PHẬT THUYẾT NGŨ ĐẠI THÍ KINH

Hán dịch: Tây Thiên dịch kinh Tam tạng Triều phụng đại phu Thí quang lộc khanh Truyền pháp đại sư tứ tử Sa môn thần Thi Hộ… phụng chiếu dịch.
Việt dịch: Thích Thiên Ân

 

Một thời, Đức Phật Thế Tôn cùng với chúng tỳ-kheo an trú tại Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Phật bảo các tỳ-kheo:

Có năm cách bố thí quan trọng, nay Ta sẽ nói cho các ông nghe. Năm cách bố thí quan trọng đó là gì? Đó là:

1. Không giết hại chúng sinh;
2. Không trộm cướp;
3. Không tà nhiễm;
4. Không nói dối;
5. Không uống rượu.

Vì sao giữ hạnh không giết hại chúng sinh gọi là pháp bố thí quan trọng? Vì không sát hại chính là ban cho vô lượng hữu tình sự không sợ hãi. Vì không sợ hãi nên không có thù ghét, không ghét bỏ, không có hãm hại. Vì khi vô lượng hữu tình kia được sự không sợ hãi rồi, chúng không còn thù ghét, ghét bỏ, hãm hại, cho đến dù sinh lên trời hay sinh trong loài người đều được an ổn, vui vẻ. Vì thế, không sát sanh gọi là pháp bố thí quan trọng. Không trộm cướp, không tà nhiễm, không nói dối, không uống rượu cũng gọi là pháp bố thí quan trọng cũng giống như thế”.