蓮Liên 華Hoa 部Bộ 心Tâm 念Niệm 誦Tụng 儀Nghi 軌Quỹ

淨tịnh 地địa 。

SD-D5B5.gifra je pa ga tāḥ sa rva dha rmma

淨tịnh 身thân 。

svā hā va śu ddhāḥ sa rva dha rmmāḥ

觀quán 佛Phật 。

khaṃ va jra dhā to

金kim 剛cang 起khởi 。

oṃ va jre ti ṣṛ hūṃ

阿A 閦Súc 。

oṃ sa rva ta thā ga ta pū ja pa sva na ya ā nāṃ ni ryā ta yā mi sa rva ta thā ga tā va jra sa tvā dhi ṣṭa sva maṃ hūṃ

寶Bảo 生Sanh 。

oṃ sa rva ta thā ga tā pū ja bhi ṣe kā ya ā nāṃ ni ryā ta yā mi sa rva ta thā ga tā va jra ra tna bhi ṣi va maṃ  traḥ

無Vô 量Lượng 壽Thọ 。

oṃ sa rva ta thā ga tā pū ja pra va rtna nā yā ā nā ni ryā ta yā si sa rva ta thā ga tā va jra dha rmmā pra va rtna yā māṃ hrīḥ

不Bất 空Không 成Thành 就Tựu 。

oṃ sa rva ta thā ga tā pū ja ka rmma ṇi ā ā nāṃ ni ryā ta yā mi sa rva ta thā ga tā va jra ka rmma ku ru māṃ  aḥ

金kim 剛cang 持trì 。

oṃ sa rva ta thā ga ta kā ya vā kvi nta va jra va dma nāṃ ka ro mi oṃ va jra vi

證chứng 定định 。

oṃ sa rva ta thā ga tā śaṃ si tāḥ sa rva sa tvā nāṃ sa rva si ddha yaḥ saṃ pa dya tnāṃ ta thā ga tā ścā dhi ti ṣṭa tnā

遍biến 觀quán 。

va jra dṛ ṣṭi ma ṭ

金kim 剛cang 掌chưởng 。

va jra ja li

金kim 剛cang 縛phược 。

va ja ba ddha

開khai 心tâm 。

va jra va tva

入nhập 智trí 。

va jra ve śa aḥ

堅kiên 固cố 智trí 。

va jra mu ṣṭi vaṃ

普Phổ 賢Hiền 三tam 昧muội 耶da 。

sa ma ya stvaṃ

極cực 喜hỷ 三tam 昧muội 耶da 。

sa ma ya hoḥ su ra ta stvaṃ

降hàng 三tam 世thế 。

oṃ su mbha ni su mbha huṃ gṛ hṇa gṛ hṇa huṃ gṛ hṇa pa ya huṃ ā na ya hoḥ bha ga vaṃ va jra huṃ pha ṭ

蓮liên 花hoa 三tam 昧muội 耶da 。

oṃ va jra pa dma sa ma ya stvaṃ

法Pháp 輪luân 。

huṃ ṭa kki sphe ṭa ya ma hā vi rā ga va ja va jra dha ra sa tye na ṭhaḥ

大đại 慾dục 。

oṃ su ra ta va || ||jraṃ  jraḥ hūṃ vaṃ ho sa ma ya stvaṃ

大Đại 樂Lạc 金Kim 剛Cang 。

oṃ ma hā su kha va jraṃ sā dha ya sa rva sa tve bhyo jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ

召triệu 罪tội 。

oṃ sa rva pā pa ka rṣa ṇa vi śo dha na va jra sa tva sa ma ya hūṃ pha ṭ

擢trạc 罪tội 。

oṃ va jra pā ṇi vi spho ṭa ya sa rva pā ya ba ddhā nā ni pra mo kṣa ya sa rva pā ya ga ti bhyaḥ sa rva sa tvā sa rva ta thā ga ta va jra sa ma ya hūṃ tra ṭ

淨tịnh 三tam 業nghiệp 。

oṃ va jra ka rmmā vi śo dha ya sa rva va ra ṇa ni bu ddha sa bhye na sa ma ya hūṃ

