Kinh Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn được Văn Thù Sư Lợi nói
(Văn Thù Sư Lợi sở thuyết Bát Nhã Ba La Mật đa Kinh)
Hán dịch: Lương Phù Nam Quốc Tam Tạng Tăng Già Bà La
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 12/2014

 

Kinh Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn được Văn Thù Sư Lợi nói

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc Nước Xá Vệ. Cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất, một vạn người đi theo. Và các Bồ Tát Bồ Tát lớn, mười vạn người đi theo. Đều cùng ở bậc Không chuyển lui. Từ lâu cúng dưỡng vô lượng các Phật. Ở nơi ở của các Phật trồng Căn thiện sâu. Thành công chúng sinh, Đất nước Phật sạch. Được Đà La Ni, thu được ham nói hùng biện. Thành công Trí tuệ, đầy đủ công Đức. Dùng Thần thông Tự do đi tới các Thế giới Phật. Phóng vô lượng Quang sáng. Nói Pháp vi diệu không hết. Giáo hóa các Bồ Tát vào môn một hình tướng. Được Không đâu sợ. Dễ hàng phục các Ma. Giáo hóa độ thoát ngoài Đạo thấy sai.

Nếu có chúng sinh thích người Thanh Văn, nói Pháp bậc Thanh Văn. Thích người Duyên Giác, nói Pháp bậc Duyên Giác. Thích người Thế gian, nói Pháp Thế gian. Dùng Bố thí giữ Giới Nhẫn nhịn, Tinh tiến Thiền Định Trí tuệ, hút lấy các chúng sinh. Độ người chưa độ, thoát người chưa thoát, yên người chưa yên. Người chưa được Thanh tịnh Niết Bàn, giúp được Thanh tịnh Niết Bàn. Thành quả hạnh Bồ Tát. Dễ vào các tạng Pháp Phật. Đủ các loại công Đức như thế, đều cùng đầy đủ. Tên họ là : Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Phổ Quang Minh Bồ Tát, Bất Xả Dũng Mãnh Tinh Tiến Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Bảo Chưởng Bồ Tát, Bảo Ấn Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Nhật Tịnh Bồ Tát, Đại Lực Bồ Tát, Vô Lượng Lực Bồ Tát, Đắc Cần Tinh Tiến Bồ Tát, Lực Tràng Tướng Bồ Tát, Pháp Tướng Bồ Tát, Tự Tại Vương Bồ Tát.

Như thế cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn, mười vạn người đi theo. Gồm các Trời Rồng Quỷ Thần khác, tất cả Đại chúng đều cùng tới tập hợp.

Khi đó Thế Tôn ở trong đêm thời phóng Quang sáng lớn. Xanh vàng đỏ trắng, màu pha lê hỗn tạp. Rộng chiếu sáng vô lượng Thế giới mười phương. Tất cả chúng sinh chạm biết quang này, đều từ nơi nằm đứng lên. Thấy Quang sáng này đều được vui Pháp. Đều sinh nghi. Quang này tới ra sao ? Rộng tràn khắp Thế giới, giúp các chúng sinh được vui yên ổn. Làm nghĩ nhớ đó xong. Với mỗi một quang sinh Quang sáng lớn. Chiếu sáng đặc biệt, hơn với quang trước. Phát chuyển như thế thậm chí mười lượt. Tất cả Bồ Tát và các Tì Kheo nữ Tì Kheo, nam Phật Tử nữ Phật Tử. Trời Rồng Dạ Xoa Càn Thát Bà, A Tu La Ca Lâu La, Khẩn Na La Ma Hầu La Già. Người không phải người, đều cùng dũng mãnh, được chưa từng có. Họ đều suy nghĩ. Nhất định là Như Lai phóng Quang sáng này. Chúng ta cần phải nhanh tới nơi ở của Phật, lễ bái thân thiết cung kính Như Lai.

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi và các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn gặp được quang này. Vui mừng dũng mãnh tràn khắp thân tâm. Đều từ nơi ở, đi tới cửa Kì Hoàn.

Khi đó Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Ma Ha Ca Diệp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hi La, Đều từ nơi ở, đi tới cửa Kì Hoàn.

Ngọc Hoàng Đế Thích, bốn Vua Trời, cao lên tới đỉnh Trời A Ca Ni Tra, cũng thấy Quang sáng. Khen chưa từng có. Cùng với quyến thuộc của họ, mang theo hoa Trời, hương Trời âm nhạc Trời, áo báu Trời. Tất cả đều cùng đi tới cửa Kì Hoàn. Tì Kheo nữ Tì Kheo, nam Phật Tử nữ Phật Tử khác đó. Tám bộ Trời Rồng gặp được quang vui mừng, đều đi tới cửa.

Khi đó Thế Tôn, Tất cả loại Trí tuệ biết các Đại chúng, đã cùng ở bên ngoài cửa. Từ nơi ở đứng lên, đi ra tới bên ngoài cửa. Tự bày ra tòa Pháp, ngồi xếp bằng Kết già. Bảo Xá Lợi Phất ! Ngài sáng sớm nay tới bên ngoài cửa sao ?

Xá Lợi Phất báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Bồ Tát lớn, đều cùng tới trước.

Khi đó Thế Tôn bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài sáng sớm tới trước cửa sao ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Như vậy Thế Tôn ! Con ở trong đêm thấy Quang sáng lớn mười lần chiếu sáng. Được chưa từng có. Tâm nhớ vui mừng dũng mãnh vô lượng. Cho nên tới lễ bái thân thiết Như Lai. Đều mong muốn nghe Pháp vi diệu Giới Thanh tịnh.

Lúc đó Thế Tôn bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài nay chân thực thấy Như Lai sao ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Thân Pháp của Như Lai vốn dĩ không thấy. Con vì chúng sinh cho nên tới thấy Phật. Thân Pháp của Phật không thể nghĩ bàn. Không có hình tướng, không tới không đi, có sai không có sai, thấy sai không thấy sai. Thực tế không động, không đi không đến, không có sai đều có sai, nơi sai không có nơi sai. Một sai hai sai, sạch sai bẩn sai, không sinh không mất. Con thấy Như Lai cũng lại như thế.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài nay thấy Như Lai như thế sao ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con thực không thấy, cũng không thấy hình tướng.

Khi đó Xá Lợi Phất báo cáo Văn Thù Sư Lợi ! Con nay không hiểu nói được của Ngài. Thấy với Như Lai Như thế sao ?

Văn Thù Sư Lợi trả lời Xá Lợi Phất ! Đức lớn Xá Lợi Phất ! Ta không thấy với Như Lai như thế.

Xá Lợi Phất báo cáo Văn Thù Sư Lợi ! Như được Ngài nói chuyển vận không thể hiểu.

Văn Thù Sư Lợi trả lời Xá Lợi Phất ! Không thể hiểu liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, có thể hiểu sai, không thể hiểu sai.

Xá Lợi Phất báo cáo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài với chúng sinh phát ra tâm Từ Bi phải không ? Ngài vì chúng sinh thực hành Sáu Nhiều tới Niết Bàn phải không ? Lại vì chúng sinh vào ở Niết Bàn phải không ?

Văn Thù Sư Lợi trả lời Xá Lợi Phất ! Như được Ngài nói. Ta vì chúng sinh phát ra tâm Từ Bi, thực hành Sáu Nhiều tới Niết Bàn. Vào ở Niết Bàn. Mà chúng sinh thực không thể được. Không hình không tướng, không tăng không giảm.

Xá Lợi Phất ! Ngài thường làm nghĩ nhớ đó. Mỗi một Thế giới có các Phật bằng số cát sông Hằng. Ở Thế gian Kiếp như số cát sông Hằng. Nói mỗi một Pháp. Giáo hóa độ thoát chúng sinh như số cát sông Hằng. Mỗi một chúng sinh đều được Niết Bàn. Ngài có nghĩ nhớ như thế phải không ?

Xá Lợi Phất nói rằng : Văn Thù Sư Lợi ! Con thường làm nghĩ nhớ đó.

