tán phật siêu cửu kiếp

Phật Quang Đại Từ Điển

(讚佛超九劫) Do tán thán công đức Phật mà được thành Phật sớm hơn 9 kiếp. Cứ theo luận Đại trí độ quyển 4, thủa xưa, khi còn ở nhân vị(địa vị tu nhân), đức Thich ca và bồ tát Di lặc cùng tu hạnh Bồ tát, thấy Phật Phất sa vào Hỏa định phóng ra ánh sáng, đức Thích ca liền vui mừng kính tin, đứng kiễng 1 chân, chắp tay hướng về Phật suốt 7 ngày đêm và nói kệ khen ngợi Phật (Đại 25, 87 hạ): Tất cả trời, người không bằng Phật, Thế giới mười phương chẳng ai bì, Tất cả thế gian con đã thấy. Hết thảy không ai được như Phật. Nhờ đó mà đức Thích ca thành Phật sớm hơn Bồ tát Di lặc 9 kiếp.