菩Bồ 提Đề 心tâm 。

oṃ ca ndro tna re su ma tna bha dra ki ra ṇi ma hā va jra ṇi hūṃ

普phổ 禮lễ 。

oṃ sa rva ta thā ga tā pā da va nda nāṃ ka ro mi

通thông 達đạt 心tâm 。

oṃ ci tta pra ti ve dha ka ro mi

|| ||

oṃ bo dhi ci tta mu tpā da yā mi

明minh 顯hiển 。

oṃ ti ṣṭa va jra pa dma

八bát 葉diệp 蓮liên 花hoa 。

oṃ va jra pa dma tma ko haṃ

觀quán 身thân 本bổn 尊tôn 。

oṃ ya thā sa rva ta thā ga tā sta thā haṃ

諸chư 如Như 來Lai 加gia 持trì 。

oṃ sa rva ta thā ga ta bhiṃ saṃ bo dhi dṛ pha va jra ti ṣṭa

四tứ 如Như 來Lai 三tam 昧muội 耶da 。

oṃ va jra sa tvā dhi ṣṭa svā māṃ SD-D5B4.gifhūṃ

oṃ va jra na tnā dhi ṣṭa svā māṃ SD-D5B4.giftraḥ

oṃ va jra dha rmmā dhi ṣṭa svā māṃ SD-D5B4.gifhrīḥ

oṃ va jra ka rmma dhi ṣṭa svā māṃ SD-D5B4.gifaḥ

五ngũ 佛Phật 灌quán 頂đảnh 。

oṃ sa rva ta thā ga te śva ryā bhi ṣe ka hūṃ

oṃ va jra sa tvā bhi ṣiṃ ca māṃ hūṃ

oṃ va jra ra tnā bhi ṣiṃ ca māṃ trāḥ

oṃ va jra pa dmā bhi ṣiṃ ca māṃ hrīḥ

oṃ va jra ka rmma bhi ṣiṃ ca māṃ aḥ

四tứ 如Như 來Lai 鬘man 。

oṃ va jra sa tva mā lā bhi ṣiṃ ca māṃ vaṃ

oṃ va jra ra tna ma lā bhi ṣiṃ ca māṃ vaṃ

oṃ va jra pa dmā mā lā bhi ṣiṃ ca māṃ vaṃ

oṃ va jra ka rmma ma lā bhi ṣiṃ ca māṃ vaṃ

oṃ ṭuṃ

金kim 剛cang 拍phách 。

oṃ va jra tu ṣya hoḥ

現hiện 智trí 身thân 。

va jra sa tva aḥ

見kiến 智trí 身thân 。

oṃ va jra sa tva dṛ śya jaḥ hūṃ vaṃ haḥ

如Như 來Lai 平bình 等đẳng 三tam 昧muội 耶da 。

sa ma yo haṃ ma hā sa ma yo haṃ

oṃ vi ma le da dhi hūṃ

八bát 功công 德đức 水thủy 。

haṃ vaṃ pra su kaṃ

須Tu 彌Di 山Sơn 。

oṃ a ca la hūṃ

小tiểu 金kim 剛cang 輪luân 。

oṃ va jra ca kra hūṃ

啟khải 請thỉnh 。

ya bhyāṃ ni rvi ghna sa cca kra si dvi syā ta mu he va te va jra ku ṇḍa li he tu bhyāṃ ta bhyaṃ ma stu sa dā na maḥ

開khai 門môn 。

oṃ va jra dvā ro dmā ṭa ya sa ma ya pra ve śa ya hūṃ

啟khải 請thỉnh 伽già 陀đà 曰viết 。

ā yāṃ tu sa rve bhu va na ka sā tāḥ pra ṇā mi tāḥ śa ṣa ka ṭā ra mā rāḥ sā kṣa kṛ tā na tna bha va sva bhā vāḥ svā yaṃ bhu

vo na tna bha va sva bha vāḥ

佛Phật 海hải 會hội 。

oṃ va jra sa ma ja jaḥ

東đông 。

va jra sa tva ma hā sa tva va jra sa rva nta thā ga ta sa ma nta bha dra va jra dya va jra pā ṇa na mo stu te

