Phẩm 06: Tướng Lưỡi

Phẩm 06: Tướng Lưỡi
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

SỐ 223
KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT
Hán dịch: Pháp sư Cưu-ma-la-thập
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 2

 Phẩm 6: TƯỚNG LƯỠI     

Bấy giờ, Đức Thế Tôn hiện ra chiếc lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Từ nơi chiếc lưỡi phát ra vô số tia sáng, vô lượng màu sắc chiếu suốt hằng sa thế giới ở khắp mười phương.

Trong hằng sa thế giới ở phương Đông có vô lượng, vô số Bồtát thấy ánh sáng này đều thưa hỏi Đức Phật của mình về ánh sáng ấy. Chư Phật bảo đó là từ tướng lưỡi của Đức Như Lai Thích-ca Mâu-ni ở thế giới Ta-bà thuộc phương Tây phát ra ánh sáng ấy để giảng nói Bát-nhã ba-la-mật Bồ-tát nghe. Cũng giống như phương Đông, ở chín phương kia, các vị Bồtát thưa hỏi và chư Phật giải đáp cũng giống như vậy.

Các vị Bồ-tát ở mười phương đều bạch với Đức Phật của mình cầu được đến Ta-bà để kính lễ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, gặp gỡ các Đại Bồ-tát và nghe Bát-nhã ba-la-mật. Chư Phật đều bằng lòng.

Các vị Bồ-tát ở mười phương đem theo những hoa báu, hương báu, cờ phướn, lọng báu, vàng bạc, châu ngọc đến thế giới Ta-bà. Chư Thiên ở cõi Tứ thiên vương đều đến tầng trời Sắc cứu cánh, cũng đem những hoa trời, hương trời, cây thơm, lá thơm cùng nhiều loại hoa sen xanh, đỏ, hồng, trắng cõi trời, đồng đến chỗ Phật Thíchca Mâu-ni.

Hoa của các Đại Bồ-tát và của chư Thiên rải cúng dường đều dừng ở trong hư không hóa thành đài báu có bốn trụ nhiều màu sắc rất trang nghiêm.

Trong chúng hội của Phật Thích-ca Mâu-ni có mười muôn ức người đều đứng dậy chắp tay bạch Phật:

–Bạch Đức Thế Tôn! Ở đời vị lai, chúng con cũng sẽ được các pháp như Đức Phật Thích-ca Mâu-ni hiện nay, vì đệ tử trong chúng hội mà nói pháp cũng giống như vậy.

Vì biết đại chúng này dốc lòng đối với pháp chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng xuất sinh, chẳng tạo tác đã đạt được pháp nhẫn nên Đức Phật mỉm cười, từ miệng Đức Thế Tôn phát ra những tia sáng nhiều màu.

Tôn giả A-nan bạch Phật hỏi duyên cớ. Phật dạy:

–Này A-nan! Mười muôn ức người này đã được Vô sinh nhẫn, sáu mươi tám ức kiếp sau sẽ thành tựu quả Phật ở kiếp Hoa tích, đồng hiệu là Giác Hoa Như Lai.

Bài Viết Liên Quan

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Phẩm 23: Đồng Với Hư Không

SỐ 223 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Hán dịch: Pháp sư Cưu-ma-la-thập Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN 6 Phẩm 23: ĐỒNG VỚI HƯ KHÔNG –Này Tu-bồ-đề! Ông nói Đại thừa đồng với hư không. –Đúng vậy, Đại thừa đồng với hư...
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Phẩm 08: Khuyến Học

SỐ 223 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Hán dịch: Pháp sư Cưu-ma-la-thập Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN 3 Phẩm 8: KHUYẾN HỌC Bấy giờ, Tu-bồ-đề bạch Phật: –Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bồ-tát muốn đầy đủ Bố thí bala-mật thì phải...
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Phẩm 70: Ba Tuệ

SỐ 223 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Hán dịch: Pháp sư Cưu-ma-la-thập Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN 21 Phẩm 70: BA TUỆ Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: –Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-lamật thế nào? Sinh ra...
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Phẩm 83: Quyết Định

SỐ 223 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Hán dịch: Pháp sư Cưu-ma-la-thập Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN 26 Phẩm 83: QUYẾT ĐỊNH Tu-bồ-đề bạch Phật: –Bạch Đức Thế Tôn! Đại Bồ-tát ấy đã quyết định hay chưa quyết định? Phật dạy:...
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Phẩm 87: Như Hóa

SỐ 223 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Hán dịch: Pháp sư Cưu-ma-la-thập Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN 26 Phẩm 87: NHƯ HÓA Tôn giả Tu-bồ-đề bạch Phật: –Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các pháp bình đẳng không có tạo tác, làm...
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

Phẩm 16: Ngồi Xe Đại Thừa

SỐ 223 KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Hán dịch: Pháp sư Cưu-ma-la-thập Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN 4 Phẩm 16: NGỒI XE ĐẠI THỪA Xá-lợi-phất hỏi: –Thế nào là Đại Bồ-tát ngồi xe Đại thừa? Phú-lâu-na nói: –Lúc thực hành Bát-nhã...