Phật Nói Kinh A Di Đà
(Phật Thuyết A Di Đà Kinh)
Hán dịch: Diêu Tần Quy Tư Tam Tạng Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2014

 

Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Pháp Sám hối Tịnh Độ.

Ca ngợi hương.

Lư hương mới đốt.
Cõi Pháp được thơm.
Hội lớn các Phật từ xa đều biết.
Tùy xứ kết mây lành.
Thành ý Đức lớn.
Các Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hương Giới, hương Định và hương Tuệ.
Hương Giải thoát, Giải thoát Thấy biết.
Đài mây quang sáng khắp Cõi Pháp.
Cúng dưỡng trước Tam Bảo mười phương.

Nam mô Hương Cúng Dưỡng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả Phật Pháp Tăng Ba Đời, thường ở khắp cả khoảng không Cõi Pháp mười phương.

Nguyện mây hương hoa này.
Đầy khắp cõi mười phương.
Mỗi một các đất Phật.
Vô lượng hương trang nghiêm.
Đầy đủ Đạo Bồ Tát.
Thành công hương Như Lai.

Ca ngợi Như Lai.

Thân sắc Như Lai đẹp.
Thế gian không sánh bằng.
Không nghĩ bàn tính toán.
Vì thế nay đỉnh lễ.
Sắc Như Lai vô tận.
Trí tuệ cũng như thế.
Tất cả Pháp thường ở.
Vì thế Con Về theo.
Trí lớn lực nguyện lớn.
Rộng độ thoát chúng sinh.
Giúp bỏ thân Phiền não.
Sinh Nước sạch mát đó.
Con nay ba Nghiệp sạch.
Về theo lễ ca ngợi.
Nguyện cùng các chúng sinh.
Cùng sinh Nước An Lạc.

Yểm. Phạ nhật la vật.

Nam mô Thích Ca Như Lai rộng khen Nước Cực Lạc, Nghìn trăm trăm triệu Thân biến hóa, các Phật đầy khắp Cõi Pháp.

Nam mô A Di Đà Như Lai, Đất sạch Thường Tịch Quang, Thân Pháp đẹp Thanh tịnh, các Phật đầy khắp Cõi Pháp.

Nam mô A Di Đà Như Lai, Đất Thực Báo Trang Nghiêm, Thân lớn Tướng như bụi trần, các Phật đầy khắp Cõi Pháp.

Nam mô A Di Đà Như Lai, Đất Phương tiện Thánh ở, Thân nghiêm Tướng Giải thoát, các Phật đầy khắp Cõi Pháp.

Nam mô A Di Đà Như Lai, Nước An Lạc Phương Tây, Thân Cõi Căn bậc Phật, các Phật đầy khắp Cõi Pháp.

Nam mô A Di Đà Như Lai, Nước An Lạc Phương Tây, Thân hóa tới mười phương, các Phật đầy khắp Cõi Pháp.

Nam mô Thế giới Cực Lạc Phương Tây, Ba mươi sáu vạn trăm triệu, mười một vạn, chín nghìn năm trăm, cùng tên cùng danh hiệu, Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam mô các Phật sáu phương, A Súc Tì Phật, Nhật Nguyệt Đăng Phật, Vô Lượng Thọ Phật, Diễm Kiên Phật, Sư Tử Phật, Phạm Âm Phật, các Phật đầy khắp Cõi Pháp.

Nam mô Kinh Vô Lượng Thọ bốn mươi tám nguyện Pháp Bậc Phật Cực Lạc và toàn bộ tất cả Pháp báu Nước sạch đó.

Nam mô A Di Đà Như Lai, Nước An Lạc Phương Tây, Chín mươi chín trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Phật.

Nam mô A Di Đà Như Lai, Nước An Lạc Phương Tây, Tất cả các Phật Ba Đời mười phương.

Nam mô Đà La Ni rút tất cả gốc Nghiệp chướng trước, được sinh Cực Lạc.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nước An Lạc Phương Tây, Vạn trăm triệu thân vàng tía, Bồ Tát đầy khắp Cõi Pháp.

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nước An Lạc Phương Tây, Thân quang sáng vô biên, Bồ Tát đầy khắp Cõi Pháp.

Nam mô Văn Thù Bồ Tát, Nước An Lạc Phương Tây, Thân tỏ ra Trí tuệ lớn, Bồ Tát đầy khắp Cõi Pháp.

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nước An Lạc Phương Tây, Thân hạnh nguyện như bụi trần Đất nước, Bồ Tát đầy khắp Cõi Pháp.

Nam mô Chúng Thanh tịnh như biển lớn, Nước An Lạc Phương Tây, đầy đủ hai phần thân trang nghiêm, Bồ Tát đầy khắp Cõi Pháp.

Nam mô Tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, Nước An Lạc Phương Tây, Chín phẩm Đài Sen trong ao bảy báu.

