Phổ Biến Trí Tạng Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh

Dịch Phạn ra Hán: Thiên Trúc Tam Tạng Sa-môn Pháp Nguyệt đời Đường
Dịch Hán ra Việt: Nguyên Thuận

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Linh Thứu gần đại thành Vương Xá, cùng với 100.000 vị đại Tỳ-kheo và 77.000 vị Bồ-tát Ma-ha-tát. Chư Bồ-tát như là: Quán Thế Âm Bồ-tát, Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Di-lặc Bồ-tát, và những vị khác như thế làm thượng thủ. Các ngài đều đắc tam-muội, tổng trì, và trụ ở bất tư khả tư nghị giải thoát cảnh giới.

Lúc bấy giờ Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát đang ngồi ở giữa đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ của Thế Tôn, chắp tay hướng Phật, rồi cung kính cúi mình, chiêm ngưỡng Tôn nhan, và bạch rằng:

“Bạch Thế Tôn! Con muốn ở trong Pháp hội này tuyên thuyết Phổ Biến Trí Tạng của chư Bồ-tát, là tâm của Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Kính mong Thế Tôn cho phép con nói Pháp bí yếu của chư Bồ-tát.”

Khi ấy Thế Tôn dùng tiếng Phạm âm vi diệu mà bảo Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát rằng:

“Lành thay, lành thay, bậc đầy đủ lòng đại bi! Ông hãy nói và làm vòm ánh sáng rộng lớn cho các chúng sanh.”

Khi biết được Phật hứa khả và hộ niệm của Phật, Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát nhập Tuệ Quang Tam-muội. Lúc đã nhập định này và do sức tam-muội, ngài tu hành sâu xa Bát-nhã Ba-la-mật-đa và soi thấy tự tánh của năm uẩn đều không. Khi đã hiểu rõ tự tánh của năm uẩn đều không, ngài từ tam-muội an tường mà dậy, rồi bảo Tuệ mạng Xá-lợi-phất rằng:

“Thiện nam tử! Bồ-tát có tâm chú của Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tên là Phổ Biến Trí Tạng. Ông nay lắng nghe và khéo tư duy. Ta sẽ phân biệt giảng giải cho ông.”

Khi nói lời ấy xong, Tuệ mạng Xá-lợi-phất thưa với Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát rằng:

“Dạ vâng, thưa bậc thanh tịnh quảng đại! Kính mong hãy nói. Nay chính là lúc.

Ngài Quán Tự Tại liền bảo Xá-lợi-phất rằng:

“Chư Bồ-tát Ma-ha-tát nên học như vầy:

Tánh của sắc là không; tánh của không là sắc. Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Tánh của thức là không; tánh của không là thức. Thức chẳng khác không; không chẳng khác thức. Thức tức là không; không tức là thức.

Này Xá-lợi Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, và đạt tới cứu cánh Niết-bàn.

Chư Phật ba đời đều y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho nên chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã tuyên nói. Chú thuyết như vầy:

yết đế yết đế, ba ra yết đế, ba ra tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.”

|| gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā ||

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, các vị Tỳ-kheo cùng chư Bồ-tát, tất cả trời, người, a-tu-la, và càn-thát-bà trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

Phổ Biến Trí Tạng Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh

 

Print Friendly, PDF & Email