va jra rā ja su bu ddhā grya va jrāṃ ku śa ta thā ga ta a mo gha rā ja va jra grya va jra ka rṣa na mo stu te

va jrā rā ga ma hā so khya va jra vā ṇa va śaṃ ka ra mā ra kā ma ma hā va jra va jra ca pa na mo stu te

va jra sa dhi su va jra grya va jra tu ṣṛe ma hā ra te prā mo dya ra ja va jra grya va jra hā rṣa ra mo stu te

va jra ra tna su va jra rtha va jra kā śa ma hā ma ṇi ā ka śa ga rbha va jra hya va jra ga rbha ra mo stu te

va jra te ja ma hā jvā la va jra sū rya ji ra pra bha va jra ra śmi ma hā te ja pra bha ra mo stu te

va jra ke tu su sa tvā rtha va jra dhva ja su to ṣa ka ra tna ke tu ma hā va jra va jra ya ṣṛe na mo stu te

va jra hā sa ma hā hā sa va jra smi ta ma hā dbhu ta prī ti prā mo dya va jra dya va jra prī te na mo stu te

西tây 。

va jra dha rmma su sa tvā rtha va jra pa dma su śa dha ka lo ke śva ra su va jra kṣa va jra te tra na mo stu te

va jra tī kṣṇa ma hā yā na va jra ko śa ma hā yu dha maṃ ju śrī va jra gāṃ bhī rya va jra bu ddhe na mo stu te

va jra he tu ma hā ma ṇḍa va jra ca kra ma hā na ya su pra va rtta na va jro cha va jra ma ṇḍa ra mo stu te

va jra bhā ṣa su vi dyā grya va jra ja pa su si dvi da a vā ca va jra ci dhyā grya va jra bhe ṣā na mo stu te

北bắc 。

va jra ka rmma su va jra jṇa ka ṭa rmma va jra su sa rva ga va jra mo gha ma ho da rya va jra vi śva na mo stu te

va jra ra kṣa ma hā ve ryaḥ va jra dha rmma ma hā dṛ ḍha du rye dha na su vī rya grya va jra vī rya na mo stu te

