KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI
PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN
(Trích trong chư Kinh nhật tụng tập yếu)
Hán dịch: Đời Đường_ Nước Kế Tân (Karpiśaya)_ Tam Tạng BÁT NHÃ (Prajñā) phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva-mahāsatva) khen ngợi Công Đức (Guṇa) thù thắng của Như Lai (Tathāgata) xong, liền bảo các Bồ Tát (Bodhisatva) với Thiện Tài (Sudhana-śreṣṭhi-dāraka: Thiện Tài Đồng Tử) rằng: “Này Thiện Nam Tử (Kula-putra)! Công Đức của Như Lai. Giả sử khắp mười phương: tất cả các Kinh Phật nhiều đến nỗi chẳng thể nói, cõi Phật nhiều như kiếp số hạt bụi cực nhỏ chẳng thể nói … liên tục diễn nói thì cũng chẳng thể cùng tận.

Nếu muốn thành tựu Công Đức Môn (Guṇa-mukha) này thì nên tu tập mười loại Hạnh Nguyện rộng lớn. Nhóm nào là mười?

1_ Lễ kính các Đức Phật
2_ Khen ngợi các Như Lai
3_ Rộng tu các Cúng Dường
4_ Sám hối các Nghiệp Chướng
5_ Tùy vui các Công Đức
6_ Thỉnh chuyển bánh xe Pháp (Dharma-cakra: Pháp Luân)
7_ Thỉnh Phật trụ ở đời
8_ Thường tùy học theo Phật
9_ Luôn thuận với chúng sinh
10_ Hồi Hướng đều khắp cả”

_ Thiện Tài bạch rằng: “Đại Thánh! Làm sao lễ kính cho đến hồi hướng?”

Phổ Hiền Bồ Tát bảo Thiện Tài rằng: “Này Thiện Tham Tử! Nói lễ kính các Đức Phật. Hết thảy tận cõi Hư Không (Ākāśa-dhātu) trong Pháp Giới (Dharma-dhātu), chư Phật Thế Tôn (Buddha-lokanātha) nhiều như số hạt bụi cực nhỏ trong tất cả cõi của chư Phật ba đời khắp mười phương, dùng sức Hạnh Nguyện Phổ Hiền của Ta nên Tâm sâu xa (thâm tâm) tin hiểu như đối trước mắt, đều dùng Nghiệp thân, miệng, ý trong sạch thường tu lễ kính. Mỗi một chỗ của Phật điều hiện ra số thân như số hạt bụi cực nhỏ trong cõi Phật nhiều đến nỗi chẳng thể nói chẳng thể nói. Mỗi một Thân lễ khắp số Phật như số bụi cực nhỏ trong cõi Phật nhiều đến nỗi chẳng thể nói chẳng thể nói. Khi cõi Hư Không dứt hết thì Lễ của Ta mới hết. Do cõi Hư Không chẳng thể dứt hết cho nên Lễ Kính này của Ta không có cùng tận. Như vậy cho đến cõi chúng sinh dứt hết, Nghiệp của chúng sinh dứt hết, phiền não của chúng sinh dứt hết thì Lễ của Ta mới hết. Nhưng cõi chúng sinh cho đến phiền não không có dứt hết cho nên Lễ Kính của Ta không có cùng tận. Niệm niệm nối tiếp nhau không có gián đoạn, nghiệp thân, miệng, ý không có mệt chán.

_ Lại nữa Thiện Nam Tử! Nói khen ngợi các Như Lai. Hết thảy tận cõi Hư Không trong Pháp Giới, bên trong mỗi một hại bụi cực nhỏ của tất cả cõi nước ba đời khắp mười phương đều có số Phật như số hạt bụi cực nhỏ của tất cả Thế Gian, mỗi một cõi Phật đều có Hải Hội của Bồ Tát vây quanh, Ta sẽ đều dùng Thắng Giải thâm sâu, Tri Kiến hiện trước mặt, đều dùng cái lưỡi (Jihvendriya: Thiệt căn) vi diệu hơn hẳn Biện Tài Thiên Nữ (Sarasvatī-devī) phát ra biển âm thanh vô tận, mỗi một âm thanh phát ra tất cả ngôn từ xưng dương khen ngợi biển các Công Đức của tất cả Như Lai, cùng tận bờ mé vị lai, nối tiếp nhau không có gián đoạn, cùng tận nơi Pháp Giới không có chỗ nào chẳng vòng khắp. Như vậy cõi Hư Không dứt hết, cõi chúng sinh dứt hết, Nghiệp của chúng sinh dứt hết, Phiền Não của chúng sinh dứt hết thì sự khen ngợi của Ta mới hết. Nhưng cõi Hư Không cho đến Phiền Não không có dứt hết cho nên sự khen ngợi của Ta không có cùng tận. Niệm niệm nối tiếp nhau không có gián đoạn, Nghiệp thân, miệng, ý không có mệt chán.

_ Lại nữa Thiện Nam Tử! Nói rộng tu các Cúng Dường. Hết thảy tận cõi Hư Không trong Pháp Giới, bên trong hạt bụi cực nhỏ của tất cả cõi Phật ba đời khắp mười phương, mỗi mỗi đều có số Phật như số hạt bụi cực nhỏ của tất cả Thế Giới, mỗi một cõi Phật có mọi loại Hải Hội của Bồ Tát vây quanh. Do Ta dùng sức Hạnh Nguyện của Phổ Hiền cho nên dấy lên sự tin hiểu sâu xa, Tri Kiến hiện trước mặt, đều đem các vật cúng dường thượng diệu để làm Cúng Dường là: mây hoa, mây vòng hoa, mây âm nhạc của cõi Trời, mây dù lọng của cõi Trời, mây quần áo của cõi Tời, mọi loại hương, hương xoa bôi, hương bột… của cõi Trời…..mây của nhóm như vậy, mỗi mỗi lớn như Tu Di Sơn Vương. Tắp mọi loại đèn, đèn bơ, đèn dầu, các đèn dầu thơm…mỗi một ngọn đèn lớn như núi Tu Di (Sumeru), mỗi một lượng dầu của đèn nhiều như nước của biển lớn. Đem các vật cúng dường như vậy thường làm Cúng Dường.

