私婆婆 ( 私tư 婆bà 婆bà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)一輸盧迦論曰:「私婆婆,或譯云自體體,或譯為自性性。」梵Svabhāva。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 一nhất 輸du 盧lô 迦ca 論luận 曰viết : 「 私tư 婆bà 婆bà , 或hoặc 譯dịch 云vân 自tự 體thể 體thể , 或hoặc 譯dịch 為vi 自tự 性tánh 性tánh 。 」 梵Phạm Svabhāva 。