va jra ya kṣa ma ho pā ya va jra daṃ ṣṭra

ma hā bha ya ma ra pra ma rdi va jre gra va jra ca ṇḍa na mo stu te

va jra saṃ dhi su sa ne dhya va jra va tva pra mo ca ka va jra mu ṣvya grya

oṃ va jra rā tna u

oṃ va jra te ja āṃ

oṃ va jra ke tu trāṃ

oṃ va jra hā sa haḥ

oṃ va jra dha rmma hrīḥ

oṃ va jra tī kṣṇa dhaṃ

oṃ va jra he tu maṃ

oṃ va jra bhā ṣa raṃ

oṃ va jra ka rmma kaṃ

oṃ va jra ra kṣa haṃ

oṃ va jra ya kṣa huṃ

oṃ va jra saṃ he vaṃ

內nội 口khẩu 供cúng 養dường 。

oṃ va jra lā sa haḥ

oṃ va jra ma la traṭ

oṃ va jra gī te gīḥ

oṃ va jra dṛ tye kṛ ṭ

外ngoại 四tứ 供cúng 養dường 。

oṃ va jra dhu pa aḥ

oṃ va jra pu ṣpe oṃ

oṃ va jra lo ke dīḥ

oṃ va jra ga ddhe gaḥ

四tứ 攝nhiếp 。

oṃ va jrāṃ ku śa jaḥ

oṃ va jra pā śa hūṃ

oṃ va jra sphe ṭ vaṃ

oṃ va jra ve śa hoḥ

hūṃ hūṃ

已dĩ 上thượng 羯yết 磨ma 會hội 。

五ngũ 佛Phật 。

va jra jñā raṃ aḥ

va jra jñā naṃ hūṃ

va jra jñā naṃ traḥ

va jra jñā na hrīḥ

va jra jñā naṃ aḥ

四tứ 波Ba 羅La 蜜Mật 。

va jra śīḥ hūṃ

va jra ge rī traḥ

va jra tā ra hrīḥ

kha va jri ṇi hoḥ

十thập 六lục 尊tôn 。

sa ma ya stvaṃ

ā na ya sva

a ho su kha

sa dhu sā dhu

su ma hā tvaṃ

rū po dyo ta

a rdha prā pti

ha ha hūṃ haḥ

sa rva kā ri

duḥ kha cche da

bu ddha bo dhi

pra ti śa vda

su va śi tvaṃ

ni rbha ya tvaṃ

śa trū bha kṣa

sa rva si dvi

八bát 供cúng 養dường 。

ma ha ra ti

rū pa śe bhe

go tra sai khye

sa rva pū je

pra hṛ di ni

pha la ga me

su te jā gri

su ga ḍā ṅgi

四tứ 攝nhiếp 。

ā ya hi jaḥ

ā hi hūṃ hūṃ

he spho ṭa vaṃ

ghaṃ ṭa aḥ aḥ

遍Biến 照Chiếu 尊Tôn 。

oṃ sa rva ta thā ga tā va jra dhā tva nu tta ra pū ja spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa 。

oṃ sa rva ta thā ga ta va jra sa tva nu tta ra pū ja spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

金kim 剛cang 寶bảo 。

oṃ sa rta ta thā ga tā va jra ra tna nu tta ra pū ja spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

金kim 剛cang 法pháp 。

oṃ sa rva ta thā ga tā va jra dha rmma nu tta ra pū ja spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

金kim 剛cang 業nghiệp 。

oṃ sa rva ta thā ga tā va jra ka rmma nu ta ra pū ja spha ra ṇa sa ma ye oṃ

心tâm 上thượng 金kim 剛cang 縛phược 。

東đông 。

oṃ sa rva ta thā ga ta sa rva tma ni rya ta na pū ja spha ra ṇa ka rmmā va jri āḥ

右hữu 脇hiếp 。

oṃ sa rva ta thā ga tā sa rvā tma ni ryā ta na pū ja spha ra ṇa ka rmmā gri jaḥ

左tả 脇hiếp 。

oṃ sa rva ta thā ga tā sa ku tma ni rya ta nā nu ra ga ṇa pū ja spha ra ṇa ka rmmā vā ṇa hūṃ ho

要yếu 後hậu 。

oṃ sa rva ta thā ga ta sa rvā tma ni ryā ta na sā dhu kā ra pū ja spha ra ṇa ka rmma tu ṣṭi saḥ

額ngạch 上thượng 。

南nam 。

oṃ na maḥ sa rva ta thā ga tā bhi ṣe ka ra tna bhyo va jra ma ṇi oṃ

心tâm 上thượng 。

oṃ na maḥ sa rva ta thā ga ta su rye bhyo va jra te ji ni jvā la hrīḥ

頂đảnh 上thượng 。

oṃ na maḥ sa rva ta thā ga tā śā pa ri pū ra ṇa ci nta ma ṇi dhva ja gre bhyo va jra dhva ja gri trāṃ

口khẩu 上thượng 咲# 處xứ 。

oṃ na maḥ sa rva ta thā ga tā ma hā prī ti prā mo dyā ka re bhyo ka re bhyo va jra ha se haḥ

口khẩu 上thượng 密mật 語ngữ 。

西tây 。

oṃ sa rva ta thā ga tā va jra dha rmma tā su ma dhi bhiḥ stu nā mi ma hā dha rmmā gri hrīḥ

右hữu 耳nhĩ 。

oṃ sa rva ta thā ga tā pra jñā pā ra mi tā bhiḥ ni rho stu no mi ma hā gho ṣa nu ge dhaṃ

左tả 耳nhĩ 。

oṃ sa rva ta thā ga tā ca kra kṣa ra pa ri va rtta na sa rva su trā ta na ya yaiḥ stu no mi sa rva ma ṇḍa la hūṃ

頂đảnh 後hậu 。

oṃ sa rva ta thā ga ta saṃ dhā bhā ṣa bu ddha ksaṃ gī ti bhiḥ ga daṃ stu no mi va jra vā ce caḥ

