陀羅尼品 ( 陀đà 羅la 尼ni 品phẩm )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)法華經品名。在第八卷,說藥王菩薩及四天王十羅剎女等各擁護持經者之神咒。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 法pháp 華hoa 經kinh 品phẩm 名danh 。 在tại 第đệ 八bát 卷quyển , 說thuyết 藥Dược 王Vương 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 四Tứ 天Thiên 王Vương 。 十thập 羅la 剎sát 女nữ 等đẳng 各các 擁ủng 護hộ 持trì 經Kinh 者giả 之chi 神thần 咒chú 。