TÀI LIỆU THAM KHẢO

BÀI VIẾT

(1) BÀI GIẢNG VỀ KINH PHÁP CÚ
Thích Minh Châu

(2) NẾP SỐNG ĐẠO HẠNH VÀ TRÍ TUỆ TRONG
KINH PHÁP CÚ
Thích Minh Châu

(3) NĂM GIỚI: MỘT NẾP SỐNG LÀNH MẠNH,
AN LẠC, HẠNH PHÚC
Thích Minh Châu

(4) TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO PHẬT
Thích Minh Châu

(5) MƯỜI THIỆN NGHIỆP VÀ MƯỜI ÁC NGHIỆP
Thích Minh Châu

(6) ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO QUA KINH PHÁP CÚ
Thích Nữ Giới Toàn

(7) GIÁ TRỊ THẨM MỸ TRONG KINH PHÁP CÚ
Thích Huệ Quang

(8) TRÍCH GIẢNG KINH PHÁP CÚ
Thích Thanh Từ
(9) NGHIỆP
Thích Tâm Thiện
(10) LUÂN HỒI
Thích Tâm Thiện
(11) NHÂN QUẢ
Khải Thiên

(12) TAM VÔ LẬU HỌC (GIỚI – ĐỊNH – TUỆ)
Thích Từ Hòa – Thích Phước Lương

(13) KINH THAM SÂN SI (TƯƠNG ƯNG BỘ)
Thích Thiện Châu

(14) GIỚI ĐỨC TRONG ĐẠO PHẬT
Phạm Kim Khánh

(15) MƯỜI ĐIỀU THIỆN
Phúc Trung

(16) BỐN CHÂN LÝ (TỨ DIỆU ĐẾ)
Thích Viên Giác

(17) NGŨ UẨN
Thích Viên Giác

(18) TÁM PHẦN THÁNH ĐẠO (BÁT CHÁNH ĐẠO)
Thích Tâm Khanh

(19) PHÁP CÚ, BẢN KINH SƯU TẬP CỔ XƯA NHẤT
Thích Quảng Bảo (dịch theo Lakehouse)

(20) ĐẠO PHẬT VỚI CON NGƯỜI
Thích Tâm Châu

(21) HOA TRONG KINH PHÁP CÚ
Mang Viên Long

(22) KỆ NGÔN KINH PHÁP CÚ SỐ 295
Chánh Minh

(23) GIỚI THIỆU KINH PHÁP CÚ – DHAMMAPADA
Bình Anson

(24) ĐOẠN DIỆT ĐỂ GIẢI THOÁT
Bình Anson

(25) TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO PHẬT
Thích Thông Huệ

(26) ĐẠO PHẬT
Thích Viên Giác

(27) NHÂN THỨC CƠ BẢN VỀ PHẬT GIÁO
Thích Tố Huân

(28) BA DẤU ẤN CỦA CHÁNH PHÁP
Nguyên Tuấn
SÁCH

(1) KINH PHÁP CÚ
Thích Minh Châu
(Viện Nghiên Cứu Phật Học VN, TP.HCM, 1996)

(2) LỜI PHẬT DẠY
Thích Thiện Siêu
(Học Viện Phật Giáo Việt Nam, Huế, Việt Nam 2000)

(3) DHAMMAPADA (KINH PHÁP CÚ)
Narada (Phạm Kim Khánh biên dịch)
(Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội, Việt Nam, 2004)

(4) ĐỌC PHÁP CÚ NAM TÔNG
Thích Trí Quang

(5) KINH PHÁP CÚ
Tâm Minh Ngô Tằng Giao (chuyển dịch thơ)
(Diệu Phương Xuất Bản, Virginia, USA, 2003)

(6) LỜI PHẬT DẠY
Đinh Sĩ Trang (Australia)
(Văn Nghệ, California, USA, 2001)

(7) TÌM HIỂU VÀ HỌC TẬP KINH PHÁP CÚ
Thiện Nhựt (Canada, 2001 và 2002)

(8) TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ
Viên Chiếu
(Nhà Xuất Bản TP. HCM, Việt Nam, 2000)

(9) PHẬT HỌC PHỔ THÔNG
Thích Thiện Hoa

(10) PHẬT HỌC KHÁI LUẬN
Thích Chơn Thiện
(11) ĐƯỜNG VÀO ÁNH SÁNG ĐẠO PHẬT
Tịnh Mặc

(12) ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP
Narada (Phạm Kim Khánh dịch)

(13) PHẬT HỌC TỪ ĐIỂN
Đoàn Trung Còn

_______________

* Soạn giả không giữ bản quyền.
* Hoan nghênh tái bản
hoặc phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào khác.
_______________
Liên lạc:
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
giaongo@msn.com