Văn Thù Sư Lợi trả lời Xá Lợi Phất ! Vô số như khoảng Không. Chúng sinh cũng vô số. Khoảng Không không thể độ thoát, chúng sinh cũng không thể độ thoát. Cớ là sao ? Tất cả chúng sinh cùng bằng khoảng Không. Các Phật giáo hóa chúng sinh sao ?

Xá Lợi Phất nói rằng : Nếu tất cả chúng sinh cùng bằng khoảng Không. Ngài cớ gì vì chúng sinh nói Pháp, giúp được Bồ Đề ?

Văn Thù Sư Lợi trả lời Xá Lợi Phất ! Bồ Đề như thế, thực không thể được. Ta đang nói Pháp gì khiến cho chúng sinh được sao ? Cớ là sao ?

Xá Lợi Phất ! Bồ Đề và chúng sinh, không một không hai, không có khác, Không có làm. Không có tên, không có hình, toàn bộ thực không có.

Khi đó Thế Tôn sinh Quang sáng búi tóc trên đỉnh đầu, tướng của người lớn nhất. Đặc biệt hiếm có, không thể đọc nói. Vào đỉnh đầu Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trở về từ đỉnh đầu sinh rộng chiếu sáng Đại chúng. Đã chiếu sáng Đại chúng, lại tràn khắp tất cả Thế giới mười phương.

Lúc đó Đại chúng chạm biết Quang sáng này, thân tâm vui sướng, được chưa từng có. Đều từ nơi ngồi đứng lên, chiêm ngưỡng Thế Tôn và Văn Thù Sư Lợi, đều làm nghĩ nhớ như thế. Hôm nay Như Lai phóng Quang sáng kì lạ vi diệu này. Vào đỉnh đầu Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Trở về từ đỉnh đầu sinh, rộng chiếu sáng Đại chúng. Đã chiếu sáng Đại chúng, lại tràn khắp mười phương. Không có Nhân duyên sai, nhất định nói Pháp vi diệu. Chúng ta chỉ cần siêng tu Tinh tiến, ham thích làm như nói. Đã nghĩ nhớ như thế, đều báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như Lai hôm nay phóng Quang sáng này. Không có Nhân duyên sai, nhất định nói Pháp vi diệu. Chúng con khát ngưỡng, ham thích làm như nói. Báo cáo như thế xong im lặng mà ở.

Khi đó Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như Lai phóng quang tăng thêm Thần lực của Con. Quang này hiếm có, sắc màu sai hình tướng sai. Không đến không đi, không động không tĩnh, thấy sai nghe sai, hiểu sai biết sai. Tất cả chúng sinh không đâu xem thấy, không vui không sợ, không đâu phân biệt. Con đang dựa vào Thánh chỉ của Phật, nói Quang sáng này. Giúp các chúng sinh vào Tuệ không có tưởng nhớ.

Lúc đó Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Thiện thay, thiện thay ! Ngài hay nhanh nói. Ta trợ giúp Ngài vui.

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Quang sáng này là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn là Như Lai. Như Lai như thế là tất cả chúng sinh.

Thế Tôn ! Con tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn như thế.

Khi đó Phật bảo Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Người nam thiện ! Ngài nay nói Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sâu như thế. Ta nay hỏi Ngài. Nếu có người hỏi Ngài. Có bao nhiêu Cõi chúng sinh ? Ngài trả lời ra sao ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu người làm câu hỏi như thế. Con cần trả lời nói rằng : Số lượng Cõi chúng sinh như Cõi Như Lai.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu lại hỏi Ngài. Cõi chúng sinh rộng hẹp thế nào ? Ngài trả lời ra sao ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu người làm câu hỏi như thế. Con cần trả lời nói rằng : Rộng hẹp như Cõi Phật.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu lại hỏi Ngài. Cõi chúng sinh dính buộc nơi nào ? Cần trả lời ra sao ?

Thế Tôn ! Con cần trả lời nói rằng : Dính buộc giống Như Lai, chúng sinh cũng thế.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu lại hỏi Ngài. Cõi chúng sinh ở nơi nào ? Cần trả lời ra sao ?

Thế Tôn ! Con cần trả lời nói rằng : Ở Cõi Niết Bàn.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn như thế. Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn có nơi ở phải không ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn không có nơi ở.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Nếu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn không có nơi ở. Ngài tu ra sao ? Học ra sao ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn có nơi ở, liền không tu học.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Khi Ngài tu Trí tuệ có tăng giảm Căn thiện phải không ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Không có Căn thiện có thể tăng, có thể giảm. Nếu có tăng giảm liền tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sai.

Thế Tôn ! Không làm Pháp tăng, không làm Pháp giảm, đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không cắt đứt Pháp người Phàm, không giữ Pháp Như Lai, đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, không vì được Pháp cho nên tu. Không vì không được Pháp, cho nên tu. Không vì tu Pháp, cho nên tu. Không vì không tu Pháp, cho nên tu.

Thế Tôn ! Không được không bỏ, đó là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Do không vì tội nạn của sinh chết, không vì công Đức của Niết Bàn.

Thế Tôn ! Nếu tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn như thế. Không giữ không nhận, không bỏ không buông thả. Do không tăng không giảm, không phát ra không mất.

Thế Tôn ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Làm suy nghĩ đó. Pháp này cao, Pháp này vừa, Pháp này thấp. Tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sai. Cớ là sao ? Do không có Pháp cao vừa thấp.

Thế Tôn ! Con tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn như thế.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Tất cả Pháp Phật tăng cao sai sao ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Pháp Phật, Pháp Bồ Tát, Pháp Thanh Văn, Pháp Duyên Giác. Thậm chí Pháp người Phàm, đều không thể được. Cớ là sao ? Do thành quả Rỗng. Thành quả trong Rỗng. Không có Pháp Phật, không có Pháp người Phàm. Trong Pháp người Phàm không có thành quả Rỗng. Cớ là sao ? Do Rỗng, không Rỗng không thể được.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Pháp Phật Bình Đẳng phải không ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Không có một Pháp như theo bụi trần, tên là Bình Đẳng. Cớ là sao ? Nhiều Bố thí tới Niết Bàn, Nhiều Bố thí tới Niết Bàn Rỗng. Thậm chí Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn Rỗng, mười lực mười lực Rỗng. Bốn Không đâu sợ, mười tám không cùng Pháp. Thậm chí Pháp Tất cả các loại Trí tuệ Rỗng. Trong Rỗng không có Bình Đẳng. Trong Bình Đẳng không có Rỗng. Do Rỗng, không Rỗng thành quả không thể được.

Thế Tôn ! Pháp không thể nghĩ bàn, là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài không suy nghĩ Pháp Phật sao ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng :

Thế Tôn ! Con nếu suy nghĩ Pháp Phật. Con liền thấy Pháp Phật Bình Đẳng. Cớ là sao ? Do không có Bình Đẳng.

Thế Tôn ! Năm Bóng che, mười hai Vào, mười tám Cõi. Thành quả không thể được, tất cả Pháp Phật cũng không thể được. Do không thể được, không thể được trong không thể được.

Thế Tôn ! Trong Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn người Phàm thậm chí Phật, không có Pháp không có Pháp sai. Con đang suy nghĩ Pháp ra sao ?

Phật nói rằng : Người nam thiện ! Nếu không suy nghĩ. Ngài không nên nói. Pháp người Phàm này, Pháp Duyên Giác này. Thậm chí không nên nói. Đây là Pháp Phật. Cớ là sao ? Do không thể được.

Thế Tôn ! Con thực không nói Pháp người Phàm, thậm chí Pháp Phật. Cớ là sao ? Do không tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Phật nói rằng : Người nam thiện ! Ngài cũng không cần làm ý nghĩ như thế. Cõi Tham muốn này, Cõi Sắc thân này, Cõi Không có Sắc thân này. Cớ là sao ? Do không thể được.

Thế Tôn ! Cõi Tham muốn, tính Cõi Tham muốn Rỗng. Thậm chí Cõi Không có Sắc thân, tính Cõi Không có Sắc thân Rỗng. Không nói trong Rỗng. Con cũng không nói.

