VÃNG SANH LUẬN GIẢNG KÝ
Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân
Thuyết giảng: Hòa Thượng Tịnh Không
Thuyết Minh: Thầy Minh Nhẫn & Cư sĩ Thanh Trí