Thiện Nam Tử! Trong các Cúng Dường thì Pháp Cúng Dường là tối thượng. Ấy là cúng dường như Pháp tu hành, cúng dường lợi ích cho chúng sinh, cúng dường nhiếp nhận chúng sinh, cúng dường thay cho chúng sinh chịu khổ, cúng dường siêng tu căn lành, cúng dường chẳng buông bỏ Nghiệp Bồ Tát, cúng dường chẳng lìa Tâm Bồ Đề.

Thiện Nam Tử! Như Cúng Dường lúc trước. Đem vô lượng Công Đức so sánh với Công Đức một niệm của Pháp Cúng Dường thì trăm phần chẳng theo kịp một phần, ngàn phần chẳng theo kịp một phần. Trăm ngàn câu chi na do tha phần, ca la phần, toán phần, số phần, dụ phần, ưu ba ni sa đà phần…cũng chẳng theo kịp một phần. Tại sao thế? Vì các Như Lai tôn trọng Pháp, cho nên đã như Thuyết tu hành sinh ra chư Phật. Nếu các vị Bồ Tát tu hành Pháp Cúng Dường ắt được thành tựu cúng dường Như Lai. Tu Hành như vậy là cúng dường chân thật, đây là sự cúng dường tối thắng rộng lớn. Cõi Hư Không dứt hết, cõi chúng sinh dứt hết, Nghiệp của chúng sinh dứt hết, Phiền Não của chúng sinh dứt hết thì sự cúng dường của Ta mới hết. Nhưng cõi Hư Không cho đến Phiền Não không có dứt hết cho nên sự cúng dường của Ta không có cùng tận. Niệm niệm nối tiếp nhau không có gián đoạn, Nghiệp thân, miệng, ý không có mệt chán.

_ Lại nữa Thiện Nam Tử! Nói Sám trừ các nghiệp chướng. Bồ Tát tự nhớ “Ta ở trong vô thủy kiếp quá khứ, do Tham Sân Si, phát thân miệng ý, làm các nghiệp ác vô lượng vô biên. Nếu nghiệp ác này có Thể Tướng thì tận cõi Hư Không cũng chẳng thể dung chứa nổi. Nay Ta đều dùng ba nghiệp trong sạch ở khắp trước mặt tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát trong các cõi như hạt bụi cực nhỏ trong Pháp Giới, thành Tâm sám hối, sau đó chẳng dám làm nữa, luôn trụ tất cả Công Đức của Tịnh Giới. Như vậy cõi Hư Không dứt hết, cõi chúng sinh dứt hết, Nghiệp của chúng sinh dứt hết, Phiền Não của chúng sinh dứt hết thì sự Sám Hối của Ta mới hết. Nhưng cõi Hư Không cho đến Phiền Não của chúng sinh không có dứt hết cho nên sự Sám Hối của Ta không có cùng tận. Niệm niệm nối tiếp nhau không có gián đoạn, Nghiệp thân, miệng, ý không có mệt chán.

_ Lại nữa Thiện Nam Tử! Nói tùy vui các Công Đức. Hết thảy tận cõi Hư Không trong Pháp Giới, chư Phật Như Lai như số hạt bụi cực nhỏ của tất cả cõi Phật ba đời khắp mười phương, từ lúc mới phát Tâm, vì Nhất Thiết Trí (Sarva-jñā), siêng tu nhóm Phước, chẳng tiếc thân mệnh, trải qua số Kiếp như số hạt bụi cực nhỏ của cõi Phật nhiều đến nỗi chẳng thể nói chẳng thể nói. Trong mỗi một Kiếp, buông bỏ số đầu, mắt, tay, chân như số hạt bụi cực nhỏ của cõi Phật nhiều đến nỗi chẳng thể nói chẳng thể nói. Như vậy, tất cả Khổ Hạnh (Duḥkha-caryā) khó hành, viên mãn mọi loại Ba La Mật Môn (Prajña-pāramita-mukha), chứng nhập mọi loại Trí Địa (Jñāna-bhūmi) của Bồ Tát, thành tựu Vô Thượng Bồ Đề (Anuttarā-samyaksaṃbuddhi) với Bát Niết Bàn (Parinirvāṇa), chia bày Xá Lợi (Śarīra) của chư Phật….hết thảy căn lành, Ta đều tùy vui. Với hết thảy Công Đức của tất cả chủng loại sinh theo bốn cách thuộc sáu nẻo trong tất cả Thế Giới khắp mười phương, cho đến (Công Đức) nhỏ như một hạt bụi thì Ta đều tùy vui. Hết thảy Công Đức của tất cả Thanh Văn (Śrāvaka) với Bích Chi Phật (Pratyeka-buddha), bậc Hữu Học (Śaikṣa), bậc Vô Học (Aśaikṣa) trong ba đời ở khắp mười phương, thì Ta Đều tùy vui. Công đức rộng lớn của tất cả Bồ Tát đã tu vô lượng Khổ Hạnh khó hành, chí cầu Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề, thì ta đều tùy vui. Như vậy cõi Hư Không dứt hết, cõi này của Ta dứt hết, Nghiệp của chúng sinh dứt hết, Phiền Não của chúng sinh dứt hết, nhưng sự tùy vui này của Ta không có cùng tận. Niệm niệm nối tiếp nhau không có gián đoạn, Nghiệp thân miệng ý không có mệt chán.

