Tùng Nguyên Sùng Nhạc

Từ Điển Đạo Uyển

松源崇嶽; C: sōngyuán chóngyuè; J: shōgen sōgaku; 1139-1209;
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông Lâm Tế dòng Dương Kì, từng tham học với Thiền sư Ðại Huệ Tông Cảo, đắc pháp nơi Thiền sư Mật Am. Tắc 20 trong Vô môn quan có nhắc lại một giai thoại của Sư.