Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Bộ Bát Nhã, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Tạng Kinh

Phổ Biến Trí Tạng Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh

Dịch Phạn ra Hán: Thiên Trúc Tam Tạng Sa-môn Pháp Nguyệt đời Đường
Dịch Hán ra Việt: Nguyên Thuận

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Linh Thứu gần đại thành Vương Xá, cùng với 100.000 vị đại Tỳ-kheo và 77.000 vị Bồ-tát Ma-ha-tát. Chư Bồ-tát như là: Quán Thế Âm Bồ-tát, Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Di-lặc Bồ-tát, và những vị khác như thế làm thượng thủ. Các ngài đều đắc tam-muội, tổng trì, và trụ ở bất tư khả tư nghị giải thoát cảnh giới.

Lúc bấy giờ Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát đang ngồi ở giữa đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ của Thế Tôn, chắp tay hướng Phật, rồi cung kính cúi mình, chiêm ngưỡng Tôn nhan, và bạch rằng:

“Bạch Thế Tôn! Con muốn ở trong Pháp hội này tuyên thuyết Phổ Biến Trí Tạng của chư Bồ-tát, là tâm của Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Kính mong Thế Tôn cho phép con nói Pháp bí yếu của chư Bồ-tát.”

Khi ấy Thế Tôn dùng tiếng Phạm âm vi diệu mà bảo Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát rằng:

“Lành thay, lành thay, bậc đầy đủ lòng đại bi! Ông hãy nói và làm vòm ánh sáng rộng lớn cho các chúng sanh.”

Khi biết được Phật hứa khả và hộ niệm của Phật, Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát nhập Tuệ Quang Tam-muội. Lúc đã nhập định này và do sức tam-muội, ngài tu hành sâu xa Bát-nhã Ba-la-mật-đa và soi thấy tự tánh của năm uẩn đều không. Khi đã hiểu rõ tự tánh của năm uẩn đều không, ngài từ tam-muội an tường mà dậy, rồi bảo Tuệ mạng Xá-lợi-phất rằng:

“Thiện nam tử! Bồ-tát có tâm chú của Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tên là Phổ Biến Trí Tạng. Ông nay lắng nghe và khéo tư duy. Ta sẽ phân biệt giảng giải cho ông.”

Khi nói lời ấy xong, Tuệ mạng Xá-lợi-phất thưa với Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát rằng:

“Dạ vâng, thưa bậc thanh tịnh quảng đại! Kính mong hãy nói. Nay chính là lúc.

Ngài Quán Tự Tại liền bảo Xá-lợi-phất rằng:

“Chư Bồ-tát Ma-ha-tát nên học như vầy:

Tánh của sắc là không; tánh của không là sắc. Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Tánh của thức là không; tánh của không là thức. Thức chẳng khác không; không chẳng khác thức. Thức tức là không; không tức là thức.

Này Xá-lợi Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, và đạt tới cứu cánh Niết-bàn.

Chư Phật ba đời đều y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho nên chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã tuyên nói. Chú thuyết như vầy:

yết đế yết đế, ba ra yết đế, ba ra tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.”

|| gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā ||

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, các vị Tỳ-kheo cùng chư Bồ-tát, tất cả trời, người, a-tu-la, và càn-thát-bà trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

Phổ Biến Trí Tạng Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Phật Tánh Luận - Quyển 3

佛Phật 性Tánh 論Luận Quyển 3 天Thiên 親Thân 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 陳Trần 真Chân 諦Đế 譯Dịch 佛Phật 性Tánh 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam 天Thiên 親Thân 菩Bồ 薩Tát 造tạo 陳trần 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 真Chân 諦Đế 譯dịch 辯Biện 相Tương/tướng 分Phân 第Đệ 四Tứ 中Trung 總Tổng 攝Nhiếp 品Phẩm 第đệ 五ngũ 復phục...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Tăng Nhất A Hàm Kinh - Quyển 16

增Tăng 壹Nhất 阿A 含Hàm 經Kinh Quyển 16 東Đông 晉Tấn 瞿Cù 曇Đàm 僧Tăng 伽Già 提Đề 婆Bà 譯Dịch 增Tăng 壹Nhất 阿A 含Hàm 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 六lục 東Đông 晉Tấn 罽Kế 賓Tân 三Tam 藏Tạng 瞿Cù 曇Đàm 僧Tăng 伽Già 提Đề 婆Bà 譯Dịch 高Cao 幢Tràng 品Phẩm 第đệ 二nhị 十thập 四tứ...
Bộ Luận Tập, Đại Tạng Kinh, Tạng Luận

Thành Thật Luận

THÀNH THẬT LUẬN Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CƯU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn Dịch giả: Tỳ-kheo TRÍ-NGHIÊM   MỤC LỤC Thành Thật Luận Quyển 01Thành Thật Luận Quyển 02Thành Thật Luận Quyển 03Thành Thật Luận Quyển 04Thành...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Tất Đàm Tự Ký -

悉Tất 曇Đàm 字Tự 記Ký 唐Đường 智Trí 廣Quảng 撰Soạn 悉tất 曇đàm 字tự 記ký (# 南nam 天Thiên 竺Trúc 般Bát 若Nhã 菩Bồ 提Đề 悉tất 曇đàm )# 大đại 唐đường 山sơn 陰ấm 沙Sa 門Môn 智trí 廣quảng 撰soạn 悉tất 曇đàm 天Thiên 竺Trúc 文văn 字tự 也dã 。 西tây 域vực 記ký 云vân 。...
2122

Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 69

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM Sa-môn Thích Đạo Thế chùa Tây Minh biên soạn Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản   QUYỂN 69   Thiên thứ 79: THỌ BÁO (Thiên này có 12...
Bộ Niết Bàn, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Tạng Kinh

Kinh Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội

KINH TẬP NHẤT THIẾT PHƯỚC ĐỨC TAM MUỘI Hán dịch: Đời Diêu Tần, Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN THƯỢNG Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật cư ngụ ở thành Tỳ-xá-ly, nơi...