TRỪ CÁI CHƯỚNG TỰ TÂM ẤN ĐÀ LÀ NI

Soạn dịch: HUYỀN THANH

OṂ_ TURU TURU, SARVA ĀVARAṆA VIŚODHANI, SARVA TATHĀGATA-ĀYUḤ-PĀLANI VIPULE NIRMALE, SARVA SIDDHA NAMASKṚTE, BHARA BHARA, SARVA SATVĀVALOKINI HŪṂ, SARVA NĪVARAṆA-VIṢKAṂBHIṆI, SARVA PĀPA VIŚODHANI SVĀHĀ

Tu trì Tự Tâm Ấn Đà La Ni này hay dứt trừ tất cả phiền não. Hay trừ diệt 5 loại Cái Chướng là: Phiền Não Chướng, Nghiệp Chướng, Sinh Chướng, Pháp Chướng…rồi khiến cho tất cả nghiệp khổ phiền não thảy đều tiêu diệt.

NAMO BHAGAVATE NAVANAVATĪNĀṂ-SAMYAKSAṂBUDDHAKOṬĪN- AYUTA ŚATA-SAHASRA GAṄGA-NADĪ VĀLUKĀSAMĀNĀṂ

[NA MÔ PHA GA VA TÊ, NA VA, NA VA TI NĂM XAM GIẮC SAM BÚT ĐA CÔ TIN, A DU TA, SA TA XA HA XỜ-RA, GĂNG GA NA ĐI, VA LU CA XA MA NĂM]

NAMAḤ SARVA NĪVARAṆA-VIṢKAṂBHIṆI BODHISATVĀYA

[NA MẮC XA RỜ-VA NI RA VA NA VI SỜ-CĂM PHI NI, BÔ ĐI XA TỜ- VA DA]

OṂ_ TURU TURU, SARVA ĀVARAṆA VIŚODHANI, SARVA TATHĀGATA-ĀYUḤ-PĀLANI VIPULE NIRMALE, SARVA SIDDHA NAMASKṚTE, BHARA BHARA, SARVA SATVĀVALOKINI HŪṂ, SARVA NĪVARAṆA-VIṢKAṂBHIṆI, SARVA PĀPA VIŚODHANI SVĀHĀ

[OM, TU RU TU RU, XA RỜ-VA A VA RA NA, VI SÔ ĐA NI_ XA RỜ-VA TA THA GA TA, A GIÚC PA LA NI_ VI PU LÊ, NI RỜ-MA LÊ, XA RỜ-VA SÍT ĐA, NA MA XỜ-KỜ-RẬT TÊ, PHA RA PHA RA, XA RỜ-VA VA LÔ KI NI HÙM_ XA RỜ-VA NI VA RA NA VI SỜ-CĂM PHI NI, XA RỜ-VA PA PA, VI SÔ ĐA NI, XỜ-VA HA]