Thế Tôn ! Tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không thấy cao không thấy thấp. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Không giữ Pháp Phật, không bỏ Pháp người Phàm. Cớ là sao ? Do thành quả trong Rỗng, không giữ không bỏ.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Thiện thay, thiện thay ! Ngài hay nói Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sâu như thế. Đây là Ấn của Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Không phải ở nơi ở của nghìn vạn Phật trồng Căn thiện sâu, được nghe Pháp này. Lại ở nơi ở của vô lượng vô biên Phật, trồng Căn thiện sâu. Lại được nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn rất sâu này, không sinh hoảng sợ.

Văn Thù Sư Lợi lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con dựa vào uy Thần của Phật. Cần lại nói Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn rất sâu.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Thiện thay, thiện thay ! Thỏa thích nghe Ngài nói.

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu không được Pháp sinh. Là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Do các Pháp không có sinh. Nếu không được ở Pháp. Là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Do các Pháp như thực. Nếu không được mất. Là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Do các Pháp Vắng lặng.

Thế Tôn ! Nếu không được Sắc thân. Là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Thậm chí không được Biết. Là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Do tất cả các Pháp như ảo, như ánh lửa.

Thế Tôn ! Nếu không được mắt. Là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Thậm chí không được Ý. Là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu không được Sắc thân, thậm chí Pháp. Không được Cõi Mắt, Cõi Sắc thân, Cõi Biết của mắt. Thậm chí không được Cõi Pháp, Cõi biết của ý. Là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu không được Cõi Tham muốn. Là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Thậm chí Cõi không có Sắc thân cũng như thế.

Thế Tôn ! Nếu không được Pháp Bố thí tới Niết Bàn. Là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Thậm chí không được Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu không được mười lực, bốn Không đâu sợ của Phật, thậm chí mười tám không cùng Pháp. Là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Do bên trong Rỗng. Thậm chí do không có Pháp, có Pháp Rỗng.

Thế Tôn ! Nếu được sinh, dừng, mất. Tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sai. Nếu được Năm Bóng che, mười hai Vào, mười tám Cõi. Tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sai. Nếu được Cõi Tham muốn, Cõi Sắc thân, Cõi không có Sắc thân. Tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sai. Nếu được Bố thí thậm chí Trí tuệ. Nếu được mười lực của Phật thậm chí mười tám không cùng Pháp. Tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sai. Cớ là sao ? Do vì có được.

Thế Tôn ! Nếu người nam thiện người nữ thiện, nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Không hoảng không nghi, không sợ không lui. Đang biết người đó từ lâu với Phật trước trồng Căn thiện sâu.

Văn Thù Sư Lợi lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu không thấy Pháp sạch Pháp bẩn. Không thấy quả sinh chết, không thấy quả Niết Bàn, không thấy Phật. Không thấy Bồ Tát, không thấy Duyên Giác, không thấy Thanh Văn, không thấy người Phàm. Là tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Tất cả các Pháp không bẩn không sạch. Thậm chí do không có người Phàm.

Thế Tôn ! Nếu thấy bẩn sạch thậm chí thấy người Phàm. Tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sai.

Thế Tôn ! Nếu thấy Pháp bẩn sai khác. Pháp sạch sai khác thậm chí thấy Phật sai khác, Pháp người Phàm sai khác. Tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sai. Cớ là sao ? Do Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn không có sai khác.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Thiện thay, thiện thay ! Đó là chân thực tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Văn Thù Sư Lợi ! Ngài cúng dưỡng Phật ra sao ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu mất số tâm người ảo. Con liền cúng dưỡng Phật.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài không ở Pháp Phật sao ?

Văn Thù báo cáo Phật. Phật không có Pháp có thể ở. Con ở ra sao ?

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Nếu không có Pháp có thể được. Ai có Pháp Phật ?

Văn Thù báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Không có, có Pháp Phật như thế.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài đã tới không đâu nương nhờ sao ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật. Không nương nhờ liền không tới. Vì sao Thế Tôn hỏi đã tới không nương nhờ.

Phật bảo Văn Thù ! Ngài ở Bồ Đề phải không ?

Văn Thù báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Phật còn không ở Bồ Đề. Huống chi Con đang ở Bồ Đề sao ?

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài dừng dựa vào cái gì, làm lời nói như thế ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật. Con không đâu dựa, làm lời nói như thế.

Phật bảo Văn Thù ! Ngài nếu không dựa vào, vì sao nói được ?

Văn Thù báo cáo Phật. Như vậy Thế Tôn ! Con không đâu nói. Cớ là sao ? Tất cả các Pháp do không có tên chữ.

Khi đó Trưởng Lão Xá Lợi Phất báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn nghe Pháp sâu này, không hoảng nghi lo sợ. Nhất định được gần Bình Đẳng Chính Đẳng Giác phải không ?

Lúc đó Di Lặc Bồ Tát báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu các Bồ Tát Bồ Tát lớn nghe Pháp sâu này, không hoảng nghi lo sợ. Được gần Bình Đẳng Chính Đẳng Giác phải không ?

Khi đó có cô gái Trời tên là Vô Duyên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu người nam thiện người nữ thiện, nghe Pháp sâu này, không hoảng nghi lo sợ. Đang được Pháp Thanh Văn, Pháp Duyên Giác, Pháp Bồ Tát, Pháp Phật phải không ?

Lúc đó Phật bảo Xá Lợi Phất ! Như thế, đúng như thế !

Xá Lợi Phất ! Nếu các Bồ Tát Bồ Tát lớn nghe Pháp sâu này, không hoảng nghi lo sợ. Nhất định đang được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Người nam thiện người nữ thiện đó. Đang là chủ Bố thí lớn, chủ Bố thí bậc nhất, chủ Bố thí tốt nhất. Đang đầy đủ Giới hạnh, Nhẫn nhịn Tinh tiến, Thiền Định Trí tuệ. Đang đầy đủ các công Đức, thành công Tướng Hảo. Tự không lo sợ, giúp người không lo sợ. Thành quả Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Do không thể được Niết Bàn, Không có làm. Do thành công Pháp không thể nghĩ bàn bậc nhất.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài thấy cái gì, vui với cái gì, cầu Bình Đẳng Chính Đẳng Giác ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con không thấy không vui, cho nên cầu Bồ Đề.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Nếu không thấy không vui, cũng cần không cầu.

Văn Thù báo cáo Phật. Như vậy Thế Tôn ! Con thực không cầu. Cớ là sao ? Nếu có cầu nó là tướng người Phàm.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài nay chân thực không cầu Bồ Đề sao ?

Văn Thù báo cáo Phật. Con chân thực không cầu Bồ Đề. Cớ là sao ? Nếu cầu Bồ Đề là tướng người Phàm.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài làm ý định cầu, hay làm ý định không cầu ?

Văn Thù báo cáo Phật. Nếu nói ý định cầu, ý định không cầu, ý định cầu không cầu, ý định cầu sai không cầu sai. Là tướng người Phàm. Cớ là sao ? Do Bồ Đề không có nơi ở.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Thiện thay, thiện thay ! Ngài hay nói Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn như thế. Ngài trước đã ở nơi ở của vô lượng Phật. Trồng Căn thiện sâu, từ lâu tu hạnh Phạm. Các Bồ Tát Bồ Tát lớn cần làm như được Ngài nói.

Văn Thù báo cáo Phật. Con không trồng Căn thiện, không tu hạnh Phạm. Cớ là sao ? Con nếu trồng Căn thiện, thời tất cả chúng sinh cũng trồng Căn thiện. Con nếu tu hạnh Phạm, thời tất cả chúng sinh cũng tu hạnh Phạm. Cớ là sao ? Tất cả chúng sinh liền tướng Hạnh Phạm.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài thấy cái gì, chứng nghiệm cái gì, nói lời như thế ?

Văn Thù báo cáo Phật. Con không thấy, không chứng nghiệm, cũng không đâu nói.