頂đảnh 上thượng 。

北bắc 。

oṃ sa rva ta thā ga ta bu pa me gha sa mu spha ra ṇa pū ja ka rdme ka ra ka raḥ

右hữu 肩kiên 上thượng 。

oṃ sa rva ta thā ga tā pū ṣpa pra sa ra spha ra ṇa pū ja ka rdme ki ri ki riḥ

右hữu 跨khóa 上thượng 。

oṃ sa rva ta thā ga tā lo ka jvā la spha ra ṇa pū ja ka rdme bha ra bha raḥ

置trí 心tâm 上thượng 。

oṃ sa rva ta thā ga tā ga nu me gha sa mu dra spha ra ṇa pū ja ka rdme ku ru ku raḥ

散tán □# 外ngoại 四tứ 。

oṃ sa rva ta thā ga tā pu ṣpa pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

燒thiêu 香hương 。

oṃ sa rva ta thā ga ta dhu pa pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

燈đăng 。

oṃ sa rva ta thā ga ta dī pa pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

塗đồ 香hương 。

oṃ sa rva ta thā ga ta ga nva pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma me hūṃ

三tam 昧muội 耶da 。

oṃ sa rva ta thā ga tā bo dhya ga ra tna laṃ kā ra pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

戲hí 嬉hi 。

oṃ sa rva ta thā ga tā hā sya lā syā krī nū ra ti sai khyā tta ra pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

薩Tát 埵Đóa 三Tam 昧Muội 。

oṃ sa rva ta thā ga tā va jre pa ma sa mā dhi bhā va nā pā na vo ja na va sa na pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

羯Yết 磨Ma 三Tam 昧Muội 。

oṃ sa rva ta thā ga ta kā ya ni ryā ta na pra jā me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

達Đạt 磨Ma 三Tam 昧Muội 。

oṃ sa rva ta thā ga tā ci tta ni ryā ta na pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

寶Bảo 幢Tràng 三Tam 昧Muội 。

oṃ sa rva ta thā ga tā ma hā va jre dbha va do na pā ra mi tā pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

□# 香hương 身thân 契khế 。

oṃ sa rva ta thā ga tā nu tta ra ma hā bo dhyā hā ra ka śī la pā ra mi ta pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

羯yết 磨ma 。

oṃ sa rva ta thā ga ta nu tta ra ma hā dha rmma va bo dha kṣā ti pa ra mi ta pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

鬪đấu 勝thắng 精tinh 進tấn 契khế 。

oṃ sa rva ta thā ga ta saṃ sā ra pā ri tyā gā nu tta ra ma hā vī rya pā ra mi tā pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

三tam 摩ma 地địa 。

oṃ sa rva ta thā ga ta nu tta ra ma hā sai khya vi hā ra dhya na pā ra mi ta pū jā me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

遍Biến 照Chiếu 尊Tôn 。

oṃ sa rva ta thā ga tā nu tta ra kle ga jñe yā va ra ṇa vā sa nā vi na ya na ma hā pra jñā pā ra mi ta pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

勝Thắng 上Thượng 三Tam 摩Ma 地Địa 。

oṃ sa rva ta thā ga tā gu bhya ma hā pra ti pa nti pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

合hợp 指chỉ 爪trảo 。

oṃ sa rva ta thā ga ta vo ni ryā ta na pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

金kim 剛cang 拳quyền 。

oṃ hṛ da ya nī ṣi tā ni sa rva ta thā ga tā nāṃ si ddhya ttā

三tam 昧muội 耶da 。

sa rva mu drāṃ me pṛ yā bha va tu

法Pháp 印ấn 。

ni ghra paṃ ca vā ksi dvi bha va tu sa rva ta thā ga tā sa ma dha ye me ā ja ya tna

羯yết 磨ma 印ấn 。

a vi dyā tvā va te me sa tvāḥ sa rva ta thā ga taṃ śca vi dya dhi ga ma saṃ va ra sa bhū tta

