Phật nói Kinh Văn Thù Sư Lợi nhập vào Niết Bàn
(Phật thuyết Văn Thù Sư Lợi bát Niết Bàn Kinh)
Hán dịch: Tây Tấn Cư Sĩ Niếp Đạo Chân
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 11/2014

 

Phật nói Kinh Văn Thù Sư Lợi nhập vào Niết Bàn

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc Nước Xá Vệ. Cùng với Tì Kheo Tăng lớn nhất, tám nghìn người đi theo.

Trưởng Lão Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diệp, Ma Ha Ca Chiên Diên. Như thế cùng với Chúng là đứng hàng đầu. Lại có các Bồ Tát Bồ Tát lớn, sáu mươi người.

Một nghìn Bồ Tát Kiếp Hiền, Di Lặc là đứng hàng đầu. Lại có Bồ Tát phương khác, một nghìn hai trăm người. Quan Thế Âm Bồ Tát mà là đứng hàng đầu.

Khi đó Thế Tôn ở phần cuối đêm. Nhập vào Tam muội, Tam muội đó tên là Tất cả quang. Nhập vào Tam muội xong. Động thân đều phóng ra Quang sáng màu vàng. Quang đó lớn mạnh chiếu sáng rừng Kì Đà, giống như màu vàng. Trở lại uyển chuyển chiếu sáng phòng ở của Văn Thù. Hóa làm đài vàng bảy tầng. Trên mỗi một đài có năm trăm Hóa Phật đi lại trong đài.

Thời ở trước phòng ở của Văn Thù Sư Lợi. Tự nhiên hóa sinh năm trăm hoa Sen bảy báu. Tròn như bánh xe. Bạc trắng là thân. Mã não A mậu tra dùng làm đài của nó. Châu báu màu hỗn tạp, dùng làm tua hoa. Hoa đó có quang chiếu sáng Nơi ở của Phật, từ Nơi ở phát ra, trở lại nhập vào phòng ở của Văn Thù Sư Lợi.

Lúc đó trong hội có Bồ Tát Bồ Tát lớn, tên là Bạt Đà Ba La. Khi điềm này hiện ra, Bạt Đà Ba La liền từ phòng ở đi ra. Lễ Nơi ở của Phật. Tới phòng ở của A Nan, bảo A Nan nói rằng : Ngài nên biết thời. Đêm nay Thế Tôn hiện ra cảnh Thần thông, vì lợi ích chúng sinh, vì nói Pháp vi diệu. Ngài thổi tù và.

Khi đó A Nan báo cáo nói rằng : Đại Sĩ ! Thế Tôn hiện nay nhập sâu vào Thiền định. Chưa có chỉ lệnh tập hợp chúng ra sao ? Khi làm lời nói đó. Xá Lợi Phất tới nơi ở của A Nan bảo nói rằng : Đệ tử Pháp ! Biết thời tập hợp chúng.

Khi đó A Nan nhập vào Nơi ở của Phật, vì Phật làm lễ, giây phút chưa ngẩng đầu. Trong khoảng rỗng có tiếng nói, bảo A Nan nói rằng : Nhanh tập hợp các Tăng.

A Nan nghe xong liền rất vui mừng, thổi tù và tập hợp chúng. Như âm thanh này tràn khắp Nước Xá Vệ, lên trên Trời Hữu Đỉnh. Thích Phạm, Vua Trời giúp Thế gian cùng với vô số Con Trời, đem theo hương hoa Trời đi tới rừng Kì Đà.

Khi đó Thế Tôn thức dậy từ Tam muội, bèn liền mỉm cười. Có quang năm màu sinh ra từ miệng Phật. Quang này khi sinh ra, Nơi ở Kì Hoàn biến thành lưu ly.

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử nhập vào Nơi ở của Phật, vì Phật làm lễ. Trên mỗi một đầu gối sinh ra năm hoa Sen. Văn Thù ở trước Phật, khi chắp mười ngón tay. Đầu mười ngón tay và vân của bàn tay, sinh ra mười nghìn hoa Sen màu vàng, dùng tung lên trên Phật. Hóa thành lọng lớn bảy báu, treo các cờ phướn. Vô lượng các Phật Bồ Tát mười phương ảnh hiện ra trong lọng. Vòng quanh Phật ba lượt, lui dừng ở một bên.

