BẤT

Từ điển Đạo Uyển


不; C: bù; J: fu;
Không, không phải, không… (s: akaraṇa; t: cha ma yin pa).