Nam mô Xá Lợi Phất Trí tuệ lớn, vô lượng vô số Thanh Văn Duyên Giác, tất cả Hiền Thánh Tăng.

Nam mô Thầy lớn Mã Minh rộng khen Nước Cực Lạc, Thầy lớn Long Thụ kính thịnh giáo Pháp.

Nam mô Thầy Pháp Tuệ Viễn đề xướng xã hội hoa Sen, Thầy lớn Từ Vân chủ sám hối Cực Lạc.

Nam mô Đại Từ Di Đà Phật,
Con nguyện nhanh cắt Tham Hận Ngu.
Nam mô Đại Từ Di Đà Phật,
Con nguyện vĩnh rời ba Đạo ác.
Nam mô Đại Từ Di Đà Phật,
Con nguyện thường nghe Phật Pháp Tăng.
Nam mô Đại Từ Di Đà Phật,
Con nguyện siêng tu Giới Định Tuệ.
Nam mô Đại Từ Di Đà Phật,
Con nguyện thường học theo các Phật.
Nam mô Đại Từ Di Đà Phật,
Con nguyện đầy đủ tâm Bồ Đề.
Nam mô Đại Từ Di Đà Phật,
Con nguyện nhanh gặp Nước Cực Lạc.
Nam mô Đại Từ Di Đà Phật,
Con nguyện sớm cùng thân tính Pháp.
Nam mô Đại Từ Di Đà Phật,
Con nguyện hóa thân khắp nhiều Nước.
Nam mô Đại Từ Di Đà Phật,
Con nguyện rộng độ các chúng sinh.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Phật Nói Kinh A Di Đà.

Ca ngợi đầm Sen.

Hội biển đầm Sen.
Di Đà Như Lai, Quan Âm,
Thế Chí ngồi Đài Sen.
Tiếp rước lên bệ vàng.
Rộng mở thệ nguyện lớn.
Rộng nguyện rời Cõi trần.

Nam mô Liên Trì Hội thượng Phật Bồ Tát.

Nam mô Đà La Ni rút tất cả gốc chướng Nghiệp trước được sinh Cực Lạc.

Nam mô Thần chú tới sinh Cực Lạc.

Nam mô A di đa bà dạ. Đa tha già đa dạ. Đa địa dạ tha. A di lị. Đô bà tì. A di lị đa. Tất đam bà tì. A di lị đa. Tì ca lan đế. A di lị đa. Tì ca lan đa. Già di nhị. Già già na. Chỉ đa ca lợi. Sa bà ha (Năm lần).

Ca ngợi A Di Đà.

A Di Đà Phật Vua nguyện lớn,
A Di Đà Phật Thầy thuốc lớn,
Từ Bi Hỉ Xả khó lường.
Giữa mi thường phóng hào quang trắng,
Độ chúng sinh Nước Cực Lạc.
Chín phẩm Sen trong ao tám Đức,
Cây đẹp bảy báu thành hàng.
Nếu đọc khen Thánh hiệu Như Lai,
Tiếp dẫn tới Tây phương.
Nếu nói khen Thánh hiệu Di Đà,
Cùng nguyện tới Tây phương.

Kệ khen Phật.

Thân A Di Đà Phật sắc vàng.
Quang sáng Tướng Hảo không gì bằng.
Quang trắng uyển chuyển năm Tu Di.
Mắt vàng soi tỏ bốn biển lớn.
Trong quang Hóa Phật vô số triệu.
Hóa chúng Bồ Tát cũng vô biên.
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh.
Chín phẩm đều giúp lên Niết Bàn.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ Tát.

Kệ phát nguyện của Đại Từ Bồ Tát.

Phật Ba Đời mười phương.
A Di Đà bậc nhất.
Chín phẩm độ chúng sinh.
Uy Đức cao bậc nhất.
Nay Con Về theo hết.
Sám hối tội ba Nghiệp.
Nếu có các Phúc thiện.
Thành tâm dùng hồi hướng.
Nguyện cùng người nhớ Phật.
Thời hiện theo cảm ứng.
Sắp mất cảnh Tây Phương.
Rõ ràng ngay trước mắt.
Nghe thấy đều Tinh tiến.
Cùng sinh Nước Cực Lạc.
Thấy Phật hết sinh chết.
Như Phật độ tất cả.
Cắt vô biên Phiền não.
Tu vô lượng môn Pháp.
Thệ nguyện độ chúng sinh.
Các nguyện thành Đạo Phật.
Hư không có hạn.
Nguyện Con vô cùng.
Tình và vô tình.
Cùng đủ các Trí.
Tất cả Phật Ba Đời mười phương.
Tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.
Con nay rộng vì bốn Ân ba
Có, chúng sinh Cõi Pháp.
Đều nguyện cắt bỏ Ba chướng.
Mệnh về Sám hối.

