Cụng Ly

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To touch (clink) glasses before drinking.