Phương Pháp Giải Hạn

Hỏi: Có năm hạn không ạ? Nếu có thì con năm nay 53 tuổi (năm hạn). Vậy con làm gì để giải hạn ạ?

Đáp: Năm vận, năm hạn là có chứ không phải là không. Vậy tại sao lại có? Đó là nghiệp quả của mình đến kỳ trổ ra. Cúng giống như cây lúa 3 tháng ra bông thì đến 3 tháng nó sẽ ra bông. Hay cây chuối bao nhiêu ngày nó kết trái thì đến lúc đó nó ra trái.

Chúng ta là con người cũng có chu kỳ, đến kỳ ấy vận hạn thường chín, nghiệp quả trổ ra. Bốn chín, năm ba là năm vận hạn. Vậy chúng ta phải làm sao?

Chúng ta giải hạn không phải chỉ khấn cầu: “…lạy Phật năm nay con 49-53 Phật phù hộ độ trì cho con vượt qua tất cả vận hạn, khỏe mạnh…”  thực ra không phải như thế. Chúng ta muốn vượt qua vận hạn thì phải bằng sự thiết thực tu tập.

Nếu năm nay là 49-53 thì năm ngoái, năm kia phải tu tập mạnh rồi. Chúng ta phải chăm chỉ lễ Phật sám hối, bố thí, cúng dường, phóng sinh… làm nhiều điều phước thiện, tu tập chuyển hóa thì vận hạn mới chuyển. Chứ không phải chỉ dâng sao giải hạn hay đi thuê mấy ông Thầy cúng về cắt sao là xong được.

Vậy các Phật tử phải hiểu sự chân

THẬT tu tập của Đạo Phật, thực hành THẬT thì sẽ chuyển hóa nghiệp quả của mình THẬT.