Phật nói Kinh Thần chú của tám Thái dương
(Phật thuyết Bát Dương Thần Chú Kinh)
Hán dịch: Tây Tấn Nguyệt Thị Tam Tạng Trúc Pháp Hộ
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 12/2014

 

Phật nói Kinh Thần chú của tám Thái dương

Nghe như thế. Một thời Phật ở trong núi Linh Điểu nơi thành Vương Xá. Thời cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất, một nghìn hai trăm năm mươi người, Bồ Tát một nghìn người đi theo. Đều như Di Lặc Bồ Tát..

Phật bảo Xá Lợi Phất. Đi qua Nước bằng số cát của một sông Hằng ở phương Đông, có một Nước Phật. Tên hiệu Phật là Khoái Lạc Như Lai, Bình đẳng Hiểu đúng không đâu nương nhờ. Hiện tại nay nói Pháp. Tên Đất nước là Bất Khả Thắng.

Xá Lợi Phất ! Đi qua Nước bằng số cát của hai sông Hằng ở phương Đông, có một Nước Phật. Tên hiệu Phật là Nguyệt Anh Tràng Vương Như Lai, Bình đẳng Hiểu đúng không đâu nương nhờ. Hiện tại nay nói Pháp. Tên Đất nước là Hoan Lạc.

Xá Lợi Phất ! Đi qua Nước bằng số cát của ba sông Hằng ở phương Đông, có một Nước Phật. Tên hiệu Phật là Đẳng Biến Minh Như Lai, Bình đẳng Hiểu đúng không đâu nương nhờ. Hiện tại nay nói Pháp. Tên Đất nước là Hỉ Ái.

Xá Lợi Phất ! Đi qua Nước bằng số cát của bốn sông Hằng ở phương Đông, có một Nước Phật. Tên hiệu Phật là Phân Biệt Quá Xuất Thanh Tịnh Như Lai, Bình đẳng Hiểu đúng không đâu nương nhờ. Hiện tại nay nói Pháp. Tên Đất nước là Nội Khoái.

Xá Lợi Phất ! Đi qua Nước bằng số cát của năm sông Hằng ở phương Đông, có một Nước Phật. Tên hiệu Phật là Đẳng Công Đức Minh Thủ Như Lai, Bình đẳng Hiểu đúng không đâu nương nhờ. Hiện tại nay nói Pháp. Tên Đất nước là Vô Hồ Nghi.

Xá Lợi Phất ! Đi qua Nước bằng số cát của sáu sông Hằng ở phương Đông, có một Nước Phật. Tên hiệu Phật là Bản Thảo Thụ Thủ Như Lai, Bình đẳng Hiểu đúng không đâu nương nhờ. Hiện tại nay nói Pháp. Tên Đất nước là Vô Độc Thích.

Xá Lợi Phất ! Đi qua Nước bằng số cát của bảy sông Hằng ở phương Đông, có một Nước Phật. Tên hiệu Phật là Quá Bảo Liên Hoa Như Lai, Bình đẳng Hiểu đúng không đâu nương nhờ. Hiện tại nay nói Pháp. Tên Đất nước là Liên Hoa Hương.

Xá Lợi Phất ! Đi qua Nước bằng số cát của tám sông Hằng ở phương Đông, có một Nước Phật. Tên hiệu Phật là Bảo Lạc Liên Hoa Khoái Trụ Thụ Vương Như Lai, Bình đẳng Hiểu đúng không đâu nương nhờ. Hiện tại nay nói Pháp. Tên Đất nước là Cam Âm Thanh Xưng Thuyết.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Phật Như Lai Thanh tịnh Đất nước. Nơi đó không có năm đục, không có yêu tham muốn, không có người nữ, không có ý bẩn, không có bùa chú, không có hình tướng khác nhau.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Phật Như Lai, nếu có người nam thiện người nữ thiện. Nghe tám tên hiệu Phật đó, nhận giữ ca ngâm, đọc kính thực hành. Cuối cùng không rơi xuống Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Trừ năm tội không thể dừng.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Người nam thiện người nữ thiện đó. Nếu có giữ tên hiệu tám Phật đó và tên hiệu Đất nước. Nhận giữ ca ngâm kính thực hành. Dùng công Đức đó nếu phát tâm Bồ Tát. Nơi được sinh thường gặp Đà La Ni : Giữ nhớ không quên, thường gặp Tướng Hảo, thường gặp cùng âm thanh, thường gặp giúp chuyển Phúc. Người nam thiện người nữ thiện đó, kính thực hành lệnh dạy bảo của tám Phật. Nếu như thực hành ngay thẳng, người nữ ở nơi được sinh chuyển thành người nam.

