BẤT PHÂN BIỆT

Từ điển Đạo Uyển


不分別; C: bùfēnbié; J: fufunbetsu; S: avikal-pa.

Không phân biệt. Thường được gọi là Vô phân biệt (無分別).