thập phật danh

Phật Quang Đại Từ Điển

(十佛名) Cũng gọi Thực thời thập niệm. Chỉ cho 10 danh hiệu Phật được xướng tụng vào 2 thời cơm, cháo hằng ngày. Thập chỉ là số ước lượng, thật ra là xướng niệm 12 danh hiệu Phật. Tương truyền, pháp này do ngài Đạo an đặt ra đầu tiên vào đời Đông Tấn. Cứ theo Phúng xướng loại trong Thiền lâm tượng khí tiên thì khi dùng cháo, cơm, trước xướng chung Tam bảo Thanh tịnh Bạc già Phạm(Phật), viên mãn Tu đa la(Pháp), Đại thừa Bồ tát chúng(Tăng) công đức nan tư nghị, kế đến xướng Thanh tịnh pháp thân Tì lô giá na Phật, viên mãn báo thân Lô xá na Phật, thiên bách ức hóa thân Thích ca mâu ni Phật, đương lai hạ sinh Di lặc tôn Phật, Tây phương Vô lượng thọ Phật, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, đại thánh Văn thù sư lợi bồ tát, đại thừa Phổ hiền bồ tát, đại bi Quán thế âm bồ tát, đại trí Thế chí bồ tát, chư tôn Bồ tát ma ha tát, ma ha Bát nhã ba la mật. Còn theo Luật uyển sự qui thì ở dưới Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật thêm 2 câu Đại Tiểu lưỡng thừa Tì ni tạng và nhất thiết Pháp bảo; dưới Đại thế chí bồ tát thêm 5 câu Thập phương tam thế chư đại bồ tát, Nam sơn Thánh sư bồ tát, Đại trí luật sư bồ tát, Tây thiên thử độ truyền pháp Tổ sư Thanh văn Duyên giác và Đắc đạo chân tăng và bỏ 2 câu cuối cùng là Chư tôn bồ tát ma ha tát, Ma ha bát nhã ba la mật.