_ Lại nữa Thiện Nam Tử! Nói thỉnh chuyển bánh xe Pháp. Hết thảy tận cõi Hư Không trong Pháp Giới, bên trong hạt bụi cực nhỏ của tất cả cõi Phật ba đời khắp mười phương, mỗi mỗi đều có số cõi Phật rộng lớn như số hạt bụi cực nhỏ của cõi Phật nhiều đến nỗi chẳng thể nói chẳng thể nói. Trong mỗi một cõi, niệm niệm có tất cả chư Phật thành Đẳng Chính Giác như số hạt bụi cực nhỏ của cõi Phật nhiều đến nỗi chẳng thể nói chẳng thể nói, đều có tất cả Hải Hội của Bồ Tát vây quanh. Rồi Ta đều dùng mọi loại phương tiện của Nghiệp thân miệng ý ân cần khuyến thỉnh chuyển bánh xe Pháp màu nhiệm. Như vậy cõi Hư Không dứt hết, cõi chúng sinh dứt hết, Nghiệp của chúng sinh dứt hết, Phiền Não của chúng sinh dứt hết, nhưng sự thường khuyến thỉnh tất cả chư Phật chuyển bánh xe Chính Pháp của Ta không có cùng tận. Niệm niệm nối tiếp nhau không có gián đoạn, Nghiệp thân miệng ý không có mệt chán.

_ Lại nữa Thiện Nam Tử! Nói thỉnh Phật trụ ở đời. Hết thảy tận cõi Hư Không trong Pháp Giới, các Phật Như Lai như số hạt bụi cực nhỏ của tất cả cõi Phật ba đời khắp mười phương, sắp muốn hiện bày Bát Niết Bàn (Parinirvāṇa: Nhập vào Niết Bàn) với các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên, bậc Hữu Học, bậc Vô Học cho đến tất cả các Thiện Tri Thức (Kalyāṇa-mitra)….Ta đều khuyến thỉnh đừng vào Niết Bàn, trải qua số Kiếp như số hạt bụi cực nhỏ của tất cả cõi Phật, vì muốn lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Như vậy cõi Hư Không dứt hết, cõi chúng sinh, Nghiệp của chúng sinh dứt hết, Phiền Não của chúng sinh dứt hết, nhưng sự Khuyến Thỉnh này của Ta không có cùng tận. Niệm niệm nối tiếp nhau không có gián đoạn, Nghiệp thân miệng ý không có mệt chán.

_ Lại nữa Thiện Nam Tử! Nói thường tùy học theo Phật. Như Thế Giới Sa Bà (Sahā-loka-dhātu) này, Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana-tathāgata) từ lúc mới phát Tâm, tinh tiến chẳng lùi, dùng số thân mệnh nhiều đến nỗi chẳng thể nói chẳng thể nói, đề làm Bố Thí (Dāna), lột da làm giấy, bẻ xương làm bút, trích máu làm mực…viết chép Kinh, Điển Tích như núi Tu Di. Vì tôn trọng Pháp cho nên chẳng tiếc thân mệnh… huống chi là địa vị vua chúa, thành ấp, thôn xóm, cung điện, vườn rừng, tất cả thứ có được…với mọi loại Khổ Hạnh khó hành, cho đến ở dưới gốc cây thành Đại Bồ Đề hiện bày mọi loại Thần Thông, dấy lên mọi loại biến hóa, hiện mọi loại thân Phật ở trong mọi loại Chúng Hội. Hoặc ở Đạo Trường Chúng Hội của tất cả các Đại Bồ Tát. Hoặc ở Đạo Trường Chúng Hội của Thanh Văn với Bích Chi Phật. Hoặc ở Đạo Trường Chúng Hội của Chuyển Luân Thánh Vương, Tiểu Vương Quyến Thuộc. Hoặc ở Đạo Trường Chúng Hội của Sát Lợi với Bà La Môn, Trưởng Giả, Cư Sĩ. Hoặc ở Đạo Trường Chúng Hội của tám Bộ Trời Rồng, Người, Phi Nhân. Ở trong mọi loại Chúng Hội như vậy, dùng âm viên mãn như tiếng sấm lớn, tùy theo sự ưa thích ham muốn của họ, thành thục chúng sinh…cho đến hiện bày nhập vào Niết Bàn. Như vậy tất cả, Ta đều tùy học như Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na ngày nay. Như vậy cõi Hư Không dứt hết, cõi chúng sinh, Nghiệp của chúng sinh dứt hết, Phiền Não của chúng sinh dứt hết, nhưng sự tùy học này của Ta không có cùng tận. Niệm niệm nối tiếp nhau không có gián đoạn, Nghiệp thân miệng ý không có mệt chán.

