Duy thức phái

Từ điển Đạo Uyển


唯識派; C: wéishìpài; J: yuishikiha; Duy thức tông.