SỐ 256
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH BẢN TIẾNG PHẠM ĐỜI ĐƯỜNG
Dịch Phạn ra Hán: Hòa thượng Từ Ân
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Bồ-tát Quán Tự Tại trực tiếp dạy cho Tam tạng Pháp sư Huyền Trang, bản tiếng Phạm không nhuận sắc.

Bát ra nga nhưỡng bá ra nhị đa, hột lí na dã tố đát lãm a lị dã phược lỗ chỉ đế thấp phược lộ mao địa, sa đát vũ nghiễm tỷ lãm bát ra nga nhưỡng bá ra nhị đa tả lị diễm tả ra ma nữ vĩ dã phược lỗ ca để bà ma bán tả tắc kiến đà ta đát thất tả, ta phược bà phược, tuất nhĩ diễm bả thất dã để ta ma y hạ xá lị bổ đát ra lỗ bạn tuất nhĩ diễm tuất nhĩ dã, đới phược lỗ bạn lỗ bá nẵng tỷ lật tha tuất nhĩ dã, tuất nhĩ dã đa dã, nẵng tỷ lật tha tát lỗ bạn dạ, nộ lỗ bạn ta tuất nhĩ dã dạ tuất nhĩ dã đa, ta lỗ bạn nhất phược nhị phược phệ na nẵng tán nga nhưỡng tán ta ca ra vĩ nga nhưỡng nẫm y hạ, xả lị bổ đát ra tát ra phược đạt ma tuất nhĩ dã đa lạc khất xoa noa a nộ đa bá nẵng a ninh lỗ đà a vĩ ma ra a nộ nẵng a bá lị bổ ra noa đa ta mỗi xả lí bổ đát ra tuất nhĩ dã, da diễm nẵng lỗ bạn nẵng phệ na nẵng nẵng tán nga nhưỡng, nẵng tán ta ca ra, nẵng vĩ nga nhưỡng nẫm nẵng chiết khất sô tuất lỗ đát ra ca ra noa tỷ nhĩ hạ phược ca dã ma nẵng lực nẵng lỗ bạn nhiếp na sản đà ra ta ta bá ra sắt tra vĩ dã, đạt ma nẵng chiết sô đà đô lị dã phược nẵng ma nộ vĩ nga nhưỡng nga nẫm đà đô nẵng vĩ nhĩ dã nẵng vĩ nhĩ dã nẵng vĩ nhĩ dã khất xoa dụ nẵng, vĩ nhĩ dã khất xoa dụ.

Dã phược nha ra mạ ra nẫm nẵng nha ra ma ra noa khất xoa dụ nẵng nhục như ta mẫn na dã ninh lỗ đà ma nga nhưỡng, nẵng nga nhưỡng nẫm nẵng bát ra tỳ để, nẵng tỷ ta ma đa ta mỗi vô na bát ra tỳ phủ đát phược mao địa ta đát phược nẫm bát ra nga nhưỡng bá ra nhị ma thất lị để dã vĩ hạ ra để dã chỉ đa phược ra noa vĩ nhĩ dã khất xoa dụ nẵng vĩ nhĩ dã, khất xoa dụ dã phược nhạ ra ma ra nẫm, nẵng nha ra ma, ma ra noa khất xoa dụ, nẵng nhục như ta mỗi na dã, ninh lỗ đà ma lị nga nhưỡng, nẵng nga nhưỡng nẫm, nẵng bát ra tỳ để nẵng tỷ ta ma đa ta mỗi na, bát ra tỳ để, đát phược mao địa ta đát phược nẫm bát ra nga nhưỡng bá ra nhị đa ma thất lị để dã vĩ hạ, ra để dã, chỉ đa phược ra noa chỉ đa ra noa.

Nẵng tất để đát phược na hoàng lí tố đô vĩ bá lí dã ta để già lan đa ninh sắt tra ninh lí dã phược nẫm để lị dã đà phược vĩ dã phược tất thể đa ta phược một đà bát ra nga nhưỡng, bá ra nhị đa ma thất lị để thế nậu đa lan sam mạo thế sam một địa ma tỷ sam một đà đa ta mỗi nga ngưỡng đa vĩ diễn bát ra nga nhưỡng, bá ra nhị đa ma hạ mãn đát lỗ ma hạ vĩ nhĩ dã, mãn đát ra a nậu đa ra mãn đát ra ta ma ta để mãn.

Đát ra tát phược nhục khư bát ra xả nẵng ta để dã ma nhị thế lị dã đát phược bát ra nga nhưỡng bá ra nhị đa, mục ngật hậu mãn đát ra đát nhĩ tha nga đế đế đế bá ra nga đế bát ra tăng nga đế mao địa ta phược hạ.