Chí tâm Sám hối:
Con, các Đệ tử và
Chúng sinh Cõi Pháp.
Từ xưa tới nay.
Ngu tối che phủ.
Mê hoặc đảo lộn.
Đều do sáu Căn ba Nghiệp.
Luyện Pháp không thiện.
Rộng tạo mười ác và năm Vô gian.
Tất cả các tội vô lượng vô biên.
Nói không thể hết.
Các Phật mười phương.
Thường ở Thế gian.
Tiếng Pháp không dứt.
Đầy khắp âm hay.
Vị Pháp đầy Rỗng.
Phóng Quang sáng sạch.
Chiếu chạm tất cả.
Thường ở lý hay.
Đầy khắp khoảng Không.
Con xưa tới nay.
Trong sáu Căn mù.
Ba Nghiệp đen tối.
Không thấy không nghe.
Không hiểu không biết.
Do Nhân duyên đó.
Trôi dài Sinh chết.
Trải qua Đạo ác.
Trăm nghìn vạn Kiếp.
Vĩnh không ngày ra.
Kinh nói: Tì Lư Giá Na.
Đầy khắp mọi nơi.
Ở nơi Phật này.
Tên Thường Tịch Quang.
Vì thế nên biết.
Tất cả các Pháp.
Pháp Phật Không làm.
Mà Con không biết.
Theo giòng Ngu tối.
Chắc là ở trong Bồ Đề.
Thấy không Thanh tịnh.
Nay mới giác ngộ.
Nay mới hối cải.
Kính trước các Phật.
Di Đà Thế Tôn.
Phát ra Sám hối.
Cần giúp Con và
Chúng sinh Cõi Pháp.
Sáu Căn ba Nghiệp.
Xa xưa làm được.
Nay làm sắp làm.
Tự làm dạy người.
Thấy nghe vui theo.
Nếu nhớ không nhớ.
Nếu biết không biết.
Nếu nghi không nghi.
Nếu che hoặc lộ.
Tất cả tội nặng.
Thành quả Thanh tịnh.
Con sám hối xong.
Sáu Căn ba Nghiệp.
Sạch không dấu vết.
Tu được Căn thiện.
Đều cùng Thanh tịnh.
Đều cùng hồi hướng.
Trang nghiêm Đất sạch.
Rộng với chúng sinh.
Cùng sinh An Lạc.
Nguyện A Di Đà Phật.
Thường tới giúp giữ.
Giúp Căn thiện của Con.
Hiện ra tăng tiến.
Không mất nhân sạch.
Lúc sắp bỏ mệnh.
Thân tâm nhớ đúng.
Nghe thấy sáng rõ.
Kính gặp Di Đà.
Với các chúng Thánh.
Tay giữ đài hoa.
Tiếp đón dẫn Con.
Chỉ trong giây phút.
Sinh ở trước Phật.
Đủ Đạo Bồ Tát.
Rộng độ chúng sinh.
Cùng được đủ Trí.
Sám hối phát nguyện xong.

Mệnh về lễ A Di Đà Phật và tất cả Phật Pháp Tăng.

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Kinh Vô Lượng Thọ.

Nam mô Kinh Vô Lượng Thọ bốn mươi tám nguyện Cực Lạc Bậc Phật.