Thế Tôn ! Con không thấy người Phàm, không thấy Thanh Văn, không thấy La Hán, không thấy Thanh Văn sai, La Hán sai, không thấy cho nên không chứng nghiệm.

Khi đó Xá Lợi Phất báo cáo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài thấy Phật phải không ?

Văn Thù trả lời Xá Lợi Phất ! Ta còn không thấy người Thanh Văn. Huống chi Ta đang thấy Phật ? Cớ là sao ? Do không thấy các Pháp, gọi là Bồ Tát.

Xá Lợi Phất báo cáo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài nay quyết định không thấy các Pháp sao ?

Văn Thù Sư Lợi trả lời Xá Lợi Phất ! Đức lớn Tì Kheo lớn nhất ! Ngài ngừng lại, không nên nói lại.

Xá Lợi Phất báo cáo Văn Thù Sư Lợi ! Nói là Phật như thế. Là lời nói của ai ?

Văn Thù Sư Lợi trả lời Xá Lợi Phất ! Phật, Phật sai không thể được. Không có người nói, không có người giảng.

Xá Lợi Phất ! Bồ Đề như thế, không thể dùng nói giảng. Huống chi có Phật có thể nói, có thể giảng ?

Lại nữa Đức lớn Xá Lợi Phất ! Ngài nói. Phật như thế, là lời nói của ai ? Lời nói này không hợp không tan, không sinh không mất, không đến không đi. Không có một Pháp có thể cùng tương ứng, không có chữ không có câu văn.

Đức lớn Xá Lợi Phất ! Muốn thấy Phật như thế cần học như thế.

Lúc đó Xá Lợi Phất báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Được Văn Thù Sư Lợi này nói. Bồ Tát mới phát ý do không thể hiểu.

Văn Thù Sư Lợi trả lời Xá Lợi Phất ! Như thế, đúng như thế ! Đức lớn Xá Lợi Phất ! Bồ Đề có thể hiểu sai. Người mới phát tâm cần hiểu ra sao ?

Xá Lợi Phất báo cáo Văn Thù Sư Lợi ! Các Phật Như Lai không hiểu Cõi Pháp sao ?

Văn Thù Sư Lợi trả lời Xá Lợi Phất ! Các Phật còn không thể được. Làm sao có Phật hiểu Cõi Pháp ?

Xá Lợi Phất ! Cõi Pháp còn không thể được. Làm sao Cõi Pháp làm các Phật hiểu ?

Xá Lợi Phất ! Cõi Pháp như thế liền là Bồ Đề. Bồ Đề như thế liền là Cõi Pháp. Cớ là sao ? Do các Pháp không có giới hạn.

Đức lớn Xá Lợi Phất ! Cõi Pháp, cảnh giới Phật không có sai khác. Không có sai khác liền không làm. Người không làm, liền Không có làm. Không có làm, liền không nói. Không nói liền toàn bộ không có.

Xá Lợi Phất báo cáo Văn Thù Sư Lợi ! Tất cả Cõi Pháp và cảnh giới Phật. Toàn bộ đều không có sao ?

Văn Thù Sư Lợi trả lời Xá Lợi Phất ! Không có, đều cùng có. Cớ là sao ? Có và không có, cùng một tướng không có tướng, do không một không hai.

Xá Lợi Phất báo cáo Văn Thù Sư Lợi ! Người học như thế, đang được Bồ Đề sao ?

Văn Thù Sư Lợi trả lời Xá Lợi Phất ! Học không đâu học như thế. Không sinh Đạo thiện, không đọa xuống Đạo ác, không được Bồ Đề, không vào ở Niết Bàn. Cớ là sao ?

Xá Lợi Phất ! Do Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn thành quả Rỗng. Thành quả trong Rỗng không một, không hai, không ba, không bốn. Không có đi đến, không thể nghĩ bàn.

Đức lớn Xá Lợi Phất ! Nếu nói Ta được Bồ Đề. Là nói kiêu mạn tăng cao. Cớ là sao ? Do không được coi là được. Người kiêu mạn tăng cao như thế, không chịu nhận người tin Bố thí. Người tin có, không muốn cúng dưỡng.

Xá Lợi Phất báo cáo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài dựa vào cái gì làm nói như thế ?

Văn Thù Sư Lợi trả lời Xá Lợi Phất ! Ta không đâu dựa, làm lời nói như thế. Cớ là sao ? Do Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn và các loại Pháp. Các Pháp không đâu dựa, do vì bình đẳng.

Xá Lợi Phất báo cáo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài không dùng Trí tuệ, cắt bỏ Phiền não sao ?

Văn Thù Sư Lợi trả lời Xá Lợi Phất ! Ngài là A La Hán hết Phiền não phải không ?

Xá Lợi Phất nói rằng : Không phải.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Ta cũng không dùng Trí tuệ, cắt bỏ Phiền não.

Xá Lợi Phất nói rằng : Ngài dựa vào cái gì, làm lời nói như thế.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Ta còn không thể được. Đang có Ta ra sao, mà sinh lo sợ ?

Xá Lợi Phất nói rằng : Thiện thay ! Văn Thù Sư Lợi ! Nhanh nói Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn rất sâu như thế.

Khi đó Phật bảo Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Người nam thiện ! Có Bồ Tát Bồ Tát lớn. Ở tâm Bồ Đề cầu Bình Đẳng Bồ Đề phải không ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Không có Bồ Tát ở tâm Bồ Đề cầu Bình Đẳng Bồ Đề. Cớ là sao ? Tâm Bồ Đề không thể được. Bình Đẳng Bồ Đề cũng không thể được. Tội năm Vô gian là tính Bồ Đề. Không có Bồ Tát phát tâm Vô gian cầu quả tội Vô gian. Làm sao có Bồ Tát ở tâm Bồ Đề cầu Bình Đẳng Bồ Đề ? Bồ Đề như thế là tất cả các Pháp. Cớ là sao ? Sắc thân, Sắc thân sai, do không thể được. Thậm chí Biết, Biết sai cũng không thể được. Mắt không thể được, thậm chí Ý không thể được. Sắc thân không thể được, thậm chí Pháp không thể được. Cõi Mắt, thậm chí Cõi Pháp cũng không thể được. Sinh không thể được, thậm chí Già chết cũng không thể được. Pháp Bố thí tới Niết Bàn không thể được, thậm chí Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn cũng không thể được. Mười lực của Phật không thể được, thậm chí mười tám không cùng Pháp cũng không thể được. Tâm Bồ Đề, Bình Đẳng Bồ Đề, đều không thể được. Không thể được, không thể được trong không thể được.

Vì vậy Thế Tôn ! Không có Bồ Tát ở tâm Bồ Đề, cầu Bình Đẳng Bồ Đề như thế.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ý Ngài là Như Lai, là Thầy của Ngài phải không ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Con không có ý coi như Phật, là Thầy của Con. Cớ là sao ?

Thế Tôn ! Con còn không thể được. Huống chi đang có ý coi như Phật, là Thầy của Con ?

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài với Ta có nghi phải không ?

Văn Thù báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con còn không có quyết định. Huống chi đang có nghi ? Cớ là sao ? Do trước quyết định, sau nghi.

Phật bảo Văn Thù ! Ngài không định nói, Như Lai sinh sao ?

Văn Thù báo cáo Phật. Như Lai nếu sinh, Cõi Pháp cũng cần sinh. Cớ là sao ? Do Cõi Pháp, Như Lai cùng một tướng không hai tướng, hai tướng không thể được.

Văn Thù Sư Lợi ! Ngài tin các Phật Như Lai vào ở Niết Bàn phải không ?

Văn Thù nói rằng : Tất cả các Phật liền là tướng Niết Bàn. Tướng Niết Bàn như thế không vào, đều cùng vào.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài nói các Phật có lưu chuyển phải không ?

Văn Thù báo cáo Phật. Thế Tôn ! Không lưu chuyển còn không thể được. Huống chi lưu chuyển đang có thể được ?

