PHẬT TỔ THỐNG KỶ

Nhà Tống, Năm Canh Định, đất Bốn Minh, Đông hồ. Sa-môn Chí Bàn soạn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 20

PHẦN 10

* Nối pháp ngài Khiếu Nham, Hổ Pháp sư (đời thứ bảy dòng Quảng Trí).

 1. Nạp Đường, Tuệ Biện Pháp sư.
 2. Ngoan Không, Trí Giác Pháp sư.
 3. Tòng Giản, Thiện Trợ Pháp sư.
 4. Hàn Cốc, Diệu Huy Pháp sư.
 5. Đông Sơn, Quỳ Công Thủ Tọa
 6. Đông Sơn, Kiểu Công Pháp sư.
 7. Đông Sơn, Nghĩa Vấn Thư Ký.

* Nối pháp ngài Pháp Minh, Vịnh Pháp sư.

 1. Pháp Minh, Hành Y Pháp sư.
 2. Bảo Đàn, Trí Thượng Pháp sư.

* Nối pháp ngài Đồng Am, Hiến Pháp sư.

 1. Viên Am, Hành Quả Pháp sư.
 2. Đông lâm, Giác Tiên Pháp sư.
 3. Hương Sơn, Duy Nhất Pháp sư.
 4. Hạo Ông, Huệ Xuyên Pháp sư.
 5. Thạch Ông, Pháp giới Pháp sư.
 6. Kha Sơn, Bản Ngộ Pháp sư.
 7. Hổ Nham, Hành Khuê Pháp sư.
 8. Thạch Lâm, Văn Tảo Pháp sư.
 9. An Đạo, Thanh Ninh Pháp sư.
 10. Vô Văn, Nhược Nạp Pháp sư.
 11. Thánh Thủy, Thiện Tế Pháp sư.
 12. Mặc Am, Phổ Văn Hành Nhân.
 13. Thoái Nhược, Khả Thăng Pháp sư.

* Nối pháp ngài Thạch Pha, Khải Pháp sư

– Vô Trụ, Tông Tịnh Pháp sư.

(Quyển này có hai mươi ba vị, nguyên văn Bản Kỷ đều thiếu sót).

 

Print Friendly, PDF & Email