Nguyện không có ba Đạo ác (Địa ngục Quỷ đói Súc sinh).
Nguyện không thêm ba Đạo ác.
Nguyện đều cùng Thân sắc vàng.
Nguyện không có đẹp xấu.
Nguyện biết Trí tuệ Kiếp trước.
Nguyện biết Trí tuệ mắt Trời.
Nguyện biết Trí tuệ tai Trời.
Nguyện biết Trí tuệ hiểu tâm người.
Nguyện biết Trí tuệ đủ sáu Thần thông.
Nguyện không tham tính kế cho bản thân.
Nguyện nhất định thành Phật Bồ Đề.
Nguyện được Quang sáng vô lượng.
Nguyện được thọ mệnh vô lượng.
Nguyện được vô số Thanh Văn.
Nguyện được quyến thuộc trường thọ.
Nguyện không nghe thấy tên ác.
Nguyện được các Phật đọc tên.
Nguyện thành tâm mười lần đọc tên Phật được sinh Tây Phương.
Nguyện được tâm chí thành phát nguyện được đón rước về Tây Phương.
Nguyện nghe tên Phật nghĩ nhớ được sinh về Tây Phương.
Nguyện được ba mươi hai Tướng của người lớn nhất.
Nguyện được một lần sinh thành Phật.
Nguyện bằng Thần lực trong khoảng thời gian một bữa ăn cúng dưỡng tất cả các Phật mười phương.
Nguyện được đồ cúng dưỡng như ý.
Nguyện được như Phật nói Pháp.
Nguyện được Thân Kim cương không hỏng.
Nguyện được vạn vật trang nghiêm Thanh tịnh.
Nguyện thấy Cây Vô Lượng Quang trên Đạo tràng cao hai triệu cây số.
Nguyện được Trí tuệ tài hùng biện.
Nguyện được Trí tuệ vô cùng.
Nguyện được Đất nước Thanh tịnh từ đó thấy rõ tất cả các Thế giới Phật mười phương.
Nguyện hòa hợp được tất cả các loại hương luyện thành Hương báu.
Nguyện được Quang sáng chạm thân thành mềm mại hơn cả Trời người.
Nguyện nghe tên Phật có được Pháp Nhẫn.
Nguyện vĩnh rời bỏ thân Nữ.
Nguyện thường tu hạnh Phạm Thanh tịnh.
Nguyện được Trời Người kính trọng.
Nguyện được quần áo theo ý muốn.
Nguyện nhận vui sướng không bẩn.
Nguyện thấy rõ tất cả các Đất nước mười phương.
Nguyện đầy đủ các Căn.
Nguyện ở trong Định cúng dưỡng các Phật.
Nguyện sinh trong gia đình tôn quý.
Nguyện đầy đủ Đức vốn có.
Nguyện thấy Phật ở trong Định.
Nguyện tùy ý nghe Pháp.
Nguyện được Không chuyển lui.
Nguyện được ba Pháp Nhẫn.

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Kinh Quan sát Vô Lượng Thọ Phật.

Nam mô Kinh Quan sát Vô Lượng Thọ Phật, sinh phẩm đầu bậc cao nhất.

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi ! Người sinh phẩm đầu bậc cao nhất. Nếu có chúng sinh, người nguyện sinh Nước đó. Phát ba loại tâm thời liền tới sinh. Thế nào là Ba ? Một là tâm chí thành. Hai là tâm sâu. Ba là tâm phát nguyện hồi hướng. Người đủ ba loại tâm, nhất định sinh Nước đó. Lại có ba loại chúng sinh, đang được tới sinh. Thế nào là Ba ? Một là Tâm Từ không sát hại, đủ các Giới hạnh. Hai là đọc khen Kinh điển Bình đẳng Bậc Phật. Ba là tu hành sáu nghĩ nhớ (nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ Bố thí, nhớ giữ Giới, nhớ Bồ Tát một lần sinh thành Phật), hồi hướng phát nguyện sinh Nước Phật đó. Đủ công Đức này, một ngày thậm chí bảy ngày. Liền được tới sinh, khi sinh Nước đó, do người này Tinh tiến dũng mãnh.

A Di Đà Như Lai và Quan Thế Âm với Đại Thế Chí, vô số hóa Phật. Trăm nghìn Tì Kheo, Thanh Văn Đại chúng, vô lượng các Trời, cung điện bảy báu. Quan Thế Âm Bồ Tát giữ đài Kim Cương, với Đại Thế Chí Bồ Tát tới trước người làm. A Di Đà Phật phóng Quang sáng lớn chiếu thân người làm. Với các Bồ Tát bắt tay nghênh tiếp. Quan Thế Âm, Đại Thế Chí và vô số Bồ Tát. Ca ngợi người làm, khuyến khích tâm họ, người làm thấy xong vui mừng phấn chấn. Tự thấy thân của họ ngồi đài Kim cương, đi theo sau Phật. Như chỉ trong giây phút tới sinh Nước đó, sinh Nước đó rồi. Thấy đầy đủ các Tướng Sắc thân Phật. Thấy đầy đủ Tướng Sắc thân các Bồ Tát. Nhiều Quang sáng báu nói giảng Pháp vi diệu.

Nghe xong liền hiểu Pháp nhẫn Không sinh. Qua thời gian ngắn thờ hết các Phật. Khắp cõi mười phương, lần lượt nhận nhớ ở trước các Phật, về tới Nước cũ. Được vô lượng trăm nghìn môn Pháp Tổng trì. Tên là người sinh phẩm đầu bậc cao nhất.

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả Phật Pháp Tăng Ba Đời, thường ở khắp cả khoảng không Cõi Pháp mười phương.

Nam mô Sa Bà Giáo chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Phạm Võng Giáo chủ Lô Xá Na Phật.

Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nam mô Đông phương Giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Giáo chủ A Di Đà Phật.

Nam mô Lịch Đại Tổ sư Bồ Tát.

Nam mô Già Lam Thánh chúng Bồ Tát.

Nam mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát.

Ân cho đầy đủ của Trời Đất. Đức chiếu sáng của mặt Trời mặt Trăng. Thay nhau đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân quản lý của Quốc Vương. Đức thấm nhuận của nước đất. Thay nhau đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân dạy bảo của Sư trưởng. Đức sinh thành của Cha mẹ. Thay nhau đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân tin cho của mười phương. Đức của bốn việc cúng dưỡng. Thay nhau đỉnh lễ A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật.