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Như Lai không có tâm. Chỉ ở trước Như Lai có thể nói lời này. Hoặc A La Hán hết Phiền não và trước Bồ Tát không lui có thể nói lời này. Nếu người khác nghe lời này, chắc không sinh tin, đang nghi sợ. Cớ là sao ? Do Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn rất sâu này khó tin khó hiểu.

Văn Thù báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Lại những người nào hay tin Pháp rất sâu này ?

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Tất cả người Phàm hay tin Pháp này. Cớ là sao ? Do Như Lai không có tâm, tất cả người Phàm cũng không có tâm.

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Cớ gì làm nói Pháp như thế ? Bồ Tát mới phát ý và A La Hán, đều cùng có nghi, nguyện nghe nói giảng.

Phật bảo Văn Thù ! Như ở trong Không có hình tướng, tính Pháp, ở Pháp, ngôi vị Pháp, thực tế. Có Phật có người Phàm sai khác phải không ?

Văn Thù báo cáo Phật nói rằng : Không phải. Thế Tôn !

Phật bảo Văn Thù ! Nếu không có sai khác. Cớ gì sinh nghi ?

Văn Thù báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Trong không sai khác có Phật, có người Phàm phải không ?

Phật nói rằng : Có ! Cớ là sao ? Do Phật và người Phàm không có hai không sai khác, cùng một tướng không có hình tướng.

Phật bảo Văn Thù ! Ngài tin Như Lai ở trong tất cả chúng sinh là tốt nhất phải không ?

Văn Thù báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con tin Như Lai ở trong tất cả chúng sinh là tốt nhất. Thế Tôn ! Nếu Con tin Như Lai ở trong tất cả chúng sinh là tốt nhất, thời Như Lai thành không tốt nhất.

Phật bảo Văn Thù ! Ngài tin Như Lai thành công tất cả Pháp không thể nghĩ bàn phải không ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con tin Như Lai thành công tất cả Pháp không thể nghĩ bàn. Thế Tôn ! Con nếu tin Như Lai thành công tất cả Pháp không thể nghĩ bàn. Như Lai thời thành không thể nghĩ bàn.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài tin tất cả Thanh Văn, là được Như Lai giáo hóa phải không ?

Thế Tôn ! Con tin tất cả Thanh Văn, là được Như Lai giáo hóa. Thế Tôn ! Con nếu tin tất cả Thanh Văn, là được Như Lai giáo hóa. Thời Cõi Pháp thành có thể giáo hóa.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài tin Như Lai, là ruộng Phúc Bình Đẳng phải không ?

Thế Tôn ! Con tin Như Lai, là ruộng Phúc Bình Đẳng. Thế Tôn ! Con nếu tin Như Lai, là ruộng Phúc Bình Đẳng. Như Lai liền là ruộng Phúc sai.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài dựa vào cái gì, làm trả lời Ta như thế.

Văn Thù báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con không đâu dựa, làm trả lời như thế. Thế Tôn ! Trong không đâu dựa, không được đều cùng được. Không thể nghĩ bàn, đều cùng có thể nghĩ bàn. Không giáo hóa, đều cùng giáo hóa. Không có ruộng Phúc, không có ruộng Phúc sai.

Lúc đó do Thần lực của Phật, đất sáu loại chấn động. Một vạn sáu nghìn chúng Tì Kheo. Do không thể giữ tâm, được Giải thoát. Bảy trăm chúng nữ Tì Kheo, ba nghìn nam Phật Tử, bốn vạn chúng nữ Phật Tử. Rời xa Phiền não được mắt Pháp sạch. Sáu vạn trăm triệu Na do tha các Trời, rời xa Phiền não được mắt Pháp sạch.

Thời đó Trưởng Lão A Nan liền từ chỗ ngồi đứng lên, vai phải áo lệch, đầu gối phải chạm đất. Chắp tay cung kính báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nhân duyên ra sao đất này chấn động lớn ?

Khi đó Phật bảo A Nan ! Nói Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Xưa nay các Phật đều nói Pháp này ở nơi này. Do Nhân duyên đó, cho nên đất này chấn động.

Lúc đó Trưởng Lão Xá Lợi Phất báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Được Văn Thù Sư Lợi này nói không thể nghĩ bàn.

Khi đó Thế Tôn bảo Văn Thù Sư Lợi ! Như được Xá Lợi Phất nói. Được Văn Thù Sư Lợi này nói không thể nghĩ bàn.

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu không thể nghĩ bàn, liền không thể nói. Nếu không thể nói, liền không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn đó toàn bộ không có. Tất cả tiếng nói đó không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn nó không có tiếng nói.

Phật nói rằng : Ngài vào Tam muội không nghĩ bàn sao ?

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Không phải ? Thế Tôn ! Con tức là không nghĩ bàn, không thấy có tâm có thể nghĩ bàn. Vì sao nói vào Tam muội không nghĩ bàn ? Con ban đầu phát tâm muốn vào định đó. Mà nay suy nghĩ, thực không có tướng tâm mà vào Tam muội. Như người học bắn, luyện lâu dài liền hay khéo. Sau tuy không có tâm, do vì luyện lâu dài. Tên phát ra đều trúng. Con cũng như thế. Mới học Tam muội không nghĩ bàn, tâm dính buộc một duyên. Nếu lâu dài tập luyện thành công, đền lại không có tâm tưởng, thường hòa hợp với Định.

Xá Lợi Phất nói với Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Lại thêm có Định Vắng lặng tốt đẹp phải không ?

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Nếu có Định không nghĩ bàn. Ngài có thể nói hỏi. Lại thêm có Định Vắng lặng phải không ? Như ý Ta hiểu, Định không thể nghĩ bàn còn không thể được. Vì sao hỏi Ta Định Vắng lặng ?

Xá Lợi Phất nói rằng : Định không nghĩ bàn không thể được sao ?

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Định nghĩ bàn đó là có thể được hình tướng. Định không thể nghĩ bàn đó không thể được hình tướng. Tất cả chúng sinh thực thành công Định không thể nghĩ bàn. Cớ là sao ? Do tất cả tướng tâm tức là tâm sai. Tên đó là Định không nghĩ bàn. Vì thế tất cả hình tướng chúng sinh và hình tướng Tam muội không nghĩ bàn, bằng nhau không phân biệt.

Phật khen Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Ngài với các Phật từ lâu trồng Căn thiện, Thanh tịnh tu hạnh Phạm. Mới hay diễn thuyết Tam muội rất sâu. Ngài nay yên ở trong Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn như thế.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Nếu Con ở trong Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, hay làm nói như thế. Tức là có tưởng nhớ, liền ở tưởng nhớ của bản thân. Nếu ở có tưởng nhớ trong tưởng nhớ của bản thân. Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn liền có nơi ở. Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn nếu ở không có. Cũng là tưởng nhớ của bản thân, cùng tên là nơi ở. Rời hai nơi này, ở không đâu ở. Như các Phật ở, yên ở nơi Vắng lặng, cảnh giới nghĩ bàn sai. Không nghĩ bàn như thế. Tên là Nơi ở của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nơi ở của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, tất cả Pháp không có hình tướng, tất cả Pháp không làm. Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn tức là không nghĩ bàn. Không nghĩ bàn liền là Cõi Pháp. Cõi Pháp tức là không có hình tướng. Không có hình tướng liền không nghĩ bàn. Không nghĩ bàn tức là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cõi Pháp của Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn không có hai, không phân biệt. Không có hai, không phân biệt tức là Cõi Pháp. Cõi Pháp liền không có hình tướng. Không có hình tướng tức là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cõi Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn tức là Cõi không nghĩ bàn. Cõi không nghĩ bàn liền là Cõi không sinh không mất. Cõi không sinh không mất tức là Cõi không nghĩ bàn.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Cõi Như Lai và Cõi bản thân tức là không có hai tướng. Tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn như thế, liền không cầu Bồ Đề. Cớ là sao ? Do rời tướng Bồ Đề liền là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Thế Tôn ! Nếu biết tướng của bản thân mà không thể nương nhờ. Không biết không nương nhờ là biết của Phật. Không thể nghĩ bàn, không biết không nương nhờ, liền là biết của Phật. Cớ là sao ? Biết tính vốn có của hình thể, không đâu có hình tướng. Có thể chuyển vận Cõi Pháp ra sao ? Nếu biết tính vốn dĩ không có hình thể, không nương nhờ. Liền tên là không có vật. Nếu không có vật, là không có nơi ở, không dựa vào, không ở. Không dựa vào, không ở liền không sinh không mất. Không sinh, không mất, tức là công Đức của Có làm. Nếu biết như thế liền không có tâm tưởng, người không có tâm tưởng. Cần biết công Đức của Không có làm, Có làm ra sao ? Không biết tức là không nghĩ bàn. Không nghĩ bàn là biết của Phật. Cũng không giữ đều cùng giữ. Không thấy tướng bình đẳng trước nay Ba Đời. Không giữ sinh mất và các phát ra làm, cũng không cắt đứt không bình thường. Biết như thế tên là Trí tuệ đúng, Trí tuệ không nghĩ bàn. Như khoảng Không, không đây không đó, loại không thể sánh. Không xấu tốt, không sánh bằng, không hình tướng, không diện mạo.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Nếu biết như thế, tên là Trí tuệ không lui.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Trí tuệ không làm, tên là Trí tuệ không lui. Giống như thoi vàng, trước do thêm đập đánh, biết được tốt xấu. Nếu không sửa đánh, không có thể biết. Tướng của Trí tuệ không lui cũng lại như thế. Chủ yếu thực hành cảnh giới, không nghĩ nhớ không nương nhờ, không phát ra không làm. Đầy đủ không động, không sinh không mất. Mới hiện ra như thế.