金Kim 剛Cang 三Tam 昧Muội 。

oṃ va jra sa tva sa ma ya ma nu pā la ya va jra sa tva nve no pa ti ṣṭa dṛ ho me bha va mi su tu dhyo me bha va a nu ra kto me bha va su pu ṣyo me bha va sa rva si ddhiṃ me pra ya ccha sa rva ka rma su ca me ci tta śro ya ku ru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bha ga vaṃ sa rva ta thā ga ta va jra mā ma muṃ ca va jrī bha va ma hā sa ma ya sa tvā āḥ

蓮Liên 華Hoa 部Bộ 三Tam 昧Muội 。

oṃ pa dma sa tva sa ma ya nu pā la ya pa dma sa tva mve no pa ti ṣṭa dṛ ho me ha va su to ṣyo me bha va su nu ra kto me bha va su pu ṣyo me bha va sa rva si ddhiṃ me pra ya ccha sa rva ka rmma su ca me ci nti śro ya ku ru hūṃ ha ha ha ha ho bha ga vaṃ sa rva ta thā ga ta pa dma mā ma suṃ ca pa dmī bha va ma hā sa ma ya sa tva hrīḥ

旋Toàn 轉Chuyển 真Chân 言Ngôn 。

oṃ va jra gu bhya jā pa sa ma ye hūṃ

奉phụng 送tống 。

oṃ kṛ to sa rva vaḥ sa tvā rtha si dvi rda tta ya thā nu gā ga ccha thaṃ bu ddha vi ṣa yaṃ pu na ra ga ma na ya tu oṃ pa dma sa tva muḥ

寶bảo 印ấn 。

oṃ va jvā ra bhi ṣi ca māṃ sa rva mu dra mo dṛ hī ku ru va ra ka va ce na vaṃ va jra tu ṣya hoḥ

a ryā si ta

na mo mi tā bha ya na mo mi ta yu ṣa SD-D7C4.gifna mo na me ci tya gu ṇa ka ra tma ne SD-D7C4.gifna mo mi tā bha ya ji na ya te mo ne su kha va tīṃ ka na ka vi ci tra ka na nāṃ SD-D7C4.gifma nū ra mā su ga ta su tai ra laṃ kṛ nāṃ SD-D7C4.gifta vā śra ya dma ta gu ṇa sya dhi ma taḥ SD-D7C4.gifpra ya mi tāṃ ma hu gu ṇa ra tna saṃ ca yāṃ

oṃ na maḥ vaṃ hūṃ traḥ hrīḥ āḥ jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ

na maḥ

va jra dha tu dha rma e ka vī dhi ra ccha

略lược 念niệm 誦tụng 行hành 道Đạo 。 及cập 草thảo 草thảo 時thời 念niệm 誦tụng 法Pháp 。

先tiên 護hộ 身thân 自tự 器khí 世thế 間gian 。 至chí 被bị 甲giáp 。 次thứ 結kết 小tiểu 金kim 剛cang 輪luân 印ấn 。 真chân 言ngôn 誦tụng 之chi 。 次thứ 結kết 根căn 本bổn 印ấn 。 誦tụng 根căn 本bổn 真chân 言ngôn 。 加gia 持trì 四tứ 處xứ 。 次thứ 金kim 剛cang 合hợp 掌chưởng 。 置trí 頂đảnh 上thượng 。 誦tụng oṃ 字tự 。 二nhị 十thập 一nhất 遍biến 。 是thị 供cúng 養dường 法Pháp 也dã 。 次thứ 結kết 根căn 本bổn 印ấn 。 念niệm 誦tụng 根căn 本bổn 真chân 言ngôn 。 二nhị 十thập 一nhất 遍biến 。 以dĩ 下hạ 不bất 必tất 。 捻nẫm 珠châu 數số 自tự 茲tư 。 以dĩ 後hậu 隨tùy 宜nghi 行hành 耳nhĩ 。

蓮Liên 華Hoa 部Bộ 心Tâm 念Niệm 誦Tụng 儀Nghi 軌Quỹ

失thất 譯dịch 人nhân 名danh
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 31/12/2017 ◊ Cập nhật: 31/12/2017