_ Lại nữa Thiện Nam Tử! Nói luôn thuận theo chúng sinh là: Tận cõi Hư Không trong Pháp Giới, mọi loài sai biệt của hết thảy chúng sinh trên bờ dưới nước ở mười phương là loài sinh từ trứng (Aṇḍaja-yoni: noãn sinh), loài sinh từ bào thai (jarāyujā-yoni: thai sinh), loài sinh từ hơi ẩm thấp của đất ẩm ướt (Saṃsvedajā-yoni: thấp sinh), loài sinh từ sự biến hóa (Upapādukā-yoni: hóa sinh). Hoặc có loài nương dựa vào đất nước lửa gió mà sinh ra. Hoặc có loài nương dựa vào hư không với các cây cỏ mà sinh ra. Mọi thứ sinh loại (tất cả vật có sinh mệnh, hay vạn vật), mọi thứ sắc thân, mọi thứ hình trạng, mọi thứ tướng mạo, mọi thứ thọ lượng (sự dài ngắn của tuổi thọ), mọi thứ tộc loại (loài giống), mọi thứ danh hiệu, mọi thứ Tâm Tính, mọi thứ Tri Kiến, mọi thứ Dục Lạc (ham muốn ưa thích), mọi thứ Ý Hành (tư tưởng hành vi), mọi thứ uy nghi, mọi thứ quần áo, mọi thứ thức ăn uống… ở trong mọi loại  thôn xóm, dinh cơ, làng mạc, thành ấp, cung điện…cho đến tất cả tám Bộ Trời Rồng, hàng người, Phi Nhân…loài không có chân, loài có hai chân, loài có bốn chân, loài có nhiều chân, loài có hình sắc, loài không có hình sắc, loài có tri giác (tưởng), loài không có tri giác (vô tưởng), loài chẳng phải không có tri giác (phi hữu tưởng)…..loài của nhóm như vậy thì Ta đều đối với loài ấy tùy thuận mà chuyển. Dùng mọi thứ phụng sự, mọi thứ cúng dường như kính yêu cha mẹ, như cung phụng Sư Trưởng với A La Hán (Arhat) cho đến Như Lai…đều ngang bằng không có khác. Đối với các loài bị bệnh khổ thì Ta vì họ làm vị thầy thuốc giỏi (lương y), đối với kẻ lạc đường thì chỉ bày cho họ con đường chính đúng, ở trong đêm tối thì vì họ mà làm ánh sáng, đối với người nghèo túng thì khiến cho họ được Trượng Tạng (chỗ nương dựa).

Bồ Tát dùng sự bình đẳng như vậy làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tại sao thế? Nếu Bồ Tát hay tùy thuận chúng sinh, tức là tùy thuận cúng dường chư Phật. Nếu đối với chúng sinh mà tôn trọng phụng sự, tức là tôn trọng phụng sự Như Lai. Nếu khiến cho chúng sinh nảy sinh sự vui vẻ, ắt khiến cho tất cả Như Lai vui vẻ. Tại sao thế? Vì chư Phật Như Lai dùng Tâm Đại Bi (Mahā-kāruṇa-citta) làm Thể, cho nên nhân vào chúng sinh mà dấy lên Đại Bi (Mahā-kāruṇa), nhân vào Đại Bi mà sinh ra Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta), nhân vào Tâm Bồ Đề mà thành Đẳng Chính Giác (Samyaksaṃ-buddhi). Ví như trong chốn sa mạc hoang vắng có cây vua to lớn (đại thụ vương), nếu gốc rễ được thấm nước thì cành lá hoa quả thảy đều xum xuê tươi tốt. Cây vua Bồ Đề (Bồ Đề thụ vương) ở chốn hoang mạc sinh tử cũng lại như vậy, tất cả chúng sinh là gốc rễ của cây, chư Phật Bồ Tát là hoa quả. Dùng nước Đại Bi làm lợi ích cho chúng sinh, ắt hay thành tựu hoa quả Trí Tuệ của chư Phật Bồ Tát. Tại sao thế? Nếu các Bồ Tát dùng nước Đại Bi làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, ắt hay thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Anuttarā-samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác). Chính vì thế cho nên Bồ Đề (Bodhi) bám dính vào chúng sinh, nếu không có chúng sinh thì tất cả Bồ Tát cuối cùng chẳng thể thành Vô Thượng Chính Giác (Anuttarāsamyaksaṃbuddha: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác).

Này Thiện Nam Tử! Ông đối với Nghĩa này, nên hiểu như vậy. Do đối với chúng sinh, dùng Tâm bình đẳng, ắt hay thành tựu viên mãn Đại Bi. Dùng Tâm Đại Bi tùy theo chúng sinh, ắt hay thành tựu cúng dường Như Lai. Bồ Tát tùy thuận chúng sinh như vậy. Nếu cõi Hư Không dứt hết, cõi chúng sinh, Nghiệp của chúng sinh dứt hết, Phiền Não của chúng sinh dứt hết, nhưng sự tùy thuận này của Ta không có cùng tận. Niệm niệm nối tiếp nhau không có gián đoạn, Nghiệp thân miệng ý không có mệt chán.

_ Lại nữa Thiện Nam Tử! Nói Hồi hướng đều khắp cả. Từ lúc bắt đầu lễ bái cho đến tùy thuận… hết thảy Công Đức thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong tận cõi Hư Không của Pháp Giới. Nguyện khiến cho tất cả chúng sinh thường được an vui, không có các bệnh khổ, muốn thực hành Pháp ác thảy đều chẳng thành, Nghiệp lành đã tu đều mau thành tựu, đóng chặt tất cả cánh cửa của nẻo ác, mở bày con đường chính đúng của Người, Trời, Niết Bàn. Nếu các chúng sinh do gom chứa các nghiệp ác, cho nên chiêu cảm tất cả quả khổ rất nặng thì Ta đều nhận thay cho họ, khiến cho chúng sinh ấy đều được giải thoát, cuối cùng thành tựu Vô Thượng Bồ Đề (Anuttarabodhi:  Cảnh giới giác ngộ tối cao). Bồ Tát  đã tu Hồi Hướng như vậy. Nếu cõi Hư Không dứt hết, cõi chúng sinh, Nghiệp của chúng sinh dứt hết, Phiền Não của chúng sinh dứt hết, nhưng sự hồi hướng này của Ta không có cùng tận. Niệm niệm nối tiếp nhau không có gián đoạn, Nghiệp thân miệng ý không có mệt chán.