Khi đó Phật bảo Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Các Như Lai tự nói Trí tuệ của mình. Ai đang hay tin ?

Văn Thù nói rằng : Người Trí tuệ như thế. Pháp Niết Bàn sai, Pháp sinh chết sai, hạnh Vắng lặng đó. Không cắt đứt tham muốn, thù giận ngu si, cùng với cắt đứt sai. Cớ là sao ? Không hết không mất, không rời sinh chết, cùng với không rời sai, không rời tu Đạo, không tu Đạo sai. Người làm hiểu đó, tên là Tin đúng.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Như được Ngài nói rất sâu nghĩa này.

Lúc đó Trưởng Lão Ma Ha Ca Diệp báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Đời Tương lai ai hay tin Pháp sâu này ? Ai thích nghe Pháp này ?

Phật bảo Ca Diệp. Liền là bốn chúng hôm nay : Tì Kheo nữ Tì Kheo, nam Phật Tử nữ Phật Tử. Ở đời Tương lai hay tin Pháp này. Nghe nói Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sâu này. Cần biết Pháp này, đang cầu Pháp này.

Ca Diệp ! Ví như Trưởng Giả hoặc con trai của Trưởng Giả. Đã mất một châu báu lớn, giá trị trăm triệu vạn lượng vàng, sinh lo buồn lớn. Nay lại trở về được, sinh rất vui mừng, lo buồn đều mất.

Như thế Ca Diệp ! Tì Kheo nữ Tì Kheo, nam Phật Tử nữ Phật Tử ở đời Tương lai. Nghe Kinh Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sâu nhất này, tương ứng với Trí tuệ. Nghe xong sinh vui mừng, tâm được yên vui, lo buồn không trở lại, cũng lại như thế. Cần làm lời nói như thế. Chúng ta ngày nay được thấy Như Lai, cúng dưỡng Như Lai. Sở dĩ thế nào ? Do vì được nghe Sáu Nhiều tới Niết Bàn vi diệu rất sâu này.

Ca Diệp ! Ví như Trời Đao Lợi thấy cây Ba lợi chất Đa la khi mới sinh nụ hoa. Làm nghĩ nhớ như thế. Nụ hoa này không lâu nhất định đang nở ra.

Như thế Ca Diệp ! Tì Kheo nữ Tì Kheo, nam Phật Tử nữ Phật Tử, nghe Kinh Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Tâm sinh vui mừng, cũng lại như thế. Ta ở đời Tương lai nhất định được Pháp này.

Ca Diệp ! Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sâu này, sau khi Như Lai tạ thế, đang ở không mất. Lưu hành khắp nơi.

Ca Diệp ! Do vì lực Phật trong đời Tương lai. Nếu người nam thiện người nữ thiện, đang được Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sâu này.

Ca Diệp ! Như thợ làm châu Như ý thấy báu vật Như ý, tâm sinh vui mừng. Nghĩ so lường không giả, liền biết thực giả. Cớ là sao ? Do vì thấy xuyên suốt.

Như thế Ca Diệp ! Nếu người nghe Pháp tương ứng Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Nghe xong vui mừng, tâm sinh tin thích. Nên biết người này đời trước đã nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Từ Kiếp xưa tới nay, đã từng cúng dưỡng các Phật.

Ca Diệp báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu người nam thiện người nữ thiện này. Nay nghe Pháp này ở đời Tương lai chuyển trở lại tin hiểu.

Phật bảo Ma Ha Ca Diệp ! Như thế, đúng như thế ! Như được Ngài nói.

Khi đó Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Pháp này không làm, không hình tướng. Người nói Pháp này cũng không làm, không hình tướng. Vì sao Thế Tôn nói có làm, có hình tướng ?

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ta trước kia khi thực hành Đạo Bồ Tát, tu các Căn thiện. Muốn ở bậc Không chuyển lui, nên học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Muốn thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, nên học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Nếu người nam thiện người nữ thiện, muốn hiểu tất cả hình tướng Pháp. Muốn biết cảnh giới tâm của tất cả chúng sinh, đều cùng bằng nhau. Nên học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Văn Thù Sư Lợi ! Muốn học tất cả Pháp Phật, đầy đủ không trở ngại. Cần học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Muốn học thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác của tất cả Phật. Thời Tướng Hảo uy nghi, vô lượng phương thức Pháp. Nên học Trí tuệ tới Niết Bàn. Muốn biết không thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác của tất cả Phật. Tất cả phương thức Pháp và các uy nghi. Nên học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Trong Pháp Rỗng đó, do không thấy các loại Phật Bồ Đề. Nếu người nam thiện người nữ thiện. Muốn biết như thế cùng với người không nghi hoặc hình tướng. Nên học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn không thấy các Pháp, hoặc sinh hay mất, hoặc sạch hay bẩn. Vì thế người nam thiện người nữ thiện. Cần làm học Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn như thế. Muốn biết tất cả các Pháp không có Quá khứ, Hiện tại, Tương lai và hình tướng. Nên học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Do tính tướng của Cõi Pháp không có Quá khứ, Hiện tại, Tương lai. Muốn biết tất cả Pháp cùng vào Cõi Pháp, tâm không trở ngại. Nên học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Muốn được ba chuyển mười hai vầng hạnh Pháp. Cũng tự chứng biết mà không giữ nương nhờ. Nên học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Muốn được tâm Từ che lên khắp tất cả chúng sinh, mà không có giới hạn. Cũng không làm nghĩ nhớ có tướng chúng sinh. Nên học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Muốn được với tất cả chúng sinh, không phát ra tranh luận. Cũng lại không giữ tướng không tranh luận. Nên học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Muốn biết nơi đó nơi sai, mười lực, không sợ. Ở Trí tuệ Phật. Được hùng biện không trở ngại. Nên học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con xem Không có hình tướng, Không có làm của Pháp đúng. Không được không thông lợi, không sinh không mất, không đến không đi, không người biết, không người thấy, không người làm. Không thấy Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, cũng không thấy cảnh giới của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Chứng nghiệm sai, không chứng nghiệm sai, không làm nói đùa, không có phân biệt. Tất cả Pháp không hết rời hết, không có Pháp người Phàm, không có Pháp Thanh Văn. Không có Pháp Bích Chi Phật, Pháp Phật. Được sai không được sai, không bỏ sinh chết, không chứng Niết Bàn. Nghĩ bàn sai không nghĩ bàn sai, làm sai không làm sai. Tướng Pháp như thế. Không biết nên học Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn ra sao ?