Văn phát nguyện về Tây phương.

Phục lễ Tây Phương Nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Thầy dẫn lớn. Nay Con phát nguyện nguyện tới sinh. Chỉ nguyện Từ Bi thương hút nhận.

Con Đệ Tử chúng sinh. Rộng vì bốn Ân, ba Có, chúng sinh Cõi Pháp. Cầu với các Phật. Vì Đạo Bình Đẳng Bồ Đề bậc nhất. Chuyên tâm giữ nhớ vạn Đức tên hiệu lớn của A Di Đà Phật. Cầu sinh Đất sạch. Lại vì Nghiệp nặng, Phúc nhỏ. Chướng sâu, Trí cạn. Tâm bẩn dễ cháy. Đức sạch khó thành. Nay ở trước Phật. Siêng phục năm thể. Nhất tâm phơi bày. Phục tin sám hối. Con với chúng sinh. Kiếp xưa tới nay, lạc tâm vốn sạch. Theo Tham hận Ngu bẩn uế ba Nghiệp. Làm ra vô lượng vô biên tội bẩn. Làm ra vô lượng vô biên kết buộc oan Nghiệp. Nguyện đều tiêu diệt. Từ ngày hôm nay. Lập thệ nguyện sâu. Rời xa Pháp ác. Thệ không tạo thêm. Siêng tu Đạo Thánh. Thệ không lười lui. Thệ thành Chính Giác. Thệ độ chúng sinh. A Di Đà Phật dùng lực nguyện Từ Bi. Đang chứng biết Con. Đang thêm giúp Con. Nguyện ở trong quan sát Thiền, bên giấc mộng. Được thấy thân sắc vàng của A Di Đà Phật. Được lọc đất báu nghiêm sạch của A Di Đà Phật. Được A Di Đà Phật tưới Cam Lộ đỉnh đầu. Quang sáng chiếu thân, tay xoa đầu Con. Áo che thân Con. Giúp Con tự bỏ chướng ngại Kiếp trước. Tăng lớn Căn thiện. Phiền não nhanh Rỗng. Phá bỏ Ngu tối. Tâm hiểu đủ khéo. Tự nhiên mở hiểu. Cảnh sáng vắng thực. Thường được hiện ra. Tới lúc sắp muốn bỏ mệnh. Biết thời gian tới. Thân không có tất cả bệnh khổ ách nạn. Tâm không có tất cả tham tiếc mê hoặc. Các Căn vui vẻ. Nhớ đúng rõ ràng. Bỏ báo ứng an lành. Như vào Thiền Định.

A Di Đà Phật với Quan Âm, Thế Chí. Các chúng Thánh Hiền. Phóng quang đón dẫn. Bắt tay hướng dẫn. Lầu gác cờ phướn. Hương lạ nhạc Trời. Cảnh Thánh Tây phương. Sáng rõ trước mắt. Giúp các chúng sinh. Thấy nghe vui mừng, cảm động ca ngợi. Phát tâm Bồ Đề. Con tới khi đó. Ngồi Đài Kim cương. Đi theo sau Phật. Chỉ trong giây phút. Sinh nước Cực Lạc. Trong ao bảy báu. Được trong hoa Sen. Hoa nở thấy Phật. Thấy các Bồ Tát. Nghe tiếng Pháp hay. Được Nhẫn không sinh. Chỉ trong giây phút. Do thờ các Phật. Thân được nhận nhớ. Đã được nhận nhớ. Ba thân, bốn Trí. Năm Căn, sáu Thông. Vô lượng trăm nghìn môn Pháp Tổng trì. Tất cả công Đức đều cùng thành công. Sau đó không rời Cực Lạc. Về vào Sa Bà. Hóa vô số thân. Khắp Nước mười phương. Dùng Thần lực Tự do không thể nghĩ bàn. Đủ loại Phương tiện. Độ thoát chúng sinh. Đều giúp rời bẩn. Nhanh được tâm sạch. Cùng sinh Tây phương. Vào Bậc không lui. Nguyện lớn như thế. Thế giới vô tận. Chúng sinh vô tận. Nghiệp và Phiền não tất cả vô tận.Nguyện Con vô tận. Nguyện nay phát nguyện lễ Phật. Tu giữ công Đức cho chúng sinh Có tình. Tổng báo bốn ân. Đều nhờ Ba Có. Chúng sinh Cõi Pháp cùng đủ loại Trí.

