Phật nói Kinh Mười một nghĩ tưởng nhớ Như Lai
(Phật thuyết Thập nhất Tưởng tư niệm Như Lai Kinh)
Hán dịch: Tống Thiên Trúc Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch tiếng Việt 11/2014

 

Phật nói Kinh Mười một nghĩ tưởng nhớ Như Lai

Tôi nghe như thế. Một thời Phật Thế Tôn ở trong núi Kì Xà Quật thành La Duyệt. Cùng với Chúng Tì Kheo lớn nhất hai trăm năm mươi người đi theo.

Khi đó Thế Tôn bảo các Tì Kheo. Cần dùng mười một nghĩ tưởng nhớ Như Lai. Đã nghĩ nhớ, cần phát tâm Từ ở nơi ở của Như Lai. Thế nào là mười một ? Ý Giới hạnh Thanh tịnh (cũng là một). Đầy đủ uy nghi (cũng là hai). Các Căn không lẫn lộn (cũng là ba). Ý tin không loạn (cũng là bốn). Thường có ý dũng mạnh (cũng là năm). Nếu thay đổi sướng khổ không lấy làm buồn (cũng là sáu). Ý không quên mất (cũng là bảy). Dừng xem hiện ra (cũng là tám). Ý Tam muội không ngừng nghỉ (cũng là chín). Ý Trí tuệ vô lượng (cũng là mười). Xem Phật đủ không chán (cũng là mười một).

Tì Kheo như thế đang dùng mười một nghĩ tưởng nhớ Như Lai. Đã nghĩ nhớ Như Lai. Đang phát ra tâm Từ ở nơi ở của Như Lai. Gọi là Tì Kheo ở trong Tì Kheo tu hành nghĩ nhớ Phật. Tì Kheo đó đã tu hành nghĩ nhớ Phật. Đang cầu một quả với quả hai. Ở trong Pháp hiện nay được Tự do. Thành A Na Hàm Không thừa.

Khi đó các Tì Kheo nghe được Phật nói. Vui mừng vâng thực hành.

********

Tôi nghe như thế. Một thời Phật Thế Tôn ở vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá Vệ.

Khi đó Thế Tôn bảo các Tì Kheo. Nếu tâm Từ Giải thoát. Thân thiết rộng rãi. Tu hành đã đủ. Được sai khiến sinh ra đầy đủ thiện. Liền đang có mười một báo ứng, mười một quả.

Thế nào là mười một. Nằm yên, ngủ yên, không thấy mộng ác, Trời giúp đỡ, người kính yêu, được không phải người cung kính, không bị độc hại, không gặp binh đao, không chết bởi nước lửa, cũng không thêm hình phạt. Thân hỏng mệnh hết sinh nơi thiện trên Trời Phạm. Với các Pháp thiện nhanh được vượt qua bệnh tật. Trí tuệ có thể hết hạnh Phiền não.

Tì Kheo ! Tâm Từ Giải thoát. Thân thiết rộng rãi. Tu hành đã đủ. Do được liền sinh ra đầy đủ thiện.

Đang có mười một Pháp này. Vì thế các Tì Kheo ! Đang cầu Phương tiện tâm Từ Giải thoát. Các Tì Kheo đang làm học đó như thế.

Khi đó các Tì Kheo được nghe Phật nói. Vui mừng vâng thực hành.

Phật nói Kinh Mười một nghĩ tưởng nhớ Như Lai.  

Print Friendly, PDF & Email