𑖀𑖦𑖩𑖸 𑖪𑖰𑖦𑖩𑖸 𑖡𑖰𑖨𑖿𑖦𑖩𑖸_ 𑖦𑖒𑖿𑖐𑖩𑖸_ 𑖮𑖰𑖨𑖜𑖿𑖧-𑖐𑖨𑖿𑖥𑖸_𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝-𑖥𑖟𑖿𑖨𑖸_ 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖯𑖨𑖿𑖞 𑖭𑖯𑖠𑖡𑖰_ 𑖢𑖨𑖦𑖯𑖨𑖿𑖞 𑖭𑖯𑖠𑖡𑖰_𑖦𑖡𑖭𑖸 𑖀𑖓𑖿𑖧𑖲𑖝𑖰 𑖪𑖰𑖨𑖕𑖸_ 𑖀𑖦𑖴𑖝𑖸 𑖤𑖿𑖨𑖮𑖿𑖦𑖭𑖿𑖪𑖨𑖸 𑖢𑖳𑖨𑖿𑖜𑖸_ 𑖢𑖳𑖨𑖿𑖜 𑖦𑖡𑖺𑖨𑖞𑖸

AMALE VIMALE NIRMALE_ MAṄGALE_ HIRAṆYA-GARBHE_SAMANTA-BHADRE_ SARVĀRTHA SĀDHANI_ PARAMĀRTHA SĀDHANI_MANASE ACYUTI VIRAJE_ AMṚTE BRAHMASVARE PŪRṆE_ PŪRṆA MANORATHE

_Ý nghĩa của Chân Ngôn là:

AMALE (Vô cấu)

VIMALE (Ly cấu)

NIRMALE (Bất cấu)

MAṄGALE (Cát tường, cát khánh)

HIRAṆYA-GARBHE (như Tạng châu báu)

SAMANTA-BHADRE (như Phổ Hiền)

SARVĀRTHA SĀDHANI (Nghi thức của tất cả nghĩa lợi)

PARAMĀRTHA SĀDHANI (Nghi thức lợi ích tối thắng)

MANASE ACYUTI VIRAJE (Suy tư về Định Nghiệp bên trong sự lìa các bụi dơ phiền não)

AMṚTE BRAHMASVARE PŪRṆE (đầy đủ như âm thanh khiết tịnh bên trong sự Bất Tử)

PŪRṆA MANORATHE (Ý nguyện mong muốn… được đầy đủ)

_Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Kiều Trần Như ghi nhận là: “Đức Như Lai nói Đại Đà La Ni này. Tất cả tám Bộ Trời Rồng cùng với các vị Thần Kỳ (Thần Đất) đều cung kính thọ trì Đà La Ni này. Mười hằng hà sa chư Phật đồng tuyên nói Đà La Ni này. Đà La Ni này có thể chuyển thân nữ, tự biết Túc Mệnh. Nếu thọ trì năm điều: Phạm Hạnh, dứt ăn thịt, dứt uống rượu, đoạn Tâm, thích ở nơi vắng lặng rồi chí Tâm, tin nhận, đọc tụng, viết chép Đà La Ni này thì người đó sẽ được vượt khỏi bảy mươi bảy ức thân tệ ác”.

07/08/2015