Chuyển Họa Thành Phúc
Soạn dịch & chú giải: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến
Diễn đọc: Trường Tân