Khi đó Bạt Đà Ba La liền từ chỗ ngồi đứng lên chỉnh sửa quần áo, vì Phật làm lễ. Quỳ lâu chắp tay báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đó. Đã từng thân thiết trăm nghìn các Phật. Ở Sa Bà Thế giới này giúp làm việc Phật. Ở nơi mười phương Tự do biến hiện, lâu dài về sau đang nhập vào Niết Bàn.

Phật bảo Bạt Đà Ba La. Văn Thù Sư Lợi này có Đại Từ Bi. Sinh ở gia đình Bà La Môn Phạm Đức làng xóm Đa La của Nước này. Khi sinh người này, phòng ở bên trong gia đình hóa ra như hoa Sen. Sinh ra từ sườn bên phải mẹ. Thân màu vàng tía. Hạ xuống đất có thể nói như Cậu Bé Trời. Có bảy lọng báu theo sau che lên trên người đó. Đi tới các người Tiên, cầu Pháp Xuất gia. Chín mươi lăm loại các Bà La môn, các thầy luận bàn không thể đối đáp. Chỉ với nơi ở của Ta Xuất gia học Đạo. Dừng ở Tam muội Thủ Lăng Nghiêm, do vì lực Tam muội này. Ở nơi mười phương hoặc hiện ra mới sinh, Xuất gia Tạ thế, nhập vào Niết Bàn. Hiện ra phần Xá Lợi ích lợi chúng sinh. Đại Sĩ dừng ở Thủ Lăng Nghiêm lâu dài như thế.

Sau khi Phật vào Niết Bàn bốn trăm năm mươi năm, đang tới núi Tuyết. Vì năm trăm người Tiên ca ngợi nói giảng mười hai Bộ Kinh. Giáo hóa thành thục năm trăm người Tiên. Giúp cho được Không chuyển lui, và các Thần Tiên làm tượng Tì Kheo. Bay lên đi trong khoảng không tới nơi sinh trước kia. Hạ xuống dưới cây Ni câu Lâu Đà nơi đầm hoang vắng. Ngồi xếp bằng Kết già, nhập vào Tam muội Thủ Lăng Nghiêm. Do lực của Tam muội các lỗ chân lông trên thân sinh ra quang màu vàng. Quang này chiếu sáng khắp Thế giới mười phương, độ thoát người có duyên.

Năm trăm người Tiên đều cùng thấy lửa, sinh ra từ lỗ chân lông trên thân. Lúc đó thân của Văn Thù Sư Lợi như núi vàng tía, cao lớn một trượng sáu. Vầng quang hiện ra nghiêm đẹp. Mỗi bên đều là tám thước. Bên trong vầng quang đó có năm trăm Hóa Phật. Mỗi một Hóa Phật có năm Hóa Bồ Tát, dùng làm người trợ giúp. Mũ của Văn Thù đó, được nghiêm đẹp bởi báu vật Tì lăng già. Có năm trăm loại màu sắc. Trong mỗi một màu sắc, mặt Trời mặt trăng sao Thần, các cung điện Trời Rồng,

việc hiếm thấy của Chúng sinh Thế gian, đều hiện ra bên trong. Hào quang trắng giữa mi uyển chuyển sang bên phải, chảy ra Hóa Phật nhập vào trong lưới quang. Quang sáng do chuyển động thân, ánh lửa lần lượt sáng. Trong mỗi một ánh lửa có năm châu Như ý. Mỗi một châu Như ý đều có quang khác lạ, màu sắc khác lạ phân minh. Trong các màu sắc đó Hóa Phật Bồ Tát nói không thể đầy đủ.Tay trái cầm bát, tay phải nâng lên giữ Kinh điển Bậc Phật. Hiện ra tướng này xong, lửa quang đều diệt mất, hóa ra tượng lưu ly. Trên cánh tay trái có mười ấn Phật. Trong mỗi một ấn có mười tượng Phật. Nói tên chữ Phật phân minh rõ ràng. Trên cánh tay bên phải có bảy ấn Phật. Trong mỗi một ấn có bảy tượng Phật. Tên chữ bảy Phật phân minh rõ ràng. Nơi tâm bên trong thân có tượng vàng mười. Ngồi xếp bằng Kết già, cao thẳng sáu thước ở trên hoa Sen, bốn phương đều hiện ra.

Phật bảo Bạt Đà Ba La. Văn Thù Sư Lợi đó có vô lượng Thần thông, vô lượng biến hiện, nhớ không thể đầy đủ. Ta nay nói sơ qua.

