BẤT DIỆT

Từ điển Đạo Uyển


不滅; C: bùmiè; J: fumetsu; S: aniruddha, anirodha.
Không chấm dứt, không thể hoại diệt (theo kinh Pháp Hoa 法華經).