Này Thiện Nam Tử! Đấy là mười loại Đại Nguyện đầy đủ viên mãn của Bồ Tát Ma Ha Tát. Nếu các vị Bồ Tát đối với Đại Nguyện này, tùy thuận, hướng vào ắt hay thành tựu tất cả chúng sinh, ắt hay tùy thuận A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác), ắt hay thành đủ các biển Hạnh Nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Chính vì thế cho nên Thiện Nam Tử ! Ông đối với Nghĩa này, nên biết như vậy.

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện đem bảy báu thượng diệu trong tất cả Thế Giới nhiều như số hạt bụi cực nhỏ trong vô lượng vô số cõi Phật chẳng thể nói chẳng thể nói, tràn đầy khắp mười phương với các thứ an vui tối thắng của Người, Trời… bố thí cho hết thảy chúng sinh của ngần ấy Thế Giới, cúng dường tất cả chư Phật Bồ Tát của ngần ấy Thế Giới, trải qua số kiếp như số hạt bụi nhỏ của ngần ấy cõi Phật, nối tiếp nhau chẳng gián đoạn thì Công Đức đã được, nếu đem so sánh với Công Đức có được của người nghe Nguyện Vương này một lần qua lỗ tai thời Công Đức lúc trước, trăm phần chẳng theo kịp một phần, ngàn phần chẳng theo kịp một phần, cho đến Ưu Ba Ni Sa Đà phần cũng chẳng theo kịp một phần.

Hoặc lại có người dùng Tâm tin sâu, đối với Đại Nguyện này, thọ trì đọc tụng cho đến viết chép một bài Kệ bốn câu, ắt hay mau trừ diệt năm tội Vô Gián. Hết thảy nhóm bệnh Thân Tâm của Thế Gian, mọi loại khổ não, cho đến tất cả nghiệp ác nhiều như số hạt bụi cực nhỏ của cõi Phật đều được tiêu trừ. Tất cả quân Ma, Dạ Xoa (Yakṣa), La Sát (Rākṣasa), hoặc Cưu Bàn Trà (Kuṃbhaṇḍa), hoặc Tỳ Xá Xà (Piśāca), hoặc hàng Bộ Đa (Bhūta), các Quỷ Thần ác uống máu ăn thịt thảy đều xa lìa, hoặc có cơ hội sẽ phát Tâm gần gũi bảo vệ. Thế nên nếu người tụng Nguyện này thì đi trong Thế Gian không có chướng ngại, như mặt trăng ở trong hư không ló ra khỏi đám mây mù, là điều mà chư Phật Bồ Tát đã khen ngợi, tất cả Người Trời đều nên lễ kính, tất cả chúng sinh đều nên cúng dường. Kẻ trai lành này khéo được thân người viên mãn, hết thảy Công Đức của Phổ Hiền, chẳng bao lâu sẽ như Phổ Hiền Bồ Tát, mau được thành tựu sắc thân vi diệu, đầy đủ 32 tướng của Đại Trượng Phu. Nếu sinh vào cõi Người, cõi Trời thì ngay tại nơi sinh ra thường ở trong dòng tộc thù thắng, đầy hay phá hoại tất cả nẻo ác, đều hay xa lìa tất cả bạn ác, đều hay chế phục tất cả Ngoại Đạo, đều hay giải thoát tất cả phiền não như vua Sư Tử tồi phục muông thú, xứng đáng nhận sự cúng dường của tất cả chúng sinh.

Lại nữa, khi người ấy lâm bệnh sắp chết thời Sát Na (Kṣana) cuối cùng, tất cả các Căn (Indriya) thảy đều tan hoại, tất cả Thân Thuộc thảy đều xa lìa, tất cả Uy Thế thảy đều lui mất. Phụ Tướng, Đại Thần, cung thành, bên trong bên ngoài, voi, ngựa, xe cộ, châu báu, kho tàng… như vậy tất cả, không có thứ gì có thể đem theo. Chỉ có Nguyện Vương này chẳng hề xa lìa, ở tất cả Thời dẫn lối trước mặt người ấy, trong một Sát Na liền được sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī). Đến xong, liền thấy Đức Phật A Di Đà (Amitābha), Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi (Maṃjuśrī), Bồ Tát Phổ Hiền (Samantabhadra), Bồ Tát Quán Tự Tại (Avalokiteśvara), Bồ Tát Di Lặc (Maitreya)…Các vị Bồ Tát này có sắc tướng đoan nghiêm, đầy đủ Công Đức cùng nhau vây quanh, người ấy tự thấy mình sinh trong hoa sen, được Đức Phật Thọ Ký (Vyākaraṇa). Được Thọ Ký xong, trải qua vô số trăm ngàn vạn ức na do tha Kiếp, ở các Thế Giới nhiều đến nỗi chẳng thể nói chẳng thể nói tại khắp mười phương, dùng sức Trí Tuệ tùy theo Tâm của chúng sinh mà làm lợi ích, chẳng bao lâu sẽ ngồi ở Bồ Đề Đạo Trường (Bodhimaṇḍa) giáng phục quân Ma (Māra), thành Đẳng Chính Giác, chuyển bánh xe Pháp màu nhiệm, hay khiến cho chúng sinh trong Thế Giới nhiều như số hại bụi cực nhỏ của cõi Phật, phát Tâm Bồ Đề, tùy theo căn tính của họ mà giáo hóa thành thục, cho đến tận biển Kiếp vị lai, rộng hay làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.

Này Thiện Nam Tử! Các chúng sinh ấy, hoặc nghe hoặc tin Đại Nguyện Vương này, rồi thọ trì đọc tụng, rộng vì người khác nói thì hết thảy Công Đức trừ Phật Thế Tôn ra, còn lại không có ai biết được. Chính vì thế cho nên các ngươi nghe Nguyện Vương này, đừng sinh niệm nghi ngờ, cần phải thọ nhận kỹ lưỡng. Nhận xong thì hay đọc, đọc xong thì hay tụng, tụng xong thì hay trì cho đến viết chép, rộng vì người khác nói. Các nhóm người đấy ở trong một Niệm đều được thành tựu hết thảy Hạnh Nguyện. Nhóm Phước đã được, nhiều vô lượng vô biên. Hay đối với Phiền Não ở trong biển khổ to lớn, cứu giúp chúng sinh khiến cho kẻ ấy được lìa khỏi, đều được sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī) của Đức Phật A Di Đà (Amitābha-buddha: Vô Lượng Quang Phật)”.

Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tuyên bố Nghĩa này một lần nữa nên quán khắp mười phương, rồi nói Kệ rằng:

_ “Trong hết thảy mười phương Thế Giới
Tất cả Nhân Sư Tử (Nṛsiṃha) ba đời
Tôi dùng thân miệng ý trong sạch
Tất cả lễ khắp, không dư sót

_ Sức uy thần Hạnh Nguyện Phổ Hiền
Hiện khắp trước mặt các Như Lai
Một Thân lại hiện vô số Thân
Mỗi mỗi lễ khắp vô số Phật

_ Trong một hạt bụi, vô số Phật
Đều ở trong Hội chúng Bồ Tát
Bụi Pháp Giới không tận, cũng thế
Tin sâu chư Phật đều tràn đầy
Đều dùng tất cả biển âm thanh
Phát ra Diệu Ngôn Từ không tận
Tận hết các Kiếp đời vị lai
Đọc biển Công Đức sâu của Phật
Đem các vòng hoa đẹp tối thắng
Kỹ nhạc, hương xoa bôi, dù lọng
Vật rất trang nghiêm của Như Lai
Tôi đem cúng dường các Như Lai

_Quần áo tối thắng, hương tối thắng
Hương bột, hương đốt với đèn đuốc
Mỗi mỗi đều như núi Diệu Cao (Sumeru: núi Tu Di)
Tôi đều cúng dường các Như Lai
_ Tôi dùng Tâm thắng giải rộng lớn
Tin sâu tất cả Phật ba đời
Đều dùng sức Hạnh Nguyện Phổ Hiền
Cúng dường khắp cả các Như Lai.

_ Xưa, Tôi đã gây bao Nghiệp ác
Đều do Vô Thủy tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Tất cả, nay Tôi đều Sám Hối

_ Mười phương: tất cả các chúng sinh
Nhị Thừa, Hữu Học (Śaikṣa) với Vô Học (Aśaikṣa)
Tất cả Như Lai (Tathāgata) với Bồ Tát (Bodhisatva)
Hết thảy Công Đức, đều tùy vui

_ Mười phương: hết thảy Thế Gian Đăng (Loka-dīpa)
Bậc mới vừa thành tựu Bồ Đề (Bodhi)
Nay tôi, tất cả đều Khuyến Thỉnh
Chuyển bánh xe Pháp diệu vô thượng

_ Chư Phật nếu muốn bày Niết Bàn (Nirvāna)
Tôi đều chí thành xin khuyến thỉnh
Nguyện xin trụ lâu vô số Kiếp
Lợi lạc tất cả các chúng sinh

_ Hết thảy Phước: lễ tán, cúng dường
Thỉnh Phật trụ đời chuyển Pháp Luân
Tùy vui, Sám Hối các căn lành
Hồi Hướng chúng sinh với Phật Đạo (Buddha-mārga)
Tôi tùy học theo các Như Lai
Tu tập Phổ Hiền: Hạnh viên mãn
Cúng dường các Như Lai quá khứ
Cùng với mười phương Phật hiện tại
Tất cả Thiên Nhân Sư (Śāstā-deva-manuṣyāṇāṃ) vị lai
Tất cả Ý Lạc đều viên mãn
Tôi nguyện theo học khắp ba đời
Mau được thành tựu Đại Bồ Đề (Mahā-bodhi)

_ Hết thảy các cõi nước mười phương
Rộng lớn trong sạch trang nghiêm đẹp
Chúng Hội vây quanh các Như Lai
Đều ở dưới cây vua Bồ Đề (Bồ Đề thụ vương)
Hết thảy các chúng sinh mười phương
Nguyện lìa lo khổ, thường an vui
Đắc được Pháp vi diệu thâm sâu
Diệt hết Phiền Não, không dư sót

_ Tôi vì Bồ Đề, khi tu hành
Trong tất cả nẻo, thành Túc Mệnh
Thường được xuất gia, tu hành Giới (Śīla)
Không dơ, không phá, không xuyên rỉ

_ Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dạ Xoa (Yakṣa), Cưu Bàn Trà (Kuṃbhaṇḍa)
Cho đến loài Người (Manuṣya) với Phi Nhân (Amanuṣya)
Hết thảy ngôn ngữ của chúng sinh
Đều dùng các Âm mà nói Pháp (Dharma)

_ Siêng tu Ba La Mật (Pāramitā) trong sạch
Luôn chẳng quên mất Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta)
Diệt trờ Chướng dơ, không dư sót
Tất cả Diệu Hạnh đều thành tựu

_ Nơi các Hoặc Nghiệp (nghiệp mê lầm) với cảnh Ma (Māra-viṣaya)
Trong nẻo Thế Gian, được giải thoát
Giống như hoa sen chẳng dính nước
Cũng như Nhật (mặt trời) Nguyệt (mặt trăng) chuyển trên không
Đều trừ các khổ trong đường ác
Ban cho tất cả chúng sinh vui
Như vậy trải qua vô số Kiếp
Mười phương lợi ích, luôn không tận.