Khi đó Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Nếu hay biết các tướng Pháp như thế. Tên đó là học Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Bồ Tát Bồ Tát lớn nếu muốn học Tam muội Tự do Bồ Đề, đã được Tam muội đó. Chiếu sáng tất cả Pháp Phật rất sâu. Cùng với biết tên chữ tên hiệu của tất cả các Phật. Cũng đều thông suốt các Thế giới Phật, không có chướng ngại. Nên học như trong Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn được Văn Thù nói.

Văn Thù báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Cớ gì tên là Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn ?

Phật nói rằng : Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn vô biên vô hạn, không tên không tướng, nghĩ so lường sai, không Về theo. Không có đảo nhỏ, không phạm lỗi, không có Phúc, không tối không sáng, như Cõi Pháp không có phân đều. Cũng không có số hạn. Tên đó là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, cũng tên là Nơi làm của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nơi làm sai không làm sai, đều vào Pháp Bậc Phật. Tên là Nơi làm sai. Cớ là sao ? Do không nghĩ nhớ không làm. Liền là Mẹ của tất cả các Phật. Do tất cả các Phật được sinh từ đây. Cớ là sao ? Do vì không sinh.

Vì thế Văn Thù Sư Lợi ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Muốn thực hành đầy đủ các Pháp tới Niết Bàn của hạnh Bồ Tát. Nên tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Nếu muốn được ngồi ở Đạo tràng, thành Bình Đẳng Bồ Đề. Nên tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Nếu muốn dùng Đại Từ Đại Bi, che lên khắp tất cả chúng sinh. Nên tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Nếu muốn phát ra tất cả Phương tiện yên định. Nên tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Nếu muốn được tất cả Yên lặng nhớ Pháp. Nên tu Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Cớ là sao ? Do các Yên lặng nhớ Pháp không đâu làm. Tất cả các Pháp không bỏ rời, không bỏ nơi rời. Nếu người muốn đuổi theo lời nói này. Nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Tất cả các Pháp như thực không thể được. Nếu muốn ham biết như thế. Nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Tất cả chúng sinh vì cầu Bồ Đề, cho nên tu Đạo Bồ Đề. Mà thực không có chúng sinh cũng không có Bồ Đề. Nếu người tin thích Pháp này. Nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cớ là sao ? Tất cả các Pháp như thực với Bồ Đề bằng nhau. Hạnh chúng sinh sai, không bỏ tự tính, hạnh chúng sinh đó là hạnh sai. Hạnh sai đó là Bồ Đề, Bồ Đề đó là Cõi Pháp. Nếu muốn không nương nhờ Pháp này. Nên tu Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu Tì Kheo nữ Tì Kheo, nam Phật Tử nữ Phật Tử. Nếu nhận giữ Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Một bài kệ bốn câu vì người khác nói. Ta nói người này được Pháp không rơi xuống. Huống chi như thực tu hành. Nên biết người nam thiện người nữ thiện đó, ở cảnh giới Phật.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu người nam thiện người nữ thiện, nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn rất sâu này. Không sinh lo sợ. Nên biết người này nhận ấn Pháp Phật. Ấn Pháp này do Phật tạo ra. Là vật báu của Phật. Cớ là sao ? Do ấn Pháp này, cho nên ấn định không nương nhờ Pháp. Nếu người nam thiện người nữ thiện, vì ấn này được ấn định, nên biết người đó. Thuận theo Pháp Bậc Bồ Tát, quyết định không lui. Không rơi xuống bậc Thanh Văn Duyên Giác.

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích và các Con Trời từ Trời Đao Lợi. Rắc xuống bột mịn Chiên đàn và bột vàng nhỏ mịn. Lại rắc xuống hoa Uất ba la, hoa Sen màu hồng, hoa Sen màu vàng, hoa sen màu trắng, và hoa Sen trắng nhỏ. Dùng cúng dưỡng Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Cúng dưỡng xong làm lời nói như thế. Con đã cúng dưỡng Pháp cao bậc nhất không nương nhờ Bình Đẳng. Nguyện Con ở đời Tương lai, lại nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sâu này. Nếu người đã làm được ấn của ấn Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sâu này. Nguyện ở Tương lai này lại được nghe nhận. Cuối cùng thành công Tất cả các loại Trí tuệ.

Lúc đó Ngọc Hoàng Đế Thích báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu người nam thiện người nữ thiện, nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này một lần qua tai. Con do vì tăng lớn Pháp Phật, giúp bảo vệ người đó, mỗi bề hai nghìn cây số. Không để cho không phải người, được Phương tiện của họ vậy. Người nam thiện người nữ thiện đó. Thành quả đang được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Con đang hàng ngày đi tới nơi ở của người đó mà làm cúng dưỡng.

Khi đó Phật bảo Ngọc Hoàng Đế Thích ! Như thế, đúng như thế ! Ngọc Hoàng Đế Thích ! Đang biết người nam thiện người nữ thiện đó, đầy đủ Pháp Phật. Nhất định được tới Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Chỉ nguyện Thế Tôn ! Dùng lực uy Thần giữ Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này, lâu dài ở Thế gian. Do vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh.

Văn Thù Sư Lợi nói lời này xong. Do Thần lực của Phật, Đất lớn sáu loại chấn động.

Khi đó Thế Tôn liền bèn mỉm cười. Phóng Quang sáng lớn, chiếu sáng khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Do uy Thần lực giữ Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này, giúp ở Thế gian lâu dài.

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Phóng Quang sáng này. Là giữ hình tướng của Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn ?

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Như thế, đúng như thế !

Văn Thù Sư Lợi ! Ta phóng Quang sáng này. Là giữ hình tướng của Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Văn Thù Sư Lợi ! Ngài nay cần biết. Ta đã giữ Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này, ở Thế gian lâu dài. Nếu có người không coi thường phá hỏng Pháp này, không nói tội của họ. Đang biết người đó đã làm được ấn của ấn Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sâu này.

Vì thế Văn Thù Sư Lợi ! Ta ở xa vắng lâu dài yên ở ấn này. Nếu người đã làm được ấn của ấn này. Nên biết người đó không bị Vua Ma làm được Phương tiện.

Phật bảo Ngọc Hoàng Đế Thích ! Ngài đang nhận giữ đọc khen Kinh này, rộng lưu truyền khắp. Làm cho các người nam thiện người nữ thiện ở đời Tương lai, được ấn Pháp này.

Lại bảo A Nan ! Ngài cũng nhận giữ đọc khen rộng vì người nói.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích và Trưởng Lão A Nan báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Tên của Kinh này đang là gì ? Chúng con vâng giữ ra sao ?

Phật nói rằng : Kinh này tên là được Văn Thù Sư Lợi nói, cũng tên là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, nhận giữ như thế. Nếu người nam thiện người nữ thiện với Kiếp như cát sông Hằng. Dùng châu báu vô giá Bố thí cho chúng sinh bằng số cát sông Hằng. Chúng sinh nhận xong, đều phát tâm Đạo. Thời đó chủ Bố thí theo ý thích của họ, tỏ ra dạy bảo lợi vui. Giúp được quả Tu Đà Hoàn tới quả A La Hán. Người đó được công Đức liền nhiều phải không ?

A Nan báo cáo Phật nói rằng : Rất nhiều. Thế Tôn !

Phật nói rằng : Người nam thiện ! Nếu người phát ra một tâm nghĩ nhớ. Tin Kinh Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Không chê bai nó. So với công Đức trước. Vượt quá gấp trăm gấp nghìn gấp trăm nghìn vạn trăm triệu lần. Thậm chí tính toán ví dụ không thể biết. Huống chi nhận giữ đầy đủ, đọc khen vì người nói giảng. Người đó được vô lượng vô biên công Đức. Các Phật Như Lai nói không thể hết. Cớ là sao ? Do hay sinh Tất cả các loại Trí tuệ của tất cả các Phật. Nếu khoảng Không có hết, thời công Đức của Kinh này hết. Nếu tính Pháp có hết. Thời công Đức của Kinh này hết.

