Chúc Lụy

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Dặn dò (về việc hoằng trì Chánh Pháp)—To entrust to—To lay responsibility upon.