𑖌𑖼 𑖡𑖦𑖺 𑖥𑖐𑖪𑖝𑖸 𑖟𑖲𑖨𑖿𑖐𑖝𑖸-𑖢𑖨𑖰𑖫𑖺𑖠𑖡𑖰-𑖨𑖯𑖕𑖯𑖧 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧 𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸 𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧
𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖌𑖼 𑖫𑖺𑖠𑖡𑖰_ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖢𑖯𑖢𑖽 𑖪𑖰𑖫𑖺𑖠𑖡𑖰 _𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠𑖸
𑖪𑖰𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠𑖸 _ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖎𑖨𑖿𑖦 𑖁𑖪𑖨𑖜 𑖪𑖰𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠𑖸 𑖎𑖲𑖨𑖲 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ NAMO BHAGAVATE DURGATE-PARIŚODHANI-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA
TADYATHĀ: OṂ ŚODHANI_ SARVA PĀPAṂ VIŚODHANI _ŚUDDHE
VIŚUDDHE _ SARVA KARMA ĀVARAṆA VIŚUDDHE KURU SVĀHĀ

Chú này là sở thuyết của Đại Nhật Thích Ca. Người trì hay diệt Định Nghiệp, sau khi chết vãng sinh về Cực Lạc.

_Ý nghĩa của Thần Chú là:

OṂ NAMO BHAGAVATE DURGATE-PARIŚODHANI-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

(Quy Mệnh kính lễ Thế Tôn Tịnh Trừ Nhất Thiết Ác Thú Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác)

TADYATHĀ (Như vậy, nói Thần Chú là)
OṂ (Nhiếp triệu)
ŚODHANI (Thanh tịnh)
SARVA PĀPAṂ VIŚODHANI (Khiến cho tất cả tội lỗi đều thanh tịnh)
ŚUDDHE (thanh tịnh) VIŚUDDHE (khiến cho thanh tịnh)
SARVA KARMA ĀVARAṆA VIŚUDDHE KURU (Làm cho tất cả Nghiệp
Chướng đều được thanh tịnh)
SVĀHĀ (Quyết định thành tựu).

 

07/08/2015