tăng ni quỹ phạm

Phật Quang Đại Từ Điển

(僧尼軌範) Thanh qui, do ngài Đạo an soạn vào đời Đông Tấn, nhằm mục đích chỉnh lí và hoàn bị giới luật. Sách này hiện nay đã thất truyền, nên không biết được nội dung cụ thể, nhưng theo truyền thuyết thì sách gồm các hạng mục:1. Pháp hành hương, tọa thiền, tụng kinh, thuyết giảng… 2. Pháp tu hành hằng ngày như 6 thời hành, ăn uống, ngủ nghỉ… 3. Pháp bố tát, sai sứ, sám hối… Loại sách Tăng chế, Thanh qui được lưu truyền ở đời sau đều bắt nguồn từ Tăng ni quĩ phạm của ngài Đạo an. [X. Biên niên thông luận Q.3].