt, đốt lửa đèn, các châu báu vật báu kì lạ của Thế giới, giữ dâng lên Xá Lợi Phật, sau vô số Kiếp đó, biết đang được Đạo Thanh tịnh Niết Bàn. Người có sinh ra ý, giữ châu báu dâng lên Phật, đều không phải người phàm trần, do đời trước làm Đạo Phật. Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, đời sau được Phúc, thời không có cùng tận, không thể lại đọc tính. Nước biển sông ngòi bốn Thiên hạ còn có thể đo lường khô hết. Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc vượt hơn mười lần nước biển sông ngòi của bốn Thiên hạ. Đời sau được sinh, được người cung kính giúp đỡ. Làm tranh ảnh tượng Phật, ví như nước mưa trên Trời, người có nơi nghỉ tốt, không đâu sợ.

Làm tranh ảnh tượng Phật, đời sau chết không trở lại sinh thêm trong bùn đất, cầm thú, dây leo, Đạo ác. Nếu có người thấy tranh ảnh tượng Phật, dùng tâm Từ bắt chéo ngón hai bàn tay, tự trở về nơi Xá Lợi Tháp Phật, sau khi chết một trăm Kiếp, không trở lại nhập vào trong bùn đất, cầm thú, dây leo, chết liền sinh lên Trời. Thọ hết ở trên Trời, lại trở về sinh xuống Thế gian, vì làm con của gia đình phú quý, châu báu vật báu kì lạ, không thể tính đếm, sau đó biết đang được Đạo Phật Niết Bàn Thanh tịnh.

Phật bảo Vua. Người làm thiện ! Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc giúp, như thế không sai.

Vua đó vui mừng, ở trước vì Phật làm lễ, dùng đầu mặt hôn chân Phật. Vua quần thần đều vì Phật làm lễ và đi. Hết thọ mệnh đều sinh Nước của A Di Đà Phật.

Phật nói Kinh Làm Tranh Ảnh Tượng Phật.

Print Friendly, PDF & Email