TÌNH CHA
Trình bày: Ca Sĩ Thoại Nhân
Thực hiện: Hương Đạo