Thanh Tịnh Đạo
Tác giả: Bhadantacariy buddahaghosa
Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải
Diễn đọc: Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Thy Mai, Bình Nguyên, Ngọc San