Con, các chúng sinh nay đọc nhớ A Di Đà Phật. Tên hiệu Phật công Đức chân thực. Chỉ nguyện Từ Bi thương hút nhận. Chứng biết sám hối và mong nguyện. Con nguyện lúc sắp muốn bỏ mệnh. Bỏ hết tất cả các chướng ngại. Gặp thấy Phật A Di Đà đó. Liền được tới sinh Nước An Lạc.

Kệ khuyên tu.

Chí tâm mười nghĩ. Nhớ A Di Đà. Được Phật tới rước. Sinh Nước Cực Lạc. Thậm chí một nhớ. Cũng sinh Tây Phương. Hết khổ sinh chết. Thành Phật Bồ Đề.

Nam mô A Di Đà Phật.

 

Phật Nói Kinh A Di Đà.

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở Nước Xá Vệ vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc. Cùng với Tăng Tì Kheo lớn nhất một ngàn hai trăm năm mươi người đi theo. Đều là A La Hán lớn nhất, các bậc Tri thức. Trưởng Lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diệp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hi La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà. Như thế cùng với các Đệ tử lớn nhất.

Gồm cả các Bồ Tát Bồ Tát lớn. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Kiền Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát. Như thế cùng với các Bồ Tát lớn nhất. Cùng với Ngọc Hoàng Đế Thích và vô lượng các Đại chúng Trời đi theo.

Khi đó Phật bảo Trưởng Lão Xá Lợi Phất. Từ phương Tây đó qua mười vạn trăm triệu Đất Phật. Có Thế giới tên là Cực Lạc. Đất này có Phật, tên hiệu A Di Đà. Nay thời Hiện tại nói Pháp.

Xá Lợi Phất ! Đất đó ra sao, tên là Cực Lạc ? Chúng sinh của Nước đó không có các khổ. Chỉ nhận các vui sướng, cho nên tên là Cực Lạc.

Mới lại Xá Lợi Phất ! Đất nước Cực Lạc, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới võng, bảy lớp hàng cây. Đều làm bằng bốn báu vật vòng tròn bao quanh. Vì thế tên Nước đó là Cực Lạc.

Mới lại Xá Lợi Phất ! Đất nước Cực Lạc có ao bảy báu. Nước tám công Đức đầy tràn trong đó. Đáy ao toàn dùng cát bằng vàng trải khắp đất. Đường bậc bốn bờ vàng bạc lưu ly pha lê hợp thành. Bên trên có lầu gác. Cũng dùng vàng bạc lưu ly pha lê xa cừ, châu đỏ mã não mà nghiêm đẹp nó. Trong ao Hoa sen lớn như bánh xe. Màu xanh ánh sáng xanh. Màu vàng ánh sáng vàng. Màu đỏ ánh sáng đỏ. Màu trắng ánh sáng trắng. Thơm vi diệu tinh khiết. Xá Lợi Phất ! Đất nước Cực Lạc thành đạt công Đức trang nghiêm như thế.

Mới lại Xá Lợi Phất ! Đất nước Phật đó thường làm ra nhạc trên Trời. Vàng mười làm đất. Ngày đêm sáu thời khắc Trời rơi xuống hoa Sen trắng. Chúng sinh của Nước này thường với sáng sớm. Đều dùng túi vải mang các hoa thơm. Cúng dưỡng mười vạn trăm triệu Phật phương khác. Tức thời đến giờ ăn trở lại Nước mình, ăn cơm đi lại. Xá Lợi Phất ! Đất nước Cực Lạc thành đạt công Đức trang nghiêm như thế.

Mới lại Xá Lợi Phất ! Nước đó thường có đủ các loài chim màu sắc hỗn tạp tuyệt đẹp. Hạc trắng, Chim vẹt, Anh vũ, Cò trắng, chim Ca lăng tần già, chim Cùng mệnh. Các loài chim đó ngày đêm sáu thời khắc hót tiếng hòa nhã. Tiếng chim này nói rõ năm Căn, năm Lực, bảy phần Bồ Đề, tám phần Đạo Thánh, như thế cùng với Pháp. Chúng sinh của đất này nghe âm thanh như thế xong. Đều cùng nghĩ nhớ Phật, nghĩ nhớ Pháp, nghĩ nhớ Tăng.

Xá Lợi Phất ! Ngài chớ cho là chim này, thực là do tội báo sinh ra. Sở dĩ thế nào ? Đất nước Phật đó không có Địa ngục Quỷ đói Súc sinh.

Xá Lợi Phất ! Đất nước Phật này còn không có tên Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Huống chi có thực. Các loài chim đó đều là Phật A Di Đà, vì muốn giúp cho lưu truyền âm Pháp, biến hóa làm ra.