_ Tôi thường tùy thuận các chúng sinh
Tận tất cả Kiếp đời vị lai
Luôn tu Hạnh Phổ Hiền rộng lớn
Viên mãn Đại Bồ Đề vô thượng

_ Hết thảy người cùng Tôi đồng Hạnh
Ở tất cả chốn, đồng tập hội
Nghiệp thân miệng ý đều ngang bằng
Tất cả Hạnh Nguyện, đồng tu học

_ Các Thiện Tri Thức giúp cho tôi
Vì Tôi hiển bày Hạnh Phổ Hiền
Thường nguyện cùng tôi đồng Tập Hội
Thường sinh Tâm vui vẻ với Tôi

_ Nguyện thường diện kiến các Như Lai
Với Chúng Phật Tử vây chung quanh
Nơi ấy bày Cúng Dường rộng lớn
Tận Kiếp vị lai không mệt chán.

_ Nguyện trì Pháp vi diệu của Phật
Hiển sáng tất cả Hạnh Bồ Đề
Đạo Phổ Hiền trong sạch rốt ráo
Tận Kiếp vị lai thường tu tập

_ Tôi ở trong tất cả các cõi
Đã tu Phước, Trí không cùng tận
Định, Tuệ, Phương Tiện với Giải Thoát
Được Tạng Công Đức không cùng tận

_Trong hạt bụi có vô số cõi
Mỗi cõi có Phật khó nghĩ bàn
Mỗi một Phật ở trong Chúng Hội
Tôi thấy luôn diễn Hạnh Bồ Đề (bodhi-caryā)

_ Tận khắp các biển cõi mười phương
Mỗi đầu lông có biển ba đời
Biển Phật cùng với biển quốc thổ
Tôi tu hành khắp qua biển Kiếp

_ Các Như Lai nói lời trong sạch
Một lời đủ mọi biển âm thanh
Tùy âm ưa thích của chúng sinh
Mỗi mỗi chảy vào biển Biện Tài

_ Tất cả các Như Lai ba đời
Nơi biển ngôn ngữ không tận kia
Luôn chuyển Lý Thú, Diệu Pháp Luân
Nhờ sức Trí sâu, Tôi vào khắp

_ Tôi hay thâm nhập đời vị lai
Tận tất cả Kiếp làm một niệm
Hết thảy tất cả Kiếp ba đời
Làm bờ một niệm, Tôi đều vào

_ Tôi ở một niệm thấy ba đời
Hết thảy tất cả Nhân Sư Tử
Cũng thường vào trong cảnh giới Phật
Sức uy thần như huyễn giải thoát

_ Ở trong một đầu lông cực nhỏ
Hiện ra cõi Trang Nghiêm ba đời
Mười phương vô số các đầu lông
Tôi đều thâm nhập để trang nghiêm

_ Hết thảy Chiếu Thế Đăng vị lai
Thành Đạo chuyển Pháp, độ muôn loài (quần hữu: chúng sinh hay vạn vật)
Việc Phật rốt ráo, bày Niết Bàn
Tôi đều đi đến để gần gũi

_ Sức Thần Thông mau chóng vòng khắp
Sức Phổ Môn vào khắp Đại Thừa
Sức Trí Hạnh tu khắp Công Đức
Sức Đại Từ, Uy Thần che khắp
Sức Tịnh khắp, trang nghiêm Thắng Phước
Sức Trí Tuệ không dính không dựa
Sức Định, Tuệ, Phương Tiện, Uy Thần
Sức hay gom chứa khắp Bồ Đề
Sức thanh tịnh tất cả căn lành
Sức tồi diệt tất cả phiền não
Sức giáng phục tất cả các Ma
Sức viên mãn các Hạnh Phổ Hiền
Khắp hay nghiêm tịnh biển các cõi
Giải thoát tất cả biển chúng sinh
Khắp hay phân biệt biển các Pháp
Hay vào sâu trong biển Trí Tuệ

_ Khắp hay thanh tịnh biển các Hạnh
Viên mãn tất cả biển các Nguyện
Gần gũi cúng dường biển chư Phật
Tu hành không mệt qua biển Kiếp

_ Tất cả các Như Lai ba đời
Bồ Đề tối thắng, các Hạnh Nguyện
Tôi đều cúng dường, tu viên mãn
Dùng Hạnh Phổ Hiền ngộ Bồ Đề

_ Tất cả Như Lai có con trưởng
Danh hiệu ấy là Phổ Hiền Tôn (Samanta-bhadra-nātha)
Nay Tôi hồi hướng các căn lành
Nguyện các Trí Hạnh giống vị ấy

_ Nguyện thân miệng ý luôn trong sạch
Các Hạnh, cõi nước cũng như thế
Trí Tuệ như vậy, hiệu Phổ Hiền
Nguyện Tôi ngang bằng với vị ấy

_ Tôi vì Tịnh khắp Hạnh Phổ Hiền
Đại Nguyện của Văn Thù Sư Sợi
Đủ sự nghiệp ấy, không dư sót
Đến Kiếp vị lai không mỏi mệt

_ Điều Tôi tu hành không có lượng
Đắc được vô lượng các Công Đức
An trụ trong vô lượng các Hạnh
Thấu đạt tất cả sức Thần Thông

_ Trí dũng mãnh của ngài Văn Thù
Tuệ Hạnh của Phổ Hiền cũng thế
Nay Tôi hồi hướng các căn lành
Tùy theo các Ngài, thường tu học

_ Chư Phật ba đời đã khen ngợi
Các Đại Nguyện tối thắng như vậy
Nay Tôi hồi hướng các căn lành
Được Hạnh thù thắng của Phồ Hiền

