thập nhị lễ bái

Phật Quang Đại Từ Điển

(十二禮拜) Chỉ cho 12 lễ được soạn theo thứ tự của 12 bài kệ tán tụng đức Phật A di đà của bồ tát Long thụ. (xt. Thập Nhị Lễ).