Phật Thuyết Đại Khổng Tước Minh Vương
Họa Tượng Đàn Tràng Nghi

Khai phủ nghi đồng tam ti, đặc tiến thí Hồng lư khanh,
Túc quốc công, thực ấp ba ngàn hộ, ban tặng áo tía, sắc phong Tư Không,
thụy Đại Giám Chánh, hiệu Đại Quảng Trí,
chùa Đại Hưng Thiện, Tam tạng sa môn Bất Không phụng chiếu dịch.

Việt dịch: Quảng Minh

 

kinh-dai-khong-tuoc-minh-vuong