Thanh Tịnh Đạo Tập I

Tác giả: Bhadantacariy buddahaghosa – Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải
Diễn đọc: Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Thy Mai, Bình Nguyên, Ngọc San

 

 

Thanh Tịnh Đạo Tập II

Tác giả: Bhadantacariy buddahaghosa – Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải
Diễn đọc: Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Thy Mai, Bình Nguyên, Ngọc San