_ Nguyện khi Tôi sắp sửa lâm chung
Trừ hết tất cả các chướng ngại
Nhìn thấy Đức Phật A Di Đà
Liền được sinh về cõi An Lạc (Sukha-vatī)
Nay Tôi sinh về nước ấy xong
Hiện tiền thành tựu Đại Nguyện này
Tất cả tròn đầy, không dư sót
Lợi lạc tất cả cõi chúng sinh
Chúng Hội Phật ấy đều thanh tịnh
Tôi thời sinh ở sen thù thắng
Nhìn thấy Như Lai Vô Lượng Quang (Amitābha)
Hiện tiền trao Tôi Bồ Đề Ký
Được Như Lai ấy thọ ký xong
Hóa Thân vô số trăm câu chi
Sức Trí rộng lớn khắp mười phương
Lợi khắp tất cả cõi chúng sinh
Cho đến Hư Không, Thế Giới hết
Chúng sinh với Nghiệp, Phiền Não hết
Như vậy tất cả không dứt hết
Nguyện của Tôi luôn không cùng tận

_ Mười phương hết thảy vô biên cõi
Trang nghiêm mọi báu cúng Như Lai
Tối thắng, an vui cho Người Trời
Trải qua vô số Kiếp cúng thí
Nếu người đối với Thắng Nguyện Vương
Một lần qua tai, sinh tin tưởng
Cầu Thắng Bồ Đề, Tâm khao khát
Được Thắng Công Đức hơn việc trước (việc cúng thí)
Liền thường xa lìa Tri Thức ác
Lìa hẳn tất cả các đường ác
Mau thấy Như Lai Vô Lượng Quang
Đủ Hạnh tối thắng của Phổ Hiền
Người này khéo được sống dài lâu (thắng thọ mệnh)
Người này khéo sinh trong cõi người
Người này chẳng lâu sẽ thành tựu
Như Hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát
Xưa kia không có sức Trí Tuệ
Làm điều cực ác, năm Vô Gián
Tụng Phổ Hiền Đại Nguyện Vương này
Một niệm mau chóng đều tiêu diệt
Tộc Tính, chủng loại với dung sắc (dung mạo thần sắc)
Tướng tốt, Trí Tuệ đều viên mãn
Các Ma, Ngoại Đạo chẳng thể phá
Làm nơi cúng dường của ba cõi
Mau đến Bồ Đề Đại Thụ Vương
Ngồi xong, giáng phục các chúng Ma
Thành Đẳng Chính Giác chuyển Pháp Luân (Dharma-cakra)
Lợi khắp tất cả các Hàm Thức (Satva: chúng sinh)

_ Nếu người đối với Nguyện Phổ Hiền
Đọc tụng, thọ trì với diễn nói
Quả Báo chỉ Phật hay chứng biết
Quyết định được Đạo Thắng Bồ Đề

_ Nếu người tụng Nguyện Phổ Hiền này
Tôi nói chút ít phần căn lành
Một niệm, tất cả đều tròn đủ
Thành tựu Nguyện chúng sinh trong sạch

_ Phổ Hiền Thù Thắng Hạnh của Tôi
Vô biên Thắng Phước đều hồi hướng
Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm
Mau về cõi Phật Vô Lượng Quang”

Khi ấy Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát ở trước mặt Đức Như Lai nói Phổ Hiền Quảng Đại Nguyện Vương Thanh Tịnh Kệ này xong, thời Thiện Tài Đồng Tử mừng rỡ vô lượng, tất cả Bồ Tát đều rất vui vẻ, Đức Như Lai khen rằng: “Lành thay! Lành thay!”

Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng với các bậc Thánh, Bồ Tát Ma Ha Tát diễn nói Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Thắng Pháp Môn như vậy, thời Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Maṃjuśrī-bodhisatva) là bậc Thượng Thủ (Paramukha) của các vị Đại Bồ Tát với sáu ngàn vị Tỳ Khưu đã thành thục. Di Lặc Bồ Tát (Maitrya-bodhisatva) là bậc Thượng Thủ của tất cả các vị Đại Bồ Tát trong đời Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa). Vô Cấu Phổ Hiền Bồ Tát (Amala-samanta-bhadra-bodhisatva) là bậc Thượng Thủ của các vị Đại Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ Trụ Quán Đỉnh Vị với khắp cả mọi loại Thế Giới ở mười phương khác đi đến tập hội, các chúng Bồ Tát Ma Ha Tát nhiều như số hạt bụi cực nhỏ trong biển tất cả cõi. Đại Trí Xá Lợi Phất (Śāri-putra), Ma Ha Mục Kiền Liên (Mahā-maudgalyāyana) là bậc Thượng Thủ của các vị Đại Thanh Văn (Mahā-śravaka) kèm với các Người, Trời, tất cả Thế Chủ (Lokādhipati). Hàng Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dạ Xoa (Yakṣa), Càn Thát Bà (Ghandharva), A Tu La (Asura), Ca Lâu La (Garuḍa), Khẩn Na La (Kiṃnara), Ma Hầu La Già (Mahoraga), Người (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuṣya), tất cả Đại Chúng…nghe điều Đức Phật đã nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI
PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN
_Hết_

“Nẵng mô hát la đát na đa la dạ gia. Khư la khư la, câu trụ câu trụ, ma la ma la, hổ la hồng, hạ hạ, tô đát noa, hồng phát, mạn noa, sa bà ha”

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧_ 𑖏𑖨  𑖏𑖨, 𑖎𑖲𑖘𑖿𑖘  𑖎𑖲𑖘𑖿𑖘, 𑖤𑖩  𑖤𑖩, 𑖮𑖿𑖨𑖳𑖽  𑖮𑖳𑖽  𑖮  𑖮, 𑖭𑖲𑖝𑖡𑖲  𑖮𑖳𑖽  𑖣𑖘𑖿, 𑖦𑖜𑖿𑖚  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

*) Namo ratna-trayāya_ Khara  khara, kuṭṭa  kuṭṭa, bala  bala, hrūṃ  hūṃ  ha  ha, sutanu  hūṃ  phaṭ, maṇḍa  svāhā