Xá Lợi Phất ! Đất nước Phật đó gió nhẹ lay động. Các hàng cây báu cùng với các lưới võng báu, phát ra tiếng vi diệu. Ví như trăm nghìn loại nhạc đồng thời cùng hòa tấu. Người nghe tiếng đó, đều tự nhiên sinh tâm nghĩ nhớ Phật, nghĩ nhớ Pháp, nghĩ nhớ Tăng. Xá Lợi Phất ! Đất nước Phật này thành đạt công Đức trang nghiêm như thế.

Xá Lợi Phất ! Ý Ngài ra sao ? Phật đó do cái gì, tên hiệu A Di Đà. Xá Lợi Phất ! Quang sáng của Phật đó vô lượng. Chiếu sáng Đất nước mười phương, không đâu chướng ngại. Vì thế tên hiệu là A Di Đà.

Mới lại Xá Lợi Phất ! Thọ mệnh của Phật đó và Nhân dân Nước này, vô lượng vô biên A tăng kì Kiếp.

Cho nên tên là A Di Đà. Xá Lợi Phất ! A Di Đà Phật thành Phật đến nay, với ngày nay mười Kiếp (mười ba tỉ bốn trăm bốn mươi triệu năm).

Mới lại Xá Lợi Phất ! Phật đó có vô lượng vô biên Đệ tử Thanh Văn. Đều bậc A La Hán. Không phải tính đếm mà có thể biết. Các Bồ Tát cũng lại như thế. Xá Lợi Phất ! Đất nước Phật đó thành đạt công Đức trang nghiêm như thế.

Mới lại Xá Lợi Phất ! Chúng sinh của Đất nước Cực Lạc sinh ra. Đều là bậc Không chuyển lui. Trong này phần nhiều có bậc Một lần sinh thành Phật. Số này rất nhiều, không phải tính đếm có thể biết được. Chỉ có thể dùng vô lượng vô biên A tăng kỳ Kiếp mà nói.

Xá Lợi Phất ! Chúng sinh nghe cần phải phát nguyện, nguyện sinh Nước đó. Sở dĩ thế nào ? Được với các người thiện cao như thế, đều hội họp một nơi. Xá Lợi Phất ! Không thể dùng Nhân duyên Phúc Đức của ít Căn thiện. Được sinh Nước đó.

Xá Lợi Phất ! Nếu có người nam thiện, người nữ thiện. Nghe nói nhận giữ tên hiệu của A Di Đà Phật. Hoặc một ngày hay hai ngày, hoặc ba ngày hay bốn ngày, hoặc năm ngày hay sáu ngày, hoặc bảy ngày. Nhất tâm không tán loạn. Người này khi sắp bỏ mệnh. Phật A Di Đà cùng các chúng Thánh hiện ở trước người này. Người đó lúc bỏ mệnh, tâm không đảo lộn. Tức thời được tới sinh Đất nước Cực Lạc của A Di Đà Phật.

Xá Lợi Phất ! Ta thấy lợi đó. Cho nên nói lời này. Nếu có chúng sinh nghe lời nói như thế. Cần phải phát nguyện sinh Đất nước đó.

Xá Lợi Phất ! Như Ta nay ca ngợi công Đức không thể nghĩ bàn của A Di Đà Phật. Phương Đông cũng có A Súc Tì Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật. Như thế cùng với các Phật như số cát sông Hằng. Đều ở Nước của họ phát ra tướng lưỡi dài rộng. Che khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Nói thành thực bảo rằng : Ngài cùng với chúng sinh. Cần tin ca ngợi công Đức không thể nghĩ bàn đó, được tất cả các Phật nhớ giúp Kinh.

Xá Lợi Phất ! Thế giới phương Nam có Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diễm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tiến Phật. Như thế cùng với các Phật như số cát sông Hằng. Đều ở Nước của họ phát ra tướng lưỡi dài rộng. Che khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Nói thành thực bảo rằng : Ngài cùng với chúng sinh. Cần tin ca ngợi công Đức không thể nghĩ bàn đó, được tất cả các Phật nhớ giúp Kinh.

Xá Lợi Phất ! Thế giới phương Tây có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật. Như thế cùng với các Phật như số cát sông Hằng. Đều ở Nước của họ phát ra tướng lưỡi dài rộng. Che khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Nói thành thực bảo rằng : Ngài cùng với chúng sinh. Cần tin ca ngợi công Đức không thể nghĩ bàn đó, được tất cả các Phật nhớ giúp Kinh.

Xá Lợi Phất ! Thế giới phương Bắc có Diễm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Tự Phật, Nhật Sinh Phật, Võng Minh Phật. Như thế cùng với các Phật như số cát sông Hằng. Đều ở Nước của họ phát ra tướng lưỡi dài rộng. Che khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Nói thành thực bảo rằng : Ngài cùng với chúng sinh. Cần tin ca ngợi công Đức không thể nghĩ bàn đó, được tất cả các Phật nhớ giúp Kinh.