Chúng sinh mù lòa thời Tương lai. Nếu có chúng sinh chỉ nghe tên hiệu Văn Thù Sư Lợi. Trừ bỏ tội sinh chết của mười hai trăm triệu Kiếp. Nếu người lễ bái cúng dưỡng. Nơi đời đời sinh thường sinh gia đình Phật. Vì được uy Thần của Văn Thù Sư Lợi giúp đỡ. Vì thế chúng sinh nên cần luôn nghĩ nhớ hình tượng Văn Thù, nhớ hình bóng Pháp của Văn Thù. Trước tiên nhớ tượng lưu ly. Người nhớ tượng lưu ly như được nói ở trên. Mỗi một quan sát đều làm cho rõ ràng. Nếu chưa được thấy, cần đọc giữ Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đọc tên hiệu Văn Thù Sư Lợi một ngày tới bảy ngày. Văn Thù nhất định tới nơi ở của người đó.

Nếu lại có người, người Nghiệp chướng đời trước, trong mơ được thấy. Người thấy trong mơ với thân Hiện tại, nếu cầu Thanh Văn, do vì thấy Văn Thù Sư Lợi. Được Tu Đà Hoàn thậm chí A Na Hàm. Nếu người Xuất gia thấy Văn Thù Sư Lợi. Do đã được thấy. Một ngày một đêm thành A La Hán. Nếu có tin sâu Kinh điển Bình đẳng. Pháp Vương Tử đó ở trong Thiền định. Vì nói Pháp sâu. Người tâm loạn nhiều ở trong mộng của họ, vì nói nghĩa chân thực, giúp cho họ kiên cố. Với Đạo Bình Đẳng được Không chuyển lui.

Phật bảo Bạt Đà Ba La. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử này, nếu có người nghĩ nhớ. Nếu người muốn cúng dưỡng tu Nghiệp Phúc, liền tự hóa thân. Chúng sinh buồn khổ làm nên cô độc bần cùng, tới trước người thực hành. Nếu có người nghĩ nhớ Văn Thù Sư Lợi, đang thực hành tâm Từ. Người thực hành tâm Từ, liền được thấy Văn Thù Sư Lợi. Vì thế người Trí tuệ cần quan sát kĩ ba mươi hai tướng, tám mươi diện mạo đẹp của Văn Thù Sư Lợi. Người làm quan sát đó, do lực của Kinh Thủ Lăng Nghiêm, đang được nhanh thấy Văn Thù Sư Lợi. Người làm quan sát này, tên là quan sát đúng. Nếu người quan sát khác, tên là quan sát sai.

Tất cả chúng sinh sau khi Phật Tạ thế. Nếu có người được nghe tên hiệu Văn Thù Sư Lợi, người thấy hình tượng, trong trăm nghìn Kiếp, không đọa xuống Đạo ác. Nếu có người nhận giữ đọc, ca ngợi tên hiệu Văn Thù Sư Lợi, nếu có chướng ngại nặng, không đọa xuống lửa mạnh rất ác của Địa ngục A Tì, thường sinh Đất nước Thanh tịnh phương khác. Gặp ngay Phật nghe Pháp, được Nhẫn Không sinh.

Khi nói lời như thế, năm trăm Tì Kheo rời xa Phiền não, thành A La Hán. Vô lượng các Trời phát tâm Bồ Đề, nguyện thường đi theo Văn Thù Sư Lợi.

Khi đó Bạt Đà Ba La báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Xá Lợi của Văn Thù đó, ai đang như trên xây Tháp bảy báu ?

Phật bảo Bạt Đà Ba La. Núi Hương có tám Quỷ Thần lớn. Tự đang nâng lên, đến đặt trong núi Hương trên đỉnh núi Kim Cương. Vô lượng các Trời, Rồng Thần Dạ Xoa thường tới cúng dưỡng. Khi Đại chúng tập hợp, tượng thường phóng ra quang sáng. Quang đó nói giảng Khổ Rỗng, Biến đổi, Không có bản thân cùng với Pháp.

Bạt Đà Ba La ! Pháp Vương Tử này được thân không hỏng. Ta nay bảo Ngài. Ngài thích nhận giữ, rộng vì tất cả các chúng sinh nói.

Khi nói lời như thế. Bạt Đà Ba La và các Bồ Tát lớn nhất, Xá Lợi Phất và các Thanh Văn lớn nhất, tám bộ Trời Rồng. Nghe được Phật nói đều rất vui mừng, lễ Phật mà đi.

Phật nói Kinh Văn Thù Sư Lợi nhập vào Niết Bàn.