Lại nữa Xá Lợi Phất ! Các Phật Như Lai, người nam thiện người nữ thiện đó. Với sáng sớm súc miệng rửa sạch, quần áo ngay ngắn. Ngày đêm đều ba thời khắc kính đọc Kinh đó. Được vô lượng công Đức. Bốn vua Trời tầng Trời thứ nhất thường ủng hộ.

Người nam thiện người nữ thiện đó. Nếu ở trong quan huyện, đang đọc Kinh đó. Nếu ở trong oan gia, đang đọc Kinh đó. Hoặc ở trong giặc cướp, đang đọc Kinh đó. Nếu ở trong nước lửa, đang đọc Kinh đó. Hoặc ở trong nước biển gặp sóng gió dọa nạt, đang đọc Kinh đó. Nếu ở trong quân lính đối đầu tranh đấu, đang đọc Kinh đó. Hoặc là trong nơi vật chất độc hại, đang đọc Kinh đó. Nếu nghe tiếng chim ác hay gặp mộng ác, đang đọc Kinh đó. Hoặc là trong nơi ở của Rồng Thần, đang đọc Kinh đó. Hoặc là trong nơi ở của các Ma, dọa nạt dựng lông tóc, đang đọc Kinh đó. Nếu có người đau bệnh, bệnh dịch, sợ gấp. Lấy Kinh chú của tám Thái dương đó chú vào, lập tức được khỏi.

Khi đó Phật nói bài kệ cốt yếu.

Đất đó không Như Lai.
Giữ tên Đất nước đó.
Bỏ tất cả các ác.
Nhanh được lên Đạo đúng.
Sinh nơi thường gặp Phật.
Thấy hiểu rất vui mừng.
Quý nhất đời đó sáng.
Tâm bình đảm nhận việc.
Trăm Kiếp với vô số.
Thường đang ly rời bám.
Nhanh bắt Đạo Niết Bàn.
Kính tên các Phật đó.
Các Như Lai hiện nay.
Kính tên làm dạy sáng.
Vì người mềm chân thực.
Thấy được sinh khắp nơi.
Đủ Tướng Hảo đoan chính.
Sinh nhà lớn vạn triệu.
Dũng mãnh Bố thí tốt.
Là người không tham tiếc.
Người nữ nghe cầu đó.
Dũng mãnh rất vui mừng.
Rời bỏ thân người nữ.
Được sinh là người nam.
Các lính không dám hại.
Nơi độc cùng không may.
Quan huyện và giặc cướp.
Rốt không hại người đó.
Năm Ma không thể vây.
Tướng soái và quan quân.
Kính thực hành Kinh đó.
Được yên trong không thể.

Khi đó bốn Vua Trời tầng Trời thứ nhất, Di Lặc Bồ Tát.. Báo cáo Phật nói rằng : Chúng con đang cùng ủng hộ tất cả người học giữ Kinh Chú của tám Thái dương đó. Chúng con đang hợp sức ủng hộ người bệnh, giúp cho nhanh khỏi. Phật nói. Như thế. Bốn Vua Trời tầng Trời thứ nhất, Di Lặc Bồ Tát cùng với chúng Tì Kheo. Và các Trời Rồng Quỷ Thần, nhân dân A Tu La nghe Kinh vui mừng.

Vì Phật làm lễ mà đi.

Tên hiệu tám Bồ Tát.

Tên thứ nhất là Bạt Đà Hòa Bồ Tát, tên thứ hai là La Na Lân Kiệt Bồ Tát.

Tên thứ ba là Kiêu Nhật Đâu Bồ Tát, tên thứ tư là Na La Đạt Bồ Tát.

Tên thứ năm là Tu Thâm Bồ Tát, tên thứ sáu là Nhân Để Đạt Bồ Tát.

Tên thứ bảy là Ma Ha Tu Hòa Tát Hòa Bồ Tát, tên thứ tám là Hòa Luân Điều Bồ Tát.

Tám người cầu Đạo đó tới nay vô số Kiếp như thế. Nay chưa làm Phật. Tám người đó trước kia khi cùng nhau học Đạo. Đều muốn nhân dân trên dưới tám phương, đều cùng khiến cho được Phật. Nếu có vội gấp đang khiến cho gọi tên chữ tám người của Ta. Liền tự được trừ bỏ. Nếu khi thọ mệnh muốn hết. Tám người của Ta liền đang bay tới đón rước. Nguyện giữ công Đức của một tên chữ này. Nguyện cho mọi người đều vui sướng như tám Bồ Tát.

Phật nói Kinh Thần chú tám Thái dương.