Chưởng

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

1) Lòng bàn tay: A palm. 2) Cầm: To grasp—To control.