Duy thức ngũ trùng

Từ điển Đạo Uyển


唯識五重; C: wéishì wŭzhòng; J: yuishiki gojū; Ngũ trùng Duy thức (五重唯識).