48 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Giọng tụng: Thích Chiếu Túc