TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Giảng Giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa và một số dịch giả
Thuyết Minh: Phật tử Thiện Quang, Hạnh Quang