Vì thế Văn Thù Sư Lợi ! Người nam thiện người nữ thiện. Nên ân cần thực hành Tinh tiến giúp giữ Kinh này. Kinh này hay mất tất cả lo sợ sinh chết. Hay đẩy lùi Ma Trời, thiết lập được cờ tốt. Hay đem theo Bồ Tát tới quả Niết Bàn. Tỏ ra dạy bảo hướng dẫn, rời Bậc Duyên Giác.

Khi đó Đế Thích, Trưởng Lão A Nan đều báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như thế, đúng như thế !

Tin như Phật nói. Chúng con đang nhận giữ đội trên đầu, rộng tuyên truyền khắp. Chỉ nguyện Như Lai không lấy làm lo nghĩ. Ba lần như thế báo cáo nói rằng : Nguyện không làm lo nghĩ. Chúng con đang nhận giữ đội trên đầu. Phật nói hết Kinh này.

Văn Thù Sư Lợi cùng với các Bồ Tát Bồ Tát lớn. Xá Lợi Phất cùng với Tì Kheo nữ Tì Kheo, nam Phật Tử nữ Phật Tử. Trời Rồng Dạ Xoa Càn Thát Bà, A Tu La Ca Lâu La, Khẩn Na La Ma Hầu La Già, các người không phải người. Tất cả Đại chúng nghe được Phật nói. Đều rất vui mừng, tin nhận kính thực hành.

Kinh Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn được Văn Thù Sư Lợi nói.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ngài vào Định không thể nghĩ bàn phải không ?

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu người vào Định không thể nghĩ bàn. Con thời thành không thể nghĩ bàn. Thế Tôn ! Tâm không có tâm. Con đang vào Định không thể nghĩ bàn ra sao ?

Lại nữa Thế Tôn ! Con mới phát ý Bồ Tát. Nói rằng : Con đang vào Định không thể nghĩ bàn. Con nay không có ý nghĩ này. Cần vào Định không thể nghĩ bàn.

Thế Tôn ! Như mới học bắn, trước tiên làm ý nghĩ này. Ta cần bắn mục tiêu. Bắn mục tiêu đã thành. Sau làm nghĩ nhớ đó. Ta cần bắn da. Bắn da đã thành. Lại làm nghĩ nhớ đó. Ta cần bắn cây. Bắn cây đã thành. Lại làm nghĩ nhớ đó. Ta cần bắn sắt. Bắn sắt đã thành. Không trở lại nghĩ nhớ trước. Tùy theo trong mũi tên của họ, đều hay xuyên qua. Con cũng như thế. Trước mới phát ý cầu vào Định không thể nghĩ bàn. Con với ngày nay không trở lại ý này. Cần vào Định không thể nghĩ bàn. Cớ là sao ? Do Định này không thể nghĩ bàn.

Khi đó Xá Lợi Phất báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Văn Thù Sư Lợi chưa muốn được ở. Cớ là sao ? Rời Định không thể nghĩ bàn này. Lại có Định Tĩnh lặng. Do là cần được nơi đó.

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Xá Lợi Phất nói rằng : Ngài biết ra sao ? Rời Định không thể nghĩ bàn này lại có Định Tĩnh lặng ? Đức lớn Xá Lợi Phất ! Nếu Định không thể nghĩ bàn này có thể được. Có thể rời Định này, có Định Tĩnh lặng. Nếu Định không thể nghĩ bàn này, không thể được. Định Tĩnh lặng đó cũng không thể được. Cớ là sao ? Do vì Định không thể nghĩ bàn này không được, nó cũng không thể được.

Lại nữa Đức lớn Xá Lợi Phất ! Không có chúng sinh không được Định này. Tất cả chúng sinh đều được Định này. Cớ là sao ? Do tất cả các tâm không có tâm. Tính của không có tâm đó, tức là Định này. Vì thế tất cả chúng sinh đều được Định này.

Lúc đó Thế Tôn khen Văn Thù Sư Lợi ! Thiện thay, thiện thay ! Như được Ngài nói nghĩa tốt nhất đó. Ngài với xa dài ở nơi ở của vô lượng Phật, trồng Căn thiện sâu, hay làm lời nói đó phải không ? Văn Thù Sư Lợi ! Ngài làm nghĩ nhớ đó. Ta ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, hay nói lời này.

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Không phải. Thế Tôn ! Con không có nghĩ nhớ này. Thế Tôn ! Nếu Con có nghĩ nhớ này. Ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, hay nói lời này. Con liền ở có thể được Pháp. Thế Tôn ! Con nếu ở hình tướng của bản thân. Liền có nghĩ nhớ đó. Vì vậy Thế Tôn ! Con không làm nghĩ nhớ này. Ở Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, hay nói lời này.

Khi đó Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Ai đang tin được Ngài nói.

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu người không giữ sinh chết và hình tướng Niết Bàn. Người đó tin được Con nói. Lại người giữ chắc có bản thân. Hoặc người đầy đủ ba Độc : Tham muốn thù giận ngu si. Người này không hay tin. Cớ là sao ? Thấy cùng Phiền não. Do không thể mất.

Lúc đó Thế Tôn khen Văn Thù Sư Lợi ! Thiện thay, thiện thay ! Ngài hay nói thiện. Nếu người nam thiện người nữ thiện thực hành hình tướng. Coi là tin Pháp này. Nhận giữ Pháp này. Do vì không đâu được tâm, thực hành cũng không đâu được. Hình tướng cũng không đâu được.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu người nam thiện người nữ thiện ham thích không đâu được này. Cần nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Nếu người nam thiện người nữ thiện, muốn được bậc Không chuyển lui. Cần nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Nếu người nam thiện người nữ thiện, muốn tin tất cả các Pháp cùng với các Cõi Pháp. Cần nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Nếu người nam thiện người nữ thiện, muốn biết tất cả các Pháp. Cần nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Nếu người được tin nghĩa này. Cần nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Nếu người không ham thích nghĩ nhớ tất cả các Pháp. Cần nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Cớ là sao ? Do Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này không thấy tất cả các Pháp.

Văn Thù Sư Lợi ! Nếu người nam thiện người nữ thiện, muốn biết không sạch không bẩn của tất cả các Pháp. Cần nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Nếu người nam thiện người nữ thiện, muốn được không nghi. Cần nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Nếu người nam thiện người nữ thiện, muốn Từ Bi che lên khắp tất cả chúng sinh. Không ở tướng chúng sinh, không cùng với tranh đấu của Thế gian. Cần nghe Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này.

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn không có bản thân, không được bản thân, không sinh không mất, không nhân không quả, không thể giữ. Làm sao nghe nhận mà được công Đức ?

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn không làm, không mất. Pháp người Phàm sai, Pháp người Thánh sai. Pháp sinh chết sai, Pháp rời sinh chết sai. Pháp Niết Bàn sai, Pháp rời Niết Bàn sai. Không được không mất. Có thể nghĩ bàn sai, không thể nghĩ bàn sai. Nếu người nam thiện người nữ thiện nghe nhận như thế. Liền tương ứng với Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn. Đó là công Đức, cũng không có công Đức.

Lại nữa Văn Thù Sư Lợi ! Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn được Định của Bồ Tát, muốn biết tất cả tên hiệu các Phật. Muốn thấy tất cả các Thế giới Phật, muốn nghe tất cả Pháp được các Phật nói. Muốn thực hành các Pháp Phật. Nên học Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này.

Khi đó Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Cớ gì tên là Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn ?

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ! Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn, vô lượng vô biên, không có nơi ở, không có phương hướng. Không đến không đi, không làm ra Không có làm. Tức là tất cả các Cõi Pháp Phật. Cho nên tên là Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn.

Văn Thù Sư Lợi ! Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn này. Là nơi làm của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bồ Tát làm ở nơi này, cho nên tên là Nơi làm. Cớ là sao ? Do vì không có nơi.

Kinh Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn được Văn Thù Sư Lợi nói.