摩訶母陀羅 ( 摩ma 訶ha 母mẫu 陀đà 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)Mahāmndrā,譯曰大印。印為不可改變者,不可違越者。見印條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) Mahāmndrā , 譯dịch 曰viết 大đại 印ấn 。 印ấn 為vi 不bất 可khả 改cải 變biến 者giả , 不bất 可khả 違vi 越việt 者giả 。 見kiến 印ấn 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email