Phổ Nhãn

Từ Điển Đạo Uyển

普眼; C: pŭ yăn; J: fugen;
“Cái nhìn suốt khắp”, “mắt vũ trụ”. 1. Con mắt từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn toàn thể chúng sinh; 2. Nhận ra rằng các pháp đều bao hàm trong một pháp; 3. Một trong 12 vị Bồ Tát đương cơ trong kinh Viên Giác; nhan đề của phẩm thứ 3 trong kinh Viên Giác.