Chấp Không Có Không Không

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Clinging to neither existence nor non-existence.