Xá Lợi Phất ! Thế giới phương Dưới có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật. Như thế cùng với các Phật như số cát sông Hằng. Đều ở Nước của họ phát ra tướng lưỡi dài rộng. Che khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Nói thành thực bảo rằng : Ngài cùng với chúng sinh. Cần tin ca ngợi công Đức không thể nghĩ bàn đó, được tất cả các Phật nhớ giúp Kinh.

Xá Lợi Phất ! Thế giới phương Trên có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diễm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Sa La Thụ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật. Như thế cùng với các Phật như số cát sông Hằng. Đều ở Nước của họ phát ra tướng lưỡi dài rộng. Che khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Nói thành thực bảo rằng : Ngài cùng với chúng sinh. Cần tin ca ngợi công Đức không thể nghĩ bàn đó, được tất cả các Phật nhớ giúp Kinh.

Xá Lợi Phất ! Ý Ngài thế nào ? Vì sao tên là Được tất cả các Phật nhớ giúp Kinh ? Xá Lợi Phất ! Nếu có người nam thiện, người nữ thiện. Nghe nhận giữ Kinh đó. Cùng với nghe tên hiệu các Phật. Các người nam thiện, người nữ thiện đó. Đều được tất cả các Phật cùng nhớ giúp. Đều được Không chuyển lui với bậc Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Vì thế Xá Lợi Phất ! Các Ngài đều tin nhận lời nói của Ta, cùng với được các Phật nói.

Xá Lợi Phất ! Nếu có người đã phát nguyện, nay phát nguyện, đang phát nguyện. Muốn sinh ở Nước của A Di Đà Phật. Các loại người đó. Đều được Không chuyển lui với bậc Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Ở Đất nước đó hoặc đã sinh, hay hiện nay sinh, hoặc đang sinh.

Vì thế Xá Lợi Phất ! Các người nam thiện, người nữ thiện nếu có tâm tin. Cần phải phát nguyện sinh Đất nước đó. Xá Lợi Phất ! Như Ta ngày nay. Ca ngợi công Đức không thể nghĩ bàn của các Phật. Các Đức Phật đó cũng đọc nói công Đức không thể nghĩ bàn của Ta. Mà làm lời nói như thế. Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm việc hiếm có rất khó. Hay ở Đất nước Sa Bà đời năm đục ác, ở trong Kiếp đục ác, Thấy đục ác, Phiền não đục ác, chúng sinh đục ác, mệnh đục ác. Được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Vì các chúng sinh nói Pháp khó tin này ở tất cả Thế gian.

Xá Lợi Phất ! Nên biết Ta ở đời năm đục ác. Làm việc khó này. Được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Vì các chúng sinh nói Pháp khó tin này ở tất cả Thế gian. Đó là rất khó.

Phật nói Kinh xong. Xá Lợi Phất và các Tì Kheo. Các A Tu La Trời Người của tất cả Thế gian. Nghe được Phật nói vui mừng tin nhận. Làm lễ và ra đi.

Phật Nói Kinh A Di Đà.

 

Vô Lượng Thọ Phật nói Thần chú tới sinh Nước Cực Lạc.

Nam mô A di đa bà dạ. Đa tha già đa dạ. Đa địa dạ tha. A di lị. Đô bà tì. A di lị đa. Tất đam bà tì. A di lị đa. Tì ca lan đế. A di lị đa. Tì ca lan đa. Già di nhị. Già già na. Chỉ đa ca lợi. Sa bà ha.

Người đọc khen Chú này. A Di Đà Phật thường dừng ở đỉnh đầu họ. Sau khi bỏ mệnh đang xoay vận tới sinh.

Long Thụ Bồ Tát nguyện sinh Cực Lạc, mộng cảm nhận Chú này.

Da Xá Tam Tạng đọc khen Chú này. Thầy Pháp Thiên Bình Tự Tú, từ miệng của Da Xá Tam Tạng nhận giữ Chú này. Người này nói Kinh vốn không đến Nước ngoài. Nhận giữ Pháp Thần chú. Ngày đêm sáu thời khắc đều đọc khen hai mươi mốt lượt. Sáng tối tắm rửa súc miệng. Bóc vỏ cành dương liễu. Đốt lửa thơm. Quỳ ở trước hình tượng. Chắp tay đọc khen hai mươi mốt lượt. Hàng ngày thường như thế. Tức thời mất bốn tội nặng, năm tội nghịch Đạo, mười tội ác. Tội phỉ báng Pháp Bình đẳng đều được bỏ mất. Hiện tại không bị tất cả các Quỷ Thần sai làm não loạn. Sau khi bỏ mệnh đang xoay vận tới sinh Nước của A Di Đà Phật. Huống chi ngày đêm nhận giữ đọc khen, công Đức không thể nghĩ bàn.

Phật Nói Kinh A Di Đà.

Print Friendly, PDF & Email